Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

Vårdförbundet har fått delbetänkandet på remiss och har följande synpunkter på förslaget om att allmänheten ska kunna kontrollera en yrkesutövares behörighet via internet.

Direktåtkomst för allmänheten på internet

Förslaget om direktåtkomst för allmänheten motiveras med att det ska vara lätt för patienter och närstående att ta reda på om den yrkesutövare de möter i vården har rätt formell kompetens för sitt arbete, d.v.s. är legitimerad. Detta ska enlig förslaget ligga i linje med den förstärkning av individens delaktighet och inflytande i sin hälsosituation som eftersträvas.

Vårdförbundet har förståelse för att det kan finnas ett intresse hos allmänheten att kontrollera om den man möter i vården är legitimerad eller inte. Däremot kan man diskutera om information om det verkligen är av så avgörande betydelse för patientens möjlighet att utöva sitt självbestämmande och vara delaktig i vården att informationen ska finnas på internet.

Möjligheten att kontrollera en yrkesutövares behörighet finns redan i dag, eftersom uppgifterna det i det s.k. Hosp-registret i huvudsak är offentliga. Allmänheten kan få svar på sina frågor genom att kontakta Socialstyrelsen. Man måste också beakta att det är vårdgivarnas ansvar att yrkesutövarna i verksamheten är behöriga och har den formella och reella kompetens som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett patientsäkert sätt. Allmänheten ska kunna lita till att vårdgivarna tar detta ansvar; man ska inte behöva kontrollera detta själv som patient eller närstående.

Av förslaget framgår även att Socialstyrelsen begärt att det ska vara möjligt med direktåtkomst till vissa uppgifter Hosp-registret. Styrelsen vill genom direktåtkomsten bl.a. öka effektiviteten och sänka förvaltningskostnaderna eftersom styrelsen får upp till 100 förfrågningar om uppgifter varje dag. Det framgår dock inte av delbetänkandet hur många av förfrågningarna som kommer från allmänheten.

Enligt förslaget har man vägt nyttan av att göra uppgifterna mer tillgängliga mot den risk för intrång i den personliga integriteten som en ökad tillgänglighet innebär för den registrerade. Intrång i den personliga integriteten kan motiveras av ett viktigt samhällsintresse. Fråga är om det finns ett sådant intresse i detta fall.

Finns det verkligen ett så stort behov och/eller intresse hos allmänheten att kontrollera legitimerade yrkesutövare i vården att det motiverar att informationen bör finnas tillgänglig helt öppet via internet? Personuppgifter på internet har stor spridning och man kan aldrig garantera för vilka syften de används.

Observera att förbundet tveksamhet enbart handlar om att uppgifterna ska finnas på internet och att det inte handlar om huruvida uppgifterna ska vara offentliga. Det ska självklart vara möjligt för allmänheten att kunna kontrollera yrkesutövares legitimation genom kontakter med Socialstyrelsen.

Om förslaget genomförs är Vårdförbundet tveksamt till att man utesluter uppgifter om personer som har prövotid. Den som har prövotid är fortfarande legitimerad och prövotid innebär inte någon behörighetsinskränkning. Om man har prövotid bedöms man fortfarande kunna utöva sitt yrke tillfredställande.

Likaså bör man överväga om inte uppgifter om specialistutbildning för sjuksköterskor enligt högskoleförordningen bör finnas med i HOSP-registret och att dessa uppgifter även ska framgå av direktåtkomsten.

Direktåtkomst för vårdgivare, Apotekens Service AB och Transportstyrelsen

När det gäller förslaget om direktåtkomst för vårdgivare, Apotekens Service AB och Transportstyrelsen har Vårdförbundet inte några invändningar.

Förbundet har bara en kommentar till sista meningen i avsnitt 6.3.1. s. 72. Där anges att "För yrkesverksamma hos privata vårdgivare gäller bestämmelserna om tystnadsplikt bl.a. enligt 6 kap. 12 § PSL". Föremålet för tystnadsplikten i denna bestämmelse är uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, inte personaladministrativ verksamhet.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande