2015 svarade Vårdförbundet bland annat på remisser om eHälsa och föreskrifter om anmälan av vårdskador.
 • Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

  (SOU 2015:14) Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet. Vårdförbundet är i huvudsak positivt till Klagomålsutredningens förslag om ett mer ändamålsenligt klagomålssystem.

 • Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rapporten. Vårdförbundet avstyrker de fyra förslag på reglering som lämnas i rapporten. Antroposofiska och homeopatiska medel kan idag, under vissa förutsättningar, registreras enligt ett förenklat förfarande i 2 b respektive 2 c §§ läkemedelslagen. Medlen kan också godkännas som ”konventionella” läkemedel om de uppfyller kraven för det. Vårdförbundet anser att denna reglering är tillräcklig och att Sverige inte bör införliva artikel 16.2 i läkemedelslagen.

 • Slutbetänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet. Vårdförbundet yttrar sig inte över de delar som handlar om skolväsendet, förutom beträffande elevhälsa. Förbundet avstyrker Ägarprövningsutredningens förslag beträffande utökad tillståndsplikt inom socialtjänsten samt de krav som föreslås gälla vid tillståndsprövning. Förbundet delar utredningens bedömning att det i dagsläget inte finns något behov av utökad tillståndsplikt inom hälso- och sjukvården och anser i konsekvens med det att utökad tillståndsplikt inom socialtjänstområdet inte är nödvändig.

 • Förslag till ändring i patientsäkerhetslagen om tillfällig yrkesutövning till följd av yrkeskvalifikationsdirektivet

  Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian. Förbundet yttrar sig inte över de delar som handlar om läkare och tandläkare.

 • Remissvar avseende Rapport om insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

  Vårdförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerad rapport. Förbundet kan inte finna att underlaget i rapporten stödjer rekommendationen att generisk förskrivning inte införs i Sverige. Vi finner det anmärkningsvärt att rapporten utan att ha fullföljt utredningsuppdraget enligt direktiven går emot en stark och välgrundad opinion bland vårdens professioner. Vårdförbundet anser att det är angeläget med en noggrann analys av de exempel som finns på genomförd generisk förskrivning. I övrigt stödjer förbundet de andra förslagen i rapporten som syftar till att öka patientsäkerheten vid läkemedelsbehandling och generiskt utbyte.