Oro för att bli sjuk, trötta handledare och bristande praktisk förberedelse på grund av distansstudier genomsyrar svaren i årets VFU-enkät, skriver Vårdförbundet.

För sjätte året i rad har Vårdförbundet student skickat ut en enkät till cirka 5300 studerande medlemmar med frågor om hur de upplever sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Undersökningen genomfördes under mars och april i år. Studenterna är generellt nöjda, men dålig arbetsmiljö under VFU:n får var fjärde att överväga att byta utbildning eller yrke. Studenternas situation har också påverkats av coronapandemin på olika sätt. Oro för att bli sjuk, slitna och trötta handledare på arbetsplatserna och bristande praktisk förberedelse på grund av distansstudier genomsyrar årets svar.

Vårdförbundet student har cirka 10 000 medlemmar och är en del av Vårdförbundet som har 114 000 medlemmar. Verksamhetsförlagd utbildning är ett obligatoriskt moment i utbildningsplanen för sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och biomedicinska analytikerprogrammet. Under handledning ska studenterna ges praktisk färdighetsträning och möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper inom sina huvudområden omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap, biomedicinsk laboratorievetenskap eller radiografi. Studenterna ska också ges möjlighet att utveckla yrkeskompetens och skaffa sig erfarenhet i det interprofessionella teamarbetet.

Årets undersökning är baserad på svar från 1 258 studenter, fördelade på 25 universitet och högskolor. 54 procent av studenterna ger sina VFU-platser betyget 5 eller 6, där 6 är högsta betyg. Jönköping University får bäst betyg, tätt följt av förra årets vinnare Högskolan i Kristianstad och Karlstads universitet.

Undersökningen visar att den allmänna kompetensbristen i vården påverkat upplevelsen och riskerar att påverka studenternas vilja att fullfölja sitt yrkesval. 46 procent av studenterna anser att de utnyttjas som extrapersonal och 66 procent har inte haft tillräcklig tid för återhämtning. Personalen har upplevts som trött vilket gått ut över kvaliteten på handledningen.

Det är glädjande att intresset för olika bristyrken i vården ökar. Exempelvis har antalet sökande till sjuksköterskeprogrammet fortsatt att öka, men det är oroväckande att så många inte blivit erbjudna en VFU-plats. Andelen studenter som inte erbjudits någon VFU-plats har i år varit 8,8 procent, en ökning på 2,8 procentenheter från förra året. Lärosätena måste – i samverkan med vårdgivarna – garantera VFU-platser till alla studenter och att handledarna ges rätt förutsättningar.

Vårdförbundet student föreslår följande fem förbättringar för en ännu bättre VFU: 

 1. Obligatorisk handledarutbildning 
  Alla handledare ska ha genomgått en handledarutbildning. Verksamheter som saknar utbildade handledare ska inte ta emot studenter.
 2.  Bättre villkor för handledare 
  Handledarna behöver få mer tid avsatt för reflektion tillsammans med studenten. De ska även få tid och möjlighet att förbereda sig inför VFU-perioden samt få tillgång till studentens kursplan i god tid. 
 3. Programråd
  Skapa programråd där representanter från lärosäte, samtliga terminer på utbildningarna och klinisk verksamhet träffas och diskuterar VFU- och utbildningsfrågor, utbyter tankar, idéer och utvecklar utbildningen tillsammans.
 4. Mer interprofessionellt lärande
  Öka integrationen av interprofessionellt lärande under hela utbildningen och inför det under VFU.
 5. Tid för vila och återhämtning
  Anpassa schemaläggningen under VFU så att det finns tid för vila och återhämtning samt utrymme att genomföra obligatoriska studieuppgifter. Ge studenter schema för VFU-perioden i god tid, minst två veckor i förväg. Utnyttja aldrig studenterna som extrapersonal.

Nadja Ståhl, ordförande Vårdförbundet student

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

 

Läs artikeln i Dagens Medicin