Stipendium för årets kandidat- och magisteruppsats 2019

Vårdförbundet avdelning Blekinge delar varje år ut stipendium på 5 000 kr till en kandidat- och en magisteruppsats med syfte att främja forskning, ny kunskap och utveckling av hälso- och sjukvård. Prioriterade områden i år har varit personcentrerad vård, jämlik hälsa och vårdens ledning och styrning

Motivering Kandidatuppsats 2019
Årets kandidatuppsats är en litteraturstudie som ger en fördjupad kunskap i omvårdnaden kring en av våra vanligaste folksjukdomar, hjärtinfarkt.
Den problematiserar det svåra uppdraget i att vårdtiden för dessa personer är väldigt kort i förhållande till andra jämförbara länder. Den belyser utmaningen för sjuksköterskor att under denna korta tid möta de komplexa omvårdnadsbehoven hos dessa personer som exempelvis trötthet och rädsla. Behov som kan påverka individen under lång tid efter det akuta omhändertagandet. 

Uppsatsen framhåller också vikten av att utforma en omvårdnadsplan i samråd med personer som är drabbade av hjärtinfarkt och deras närstående.

Kunskapen kan användas av alla som är involverade i vården av personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Studien stämmer väl överens med Vårdförbundets syn på den personcentrerade vården.  Att vårdens fokus måste vara mer än det medicinska och vila på en holistisk grund på en persons tillstånd där vi ser hela människan.

Vårdförbundets stipendium för 2019 års kandidatuppsats går till :

Anna Friberg & Marita Kangestad för uppsatsen “När hjärtat ändrar livets riktning” - Individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt

Motivering Magisteruppsats 2019
Varför behövs specialistsjuksköterskan? I sin magisteruppsats "Betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens i kommunal hemsjukvård" lyfter Marie Fraude och Sofie Nyberg fram distriktssköterskans roll i hemsjukvården, och varför deras kunskapsområde behövs och att vårdens ledare inte har förmåga och förståelse att använda den kompetens som finns i organisationen.
Uppsatsen tilldelas avdelning Blekinges stipendium för årets magisteruppsats då den lyfter en av professionens stora ansvarsområden, att kunna beskriva hur vår kunskap behövs, att kunna förklara hur vården kan förändras om vår specialistkompetens används fullt ut och hur vår roll i framtidens hälso- och sjukvård bör utvecklas.
Uppsatsen är ett steg i att lyfta vikten av rätt använd kompetens och specialistsjuksköterskans roll i vården, och kan med fördel användas i samtal med arbetsgivare och beslutsfattare för att förtydliga bilden av varför just distriktssköterskan behövs i den kommunala hemsjukvården. Den ger också en möjlighet till fortsatt forskning, och fortsatta samtal kring profession och kompetens, inte bara kring distriktssköterskans roll utan kring specialistsjuksköterskans roll i framtidens hälso- och sjukvård.