Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rapporten. Vårdförbundet avstyrker de fyra förslag på reglering som lämnas i rapporten. Antroposofiska och homeopatiska medel kan idag, under vissa förutsättningar, registreras enligt ett förenklat förfarande i 2 b respektive 2 c §§ läkemedelslagen. Medlen kan också godkännas som ”konventionella” läkemedel om de uppfyller kraven för det. Vårdförbundet anser att denna reglering är tillräcklig och att Sverige inte bör införliva artikel 16.2 i läkemedelslagen.

Bakgrund

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt ge patienter sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Det finns mycket begränsade möjligheter för legitimerade yrkesutövare att använda antroposofiska/homeopatiska läkemedel som saknar vetenskapligt bevisad effekt.

Vårdförbundets synpunkter

Vårdförbundet huvudsakliga uppfattning är att läkemedel som ska godkännas för försäljning ska uppfylla de krav som ställs på kvalitet, effekt och säkerhet i läkemedelslagen. Läkemedel som försäljs som läkemedel ska vara ändamålsenliga, dvs. de ska vara verksamma för sitt ändamål. Effekten ska bedömas med stöd av vetenskapliga studier eller prövningar. Det finns idag också möjligheter att registrera vissa homeopatiska läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel som inte uppfyller kraven på terapeutisk effekt. Vårdförbundet anser att man inte bör införa ytterligare reglering om registrering/godkännande för försäljning av homeopatiska och antroposofiska medel.

För det fall regeringen vill gå vidare med en reglering anser förbundet att alternativ 2 är att föredra då det innebär att hälso- och sjukvården i så liten utsträckning som möjligt behöver involveras i hanteringen.

Övrigt

Vårdförbundets ställningstagande innebär att antroposofiska läkemedel (förutom de som kan registreras/godkännas enligt nuvarande lagstiftning) inte längre kan användas av Vidarkliniken. Många patienter uppskattar den verksamhet som Vidarkliniken bedriver utifrån att vården där sätter hela människan i fokus och att den understryker omvårdnaden betydelse för hälsa. Om kliniken inte längre kan tillhandahålla antroposofiska läkemedel utgår förbundet från att verksamhet kan fortsätta med konventionella läkemedel och de omvårdande åtgärder, fysikaliska och konstnärliga terapier, som är utmärkande för antroposofin.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande