Ditt försäkringsskydd regleras både i lag och i kollektivavtal. Genom ditt medlemskap i Vårdförbundet har du möjlighet att teckna en rad förmånliga försäkringar som kan ge dig och din familj skydd vid olika händelser. Inkomstförsäkringen och försäkringen Stick- och skärskada ingår automatiskt i ditt medlemskap.

Lagstadgade försäkringar

Sverige har ett lagstadgat inkomstskydd för samtliga svenska arbetstagare. Här finns lagen om sjuklön samt socialförsäkringsbalken med till exempel sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och pension.

Kollektivavtalade försäkringar

Här ges ett kompletterande skydd till de lagstadgade försäkringarna. Dessa bestäms i kollektivavtal mellan arbetsgivarparten och Vårdförbundet. Vilka försäkringar som gäller på din arbetsplats beror på vilket avtalsområde du tillhör.

Gruppförsäkringar

Här finns försäkringar som Vårdförbundet förhandlat fram för dig som medlem. Vissa försäkringar, som till exempel inkomstförsäkring vid arbetslöshet samt Stick- och skärskadeförsäkring ingår i din medlemsavgift. Här finns också försäkringar som du själv som medlem kan välja att teckna som en del av dina medlemsförmåner.