Kollektivavtal för kommun, landsting och region

För dig som är anställd inom kommun, landsting eller region gäller det här.

Nuvarande huvudavtal, Huvudöverenskommelse 16 (HÖK 16), gäller från 2016-12-01 till och med 2019-03-31.

Avtalet har ingen fastställd garanterad lönenivå utan bygger på en fortsatt utveckling av den lokala lönebildningen och en tydligare koppling mellan kunskap, resultat och lön.

Huvudöverenskommelse - HÖK 16

HÖK 16 (Huvudöverenskommelse, i lydelse fr.o.m. 2017-04-01)  handlar bland annat om allmänna anställningsvillkor, din lön och löneprocessen på din arbetsplats. I bilaga 3 i HÖK 16 finns de nya bestämmelserna om natt- och rotationsarbete.

Allmänna bestämmelser

I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

Allmänna bestämmelser 17, giltigt från och med 2017-04-01

Tidigare avtal

I nuvarande avtal hänvisar §29 Föräldraledighet anmärkningen till dessa tidigare avtal.

Allmänna bestämmelser 16 i lydelse från och med 2016-05-01

Övriga bestämmelser

Allmänna bestämmelser - Bilaga D
Anställning i personalpool

Allmänna bestämmelser - Bilaga L
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Allmänna bestämmelser - Bilaga U
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilersättningsavtal - BIA
Ersättning vid användning av bil i tjänsten 

Bestämmelser vid traktamentsersättning och resetillägg - TRAKT04
Ersättning vid tjänsteresa

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och regioner - FAS 05
Avtal som rör verksamhetsutveckling, förnyelse, arbetsmiljö och samverkan.

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF/LAFF 76
Bestämmelser för förtroendemän med facklig tid

Kommunalt avtal om förhandlingsordning - KAF 00
Innehåller bland annat förhandlingsordning vid centrala förhandlingar om löne- och anställningsvillkor enligt Huvudöverenskommelserna.

Kommunalt huvudavtal - KHA 94
Avtal som reglerar spelreglerna inom offentlig sektor kring förhandlingar och vilka som är parter och hur förhandlingar ska gå till.

Sommartid
Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid.

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn - SHA
Regler om att kunna hänskjuta frågor till särskild nämnd kring huruvida ett avtal skulle kränka den politiska demokratin. Gäller hela den offentliga sektorn.