Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej och glad sommar!

Vi önskar en skön sommar både på jobbet och på semestern! Vi vill skicka med er lite tankar under sommaren och inför höstens fortsatta arbete med att förbättra arbetsmiljön.

Vi vet att ert arbete präglas av högt tempo, stor arbetsmängd och splittrade arbetsuppgifter under tidspress. Arbetsmiljön påverkar hur vi mår, både när vi arbetar och efter arbetstid.

Vårdförbundet vill att du ska ha ett hållbart yrkesliv med villkor som gör att du kan orka jobba heltid under ett helt arbetsliv. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret, men tillsammans med förtroendevalda och skyddsombud kan du kunna vara med och påverka din arbetsmiljö.

Hälsosamma arbetstider, med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändig förutsättning för att du ska kunna göra ett bra jobb och arbeta patientsäkert.

Skiftarbete, nattarbete, långa arbetspass och att vara ständigt nåbar kan påverka hälsan negativt, det är forskarna eniga om. Därför är det viktigt att din arbetsgivare organiserar arbetet så att arbetstiden förläggs på ett sätt så att du får tid för återhämtning.

Arbetstiden ska planeras i samarbete mellan chefer och medarbetare för att skapa rätt balans mellan arbete och fritid. Det ska finnas utrymme för variation, rast, paus, reflektion och egen yrkesmässig utveckling – det är viktiga friskfaktorer för att skapa lust, glädje och tillfredsställelse.

Arbetspassens längd måste anpassas efter arbetsbelastning och de krav som ställs på dig. Det är särskilt påtagligt då snabba bedömningar och beslut krävs. Långa arbetspass påverkar hälsan negativt och risken att göra fel ökar. Vi vill att du ska vara garanterad en dygnsvila på minst 11 timmar mellan arbetspassen.

Tänk på att du själv är med och tar ansvar för hälsosamma arbetstider genom att inte acceptera dubbelpass, indragen semester eller återhämtningstid. Behöver du stöd och råd i kontakten med arbetsgivaren finns Vårdförbundet där för dig.

Vi vet att det just nu är problem med att täcka alla arbetspass hos er, mer eller mindre, och vi vet att det finns listor med ”lediga” övertidspass som hänger uppe.


Vi vill genom detta brev till er ge er lite bakgrund om övertid. Det finns tre olika former av övertid.

Så här säger Arbetstidslagen om övertid

Med övertid menas sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid.  När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår (Allmän övertid).

Som en allmän regel gäller att övertid inte får förekomma i sådan omfattning att arbetstagaren riskerar att bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Om det behövs ytterligare övertid utöver allmän övertid finns en möjlighet att ta ut Extra övertid om högst 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilda skäl för det.

En förutsättning för detta är att situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. Normalt ska den allmänna övertiden vara förbrukad innan extra övertid tas ut.


Nödfallsövertid
får tas ut utan någon begränsning i antal timmar. Den inkräktar inte på utrymmet för den allmänna övertiden. Enligt lagen får nödfallsövertid tas ut om en natur- eller olyckshändelse eller liknande vållar avbrott i en verksamhet eller risk för ett sådant avbrott.

Som skyddsombud har du ett ansvar att vaka över arbetsmiljön och genom att ha ”koll” på hur övertiden ser ut på din klinik/avdelning får du ett redskap att använda i ditt påverkansarbete inför hösten.

Vi rekommenderar/skulle gärna vilja att ni skyddsombud begär ut listor över hur övertiden ser ut hos er, det kan ni göra via er avdelningschef eller via HR-konsulten.

Vi vill gärna ta del av övertidslistorna så att vi i avdelning Blekinges styrelse kan använda dem i vårt påverkansarbete.

Övertid kan dölja en underbemanning och vi tar ansvaret att lösa bemanningen, något som vi inte har mandat att göra. Vi tar också på oss ansvaret att lösa det arbetsgivaren har misslyckats i, att långsiktigt kompetensförsörja sin verksamhet

 

Arbetstidslagen ger skyddsombuden rätt att ta del av övertidsjournaler, scheman och andra uppgifter om arbetad tid för att kunna kontrollera att arbetsgivaren följer lagens regler om extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid.

Arbetsmiljölagen ger skyddsombuden rätt att kontrollera att arbetsgivaren följer reglerna om arbetstid i sin helhet så att inte arbetsgivaren tillämpar reglerna på ett sätt som medför risk för ohälsa eller olycksfall.

 

Nu blev det ett långt mail men sammanfattningen blir:

Begär ut övertidslistor för perioden innan sommaren och sedan ytterligare lista efter sommaren.

 

Undrar du över något? Ring din mentor.

 

Har en skön sommar!


Med vänliga hälsningar

Carina Danielsson och Jenny Fagerlund, huvudskyddsombud
Vårdförbundet avdelning Blekinge

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -