Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats!

Vårdförbundets huvudavtal med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona, Huvudöverenskommelse 22 (HÖK 22), gäller från 2022-04-01 till och med 2024-03-31.

Avtalet är så kallat "sifferlöst" det vill säga innehåller ingen fastställd garanterad lönenivå, utan bygger i stället på lokal lönebildning, något som är det vanliga i avtal för akademiker. Detta har under flera år givit Vårdförbundets medlemmar en betydligt högre löneutveckling på genomsnittet än det så kallade "industrimärket", som finns i många avtal för arbetare. I HÖK 22 fortsätter prioriteringen av löner för särskilt yrkesskickliga, att erfarenhet ska löna sig, krav på ökad lönespridning, möjlighet till lönekarriär och en god löneutveckling under hela arbetslivet.

Avtalet innehåller också en rad kontrollpunkter för en god arbetsmiljö och hälsosam arbetstidsförläggning: åtgärder för att minska och skapa jämnare fördelning av uttag av övertid och mertid, begränsa arbetspassens längd, värna dygnsvilan och att jour och beredskap förläggs endast när det är absolut nödvändigt. Det införs också en förhöjd ersättning vid uttag av mer än 200 övertidstimmar.

Från den 15 april 2022 blir det inte längre tillåtet för arbetsgivare att kräva tillbaka utbetald lön eller andra förmåner som medlemmar fått inom ramen för en utbildningsanställning.

Vi fortsätter också våra gemensamma arbeten kring önskvärd lönestruktur, utbildning, karriärmodeller och kompetensutveckling.

Huvudöverenskommelse - HÖK 22

HÖK 22 i lydelse 1 april 2022 (pdf)

Allmänna bestämmelser

I Allmänna bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning. Bland annat semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön och uppsägning.

Allmänna bestämmelser

Förhandlingsprotokoll överenskommelse om möjlighet till dispens (pdf)

Förhandlingsprotokoll överenskommelse om uppräkning av OB-ersättning (pdf)

Här hittar du OB-ersättningar som gäller för dig i region och kommun

Tidigare avtal

Allmänna bestämmelser 20 i lydelse 2022-01-01

Allmänna bestämmelser 16 i lydelse 2016-05-01

I nuvarande avtal hänvisar § 29 Föräldraledighet till anmärkningen i tidigare avtal.

Skärpta regler kring dygnsvila från 1 okt 2023

Avtalstexterna nedan gäller nya bestämmelser i HÖK och AB rörande dygnsvila. Avtalstexterna är överenskomna mellan de centrala parterna och börjar gälla från och med 1 oktober 2023. Just nu ligger avtalstexterna i separata dokument, men så småningom ska de föras in i HÖK och AB.

Allmänna bestämmelser (AB) § 13, i lydelse 2023-10-01

HÖK, Centrala och lokala protokollsanteckningar, Anteckningar till AB, i lydelse 2023-10-01

HÖK, Central protokollsanteckning, Anteckningar till AB, i lydelse 2023-10-01

Dispensöverenskommelse dygnsvila från 1 februari 2024

Utöver förändringarna i AB och HÖK har parterna träffat en tilläggsöverenskommelse gällande dispens utifrån undantaget kombination arbete och jour.

Överenskommelsen gäller från och med 2024-02-01.

Ladda ner överenskommelsen här (pdf)

Övriga bestämmelser

Allmänna bestämmelser - Bilaga D
Anställning i personalpool

Allmänna bestämmelser - Bilaga L
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet

Allmänna bestämmelser - Bilaga U
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilersättningsavtal - BIA

Ersättning vid användning av bil i tjänsten Avtal om traktamente och resetillägg – TRAKT T

Ersättning vid tjänsteresa

Avtal som rör verksamhetsutveckling, förnyelse, arbetsmiljö och samverkan
Kommentar Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Avtalet om samverkan och arbetsmiljö gäller mellan centrala parter från och med den 1 november 2017 och tidigare samverkansavtal FAS 05 upphör samtidigt att gälla. Lokala samverkansavtal som träffats med FAS 05 som grund fortsätter att gälla till dess de sägs upp eller omförhandlas. Nya lokala samverkansavtal träffas med Avtal om samverkan och arbetsmiljö som grund.

Centrala parter är överens om att tillsammans och var för sig aktivt verka för att avtalet och dess intentioner får genomslag på lokal nivå.

Den partsgemensamma kommentaren är inte en del av avtalet och kan därför komma att ändras utan att avtalet revideras.

Kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF/LAFF 76
Bestämmelser för förtroendemän med facklig tid

Kommunalt avtal om förhandlingsordning - KAF 00
Innehåller bland annat förhandlingsordning vid centrala förhandlingar om löne- och anställningsvillkor enligt Huvudöverenskommelserna.

Kommunalt huvudavtal - KHA 94
Avtal som reglerar spelreglerna inom offentlig sektor kring förhandlingar och vilka som är parter och hur förhandlingar ska gå till.

Sommartid
Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid.

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn - SHA
Regler om att kunna hänskjuta frågor till särskild nämnd kring huruvida ett avtal skulle kränka den politiska demokratin. Gäller hela den offentliga sektorn.

Avtal om utbyte av personuppgifter

Krislägesavtal

Krislägesavtal, förhandlingsprotokoll med bilagor, gäller från och med 2021-07-01

Förhandlingsprotokoll krislägesavtal OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård

Förhandlingsprotokoll Ändringar HÖK AB OFR:s förbundsområde hälso- och sjukvård

Bilaga 1 Bestämmelser för arbetstagare som anställs särskilt i samband med krisläge

Bilaga 2 Bestämmelser i samband med krisläge för arbetstagare anställd på HÖK ÖLA

Bilaga 3 Förhandlingsordning

Redogörelsetext krislägesavtal

Information avseende arbetsmiljöansvaret vid krisläget enligt ALM