Elin Nilsson och Madeleine Nilsson, nominerade till Vårdförbundspriset 2017

Elin Nilsson och Madeleine Nilsson arbetar på demensboendet Österbo Vardaga i Lund. De använder personcentrering som ett sätt att minska läkemedelsanvändningen hos personer med demenssjukdom. Både patienter, anhöriga och personal är vinnare.

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) drabbar någon gång ca 90 procent av alla som lever med en demenssjukdom. Symtom som aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar är vanliga och orsakar stort lidande hos patienten. Även anhöriga och vårdpersonal påverkas av personens symtom. Förskrivningen av läkemedel till äldre har ökat de senaste 20 åren, trots att forskning stödjer ett större inslag av omvårdnadsåtgärder.

Elin och Madeleine Nilssons presentation

Se Elin och Madeleine Nilsson presentation av sitt arbete som de höll på Vårdgalan 2017 lite längre ner i artikeln.

Genom att arbeta systematiskt med personcentrerad vård har Elin Nilsson och Madeleine Nilsson hjälpt de äldre till en bättre livskvalitet och samtidigt kunnat dra ner på läkemedel med allvarliga biverkningar. Antalet boende med ångestdämpande läkemedel har minskat från 23 till 8 av de totalt 48 boende och fallolyckorna har halverats.

- Vårt område är viktigt eftersom äldre personer, och framförallt de med demenssjukdom, är känsliga mot läkemedel. Alldeles för många med demenssjukdom står på läkemedel som ger svåra biverkningar och som i värsta fall leder till för tidig död. Struktur kring utredning och behandling av BPSD är prio ett, med individuella bemötandeplaner och personcentrerade omvårdnadsåtgärder, säger Elin Nilsson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre.

Tillsammans med omvårdnadspersonalen skattades de boendes symtom och man gick igenom deras läkemedelslistor. Skattningarna fördes in i BPSD-registret och lämpliga åtgärder kunde planeras. Nu handlar det mer om omvårdnad, promenader, utevistelse och musik än om läkemedel.

- Det personcentrerade arbetssättet har gjort att personalen lärt känna patienterna som personer, vilket ökat patienternas välmående och livskvalitet. Vi är glada och stolta över att vi har blivit nominerade och att vårt arbete och arbetssätt har uppmärksammats. Vi ser det som ett bevis på att vi är på rätt väg, och att vårt team är välfungerande. Vi är stolta över att alla i teamet tillsammans utvecklar den personcentrerade vården för våra patienter, utan onödiga läkemedel, säger Madeleine Nilsson, legitimerad sjuksköterska.

Elin Nilsson och Madeleine Nilsson ser det tvärprofessionella arbetet som en nyckel till framgång i att arbeta personcentrerat. Sjuksköterskorna på enheten upplever att deras handledande roll har utvecklats och att de får möjlighet att stötta annan omvårdnadspersonal. Arbetsmiljön har dessutom blivit lugnare och teamarbetet har förbättrats.

Motivering

"Tack vare ett dedikerat genomförande av personcentrerad vård har man hjälpt de äldre till en bättre livskvalitet och kunnat dra ner på en stor del av de läkemedel som ger allvarliga biverkningar. Det märks också en tydlig minskning i antalet fallolyckor på enheten. Det personcentrerade arbetssättet har gett medarbetarna djup kännedom om patienterna som personer, vilket har inneburit en mycket positiv effekt på patienternas välmående och livskvalitet. Arbetsmiljön har blivit lugnare och teamarbetet har förbättrats, då det krävs att alla arbetar mot samma håll och där varje del blir till en större helhet. Sjuksköterskorna upplever att deras handledande roll har utvecklats och de får möjlighet att stötta annan omvårdnadspersonal."