Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats!

Nuvarande huvudavtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, Huvudöverenskommelse 19 (HÖK 19), gäller från 2019-04-01 till och med 2022-03-31.

Avtalet är så kallat "sifferlöst" det vill säga innehåller ingen fastställd garanterad lönenivå, utan bygger i stället på lokal lönebildning, något som är det vanliga i avtal för akademiker. Detta har under flera år givit Vårdförbundets medlemmar en betydligt högre löneutveckling på genomsnittet än det så kallade "industrimärket", som finns i många avtal för arbetare.  HÖK 19 innehåller en tydlig prioritering av löner till särskilt yrkesskickliga och att erfarenhet ska löna sig samt krav på ökad lönespridning, möjlighet till lönekarriär och en god löneutveckling under hela arbetslivet.

Huvudöverenskommelse - HÖK 19

HÖK 19 (Huvudöverenskommelse, i lydelse fr.o.m. 2019-04-01) handlar bland annat om allmänna anställningsvillkor, din lön och löneprocessen på din arbetsplats. Avtalet innehåller skrivningar om prioritering av särskilt yrkesskickliga, stärkt löneprocess, sänkt veckoarbetstid för alla som arbetar ständig natt samt fokus på hälsosam arbetstidsförläggning.

HÖK 19 i lydelse 1 januari 2022 (pdf)

Samsynsdokument och tillägg till HÖK 19 (2020-12-22) Innehåller förtydligande skrivningar om parternas syn på tillämpningen av HÖK 19 samt utvecklat innehåll i delar av partsarbetena.

Allmänna bestämmelser

I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

Allmänna bestämmelser 17, giltigt från och med 2017-04-01.

Tidigare avtal

I nuvarande avtal hänvisar § 29 Föräldraledighet till anmärkningen i tidigare avtal.

Allmänna bestämmelser 16 i lydelse från och med 2016-05-01

Övriga bestämmelser

Allmänna bestämmelser - Bilaga D
Anställning i personalpool

Allmänna bestämmelser - Bilaga L
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Allmänna bestämmelser - Bilaga U
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilersättningsavtal - BIA

Ersättning vid användning av bil i tjänsten Avtal om traktamente och resetillägg – TRAKT T

Ersättning vid tjänsteresa

Avtal som rör verksamhetsutveckling, förnyelse, arbetsmiljö och samverkan
Kommentar Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Avtalet om samverkan och arbetsmiljö gäller mellan centrala parter från och med den 1 november 2017 och tidigare samverkansavtal FAS 05 upphör samtidigt att gälla. Lokala samverkansavtal som träffats med FAS 05 som grund fortsätter att gälla till dess de sägs upp eller omförhandlas. Nya lokala samverkansavtal träffas med Avtal om samverkan och arbetsmiljö som grund.

Centrala parter är överens om att tillsammans och var för sig aktivt verka för att avtalet och dess intentioner får genomslag på lokal nivå.

Den partsgemensamma kommentaren är inte en del av avtalet och kan därför komma att ändras utan att avtalet revideras.

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF/LAFF 76
Bestämmelser för förtroendemän med facklig tid

Kommunalt avtal om förhandlingsordning - KAF 00
Innehåller bland annat förhandlingsordning vid centrala förhandlingar om löne- och anställningsvillkor enligt Huvudöverenskommelserna.

Kommunalt huvudavtal - KHA 94
Avtal som reglerar spelreglerna inom offentlig sektor kring förhandlingar och vilka som är parter och hur förhandlingar ska gå till.

Sommartid
Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid.

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn - SHA
Regler om att kunna hänskjuta frågor till särskild nämnd kring huruvida ett avtal skulle kränka den politiska demokratin. Gäller hela den offentliga sektorn.

Krislägesavtal

Krislägesavtal, förhandlingsprotokoll med bilagor, gäller från och med 2021-07-01

Förhandlingsprotokoll krislägesavtal OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård

Förhandlingsprotokoll Ändringar HÖK AB OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård

Bilaga 1 Bestämmelser för arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge

Bilaga 2 Bestämmelser i samband med krisläge för arbetstagare anställd på HÖK ÖLA

Bilaga 3 Förhandlingsordning

Redogörelsetext krislägesavtal

Information avseende arbetsmiljöansvaret vid krisläget enligt ALM