Kollektivavtal för kommun, landsting och region

För dig som är anställd inom kommun, landsting eller region gäller flera olika kollektivavtal.

Nuvarande huvudavtal, HÖK 11, har förlängts till 2019-03-31 med möjlighet att säga upp innan årsskiftet 2016/2017 om vi inte kommit överens om en principöverenskommelse om nattarbetstiden med SKL. Avtalet kan även sägas upp innan årsskiftet 2017/2018 om vi inte kommit överens med SKL om en central överenskommelse om nattarbetstidsfrågan. (Se senaste förhandlingsprotokoll 2015-12-28)

Avtalet har ingen fastställd garanterad lönenivå utan bygger på en fortsatt utveckling av den lokala lönebildningen och en tydligare koppling mellan kunskap, resultat och lön.

Kollektivavtal i bokstavsordning

Allmänna bestämmelser

I Allmänna Bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

Nuvarande avtal
Allmänna bestämmelser, kollektivavtal för kommun, landsting och region, i lydelse 2014-10-01 (gäller från 2014-10-01)

Tidigare avtal
I nuvarande avtal hänvisar §29 Mom. 1 anmärkningen hänvisar till dessa tidigare avtal.

Allmänna bestämmelser i lydelse (2010-04-01 t om 2012-04-30)

Allmänna bestämmelser i lydelse (2012-05-01 t om 2013-03-31)

Protokollsanteckningar
Förhandlingsprotokoll gällande fr om 2015-12-28

Protokollsanteckningar gällande fr om 2013-04-01

 

Allmänna bestämmelser - Bilaga D
Anställning i personalpool

Allmänna bestämmelser - Bilaga L
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Allmänna bestämmelser - Bilaga U
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilersättningsavtal - BIA
Ersättning vid användning av bil i tjänsten 

Bestämmelser vid traktamentsersättning och resetillägg - TRAKT04
Ersättning vid tjänsteresa

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och regioner - FAS 05
Avtal som rör verksamhetsutveckling, förnyelse, arbetsmiljö och samverkan.

Huvudöverenskommelse - HÖK 11 i lydelse av 2012-05-01
HÖK 11 (Huvudöverenskommelse) handlar bland annat om allmänna anställningsvillkor, din lön och löneprocessen på din arbetsplats.

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF/LAFF 76
Bestämmelser för förtroendemän med facklig tid

Kommunalt avtal om förhandlingsordning - KAF 00
Innehåller bland annat förhandlingsordning vid centrala förhandlingar om löne- och anställningsvillkor enligt Huvudöverenskommelserna.

Kommunalt huvudavtal - KHA 94
Avtal som reglerar spelreglerna inom offentlig sektor kring förhandlingar och vilka som är parter och hur förhandlingar ska gå till.

Sommartid
Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid.

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn - SHA
Regler om att kunna hänskjuta frågor till särskild nämnd kring huruvida ett avtal skulle kränka den politiska demokratin. Gäller hela den offentliga sektorn.