Sara Haile är specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård på Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm. Genom att arbeta med patientens egna berättelser och dokumenterade hälsoplaner har hon lyckats öka förståelsen för och motivationen att påverka sjukdomen ”fönstertittarsjuka”.

Sara Haile är nominerad till Vårdförbundspriset för sitt projekt "Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Intermittent Claudicatio". Projektet handlar om en uppföljningsmottagning för äldre patienter med den mycket vanliga kärlsjukdomen "fönstertittarsjuka".

Sara Haile ville hitta en vårdform som tar hand om just den här patientgruppens behov och visa att det är möjligt att arbeta personcentrerat även inom akutsjukvård.

Sara Hailes presentation

Se filmen med Sara Hailes presentation av sitt arbete som hon höll på Vårdgalan 2017 lite längre ner i artikeln.

- Patienter med Claudicatio Intermittens (fönstertittarsjuka) behöver, förutom kirurgisk behandling, även livsstilsförändringar och läkemedel. Jag vill med ett personcentrerat förhållningssätt lyfta patientens förmåga till egenvård genom att främja goda levnadsvanor och följsamhet till medicinsk behandling, säger Sara Haile.

Patientens egen berättelse viktig del i framgångsrik behandling

Mottagningen på SÖS leds av sjuksköterskor, med ett tydligt personcentrerat förhållningssätt där patienten själv är en aktiv del i sin behandling. Sara Haile och hennes kolleger arbetar framgångsrikt och holistiskt med partnerskap, patientberättelser, dokumenterad hälsoplan och uppföljning.

Sara Hailes drivkraft är att förbättra för just den här patientgruppen. Visst får de kirurgi, men däremot inte alltid det viktiga stödet och uppföljningen efter operationen. Det handlar om att tillsammans med patienten lägga upp en plan och identifiera riskfaktorer, planera livsstilsförändringar och leda patienten rätt till andra vårdgivare.

Arbetssättet har gett resultat. Sara Haile och kollegor har gjort utvärdering i form av intervjuer och enkäter bland patienterna.  De preliminära resultaten visar bland annat att patienterna upplever att de får ett bra omhändertagande, förstår sin sjukdom bättre och får ökad motivation att följa behandlingsplaner.

Hela teamet stöttar arbetssättet som nu sprider sig

Sara Haile tycker att vårdenhetschefen Elisabeth Odö har varit en viktig framgångsfaktor. Men också läkargruppen på enheten, som har deltagit i och stöttat projektet till hundra procent.

Det nya sättet att arbeta har också lett till en positiv utveckling av sjuksköterskornas roll och karriärmöjligheter. Sara Haile, hennes chef och kolleger vittnar om att det varit ett bra sätt att behålla sjuksköterskorna på enheten, då det finns utvecklingsmöjlighet inom verksamheten.

Det är ett arbetssätt som sprider sig. En liknande enhet är under uppstart på Karolinska Institutet, där tre sjuksköterskor är under utbildning för att driva samma typ av uppföljningsmottagning som finns på SÖS.

Film med presentationen från Vårdgalan 20 oktober

Motivering

"Ett viktigt förnyelsearbete med en sjuksköterskeledd uppföljningsmottagning för äldre patienter med den mycket vanliga kärlsjukdomen "fönstertittarsjuka". Projektet demonstrerar hur personcentrerad vård kan genomföras inom akut kirurgisk verksamhet. Man arbetar framgångsrikt och holistiskt med partnerskap, patientberättelse, dokumenterad hälsoplan och uppföljning. Patienterna upplever att de får ett bra omhändertagande, förstår sin sjukdom bättre och får ökad motivation att följa behandlingsplaner och göra livsstilsförändringar. Det nya arbetssättet har också lett till en positiv utveckling av sjuksköterskornas roll och karriärmöjligheter."