Ordination av vaccin mot covid-19

Vårdförbundet avstyrker Socialstyrelsens förslag om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 till barn.

När Socialstyrelsen tidigare i somras föreslog en ändring av ovan nämnda föreskrift anförde styrelsen att det av patientsäkerhetsskäl är viktigt att de sjuksköterskor som får behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19 till barn har adekvat utbildning på området. På grund av detta skulle det enligt Socialstyrelsen inte vara tillräckligt med annan utbildning inom kunskapsområdet för att vara behörig att ordinera vaccin till barn. För behörighet att ordinera vaccination till barn skulle det istället krävas specialistutbildning till distriktssköterska, specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller en utbildning som i sin helhet är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Vårdförbundet instämde i att patientsäkerhetsskäl motiverade att annan utbildning inom kunskapsområdet inte skulle vara tillräckligt för att kunna ordinera vaccination mot covid-19 till barn. Vårdförbundet välkomnade därför förslaget.

De tidigare föreslagna ändringarna har börjat gälla, men nu har Socialstyrelsen ändrat sig och anser att det för ordination av vaccin till 16- och 17-åringar ska vara tillräckligt med enbart annan utbildning inom kunskapsområdet.

För Vårdförbundet är det angeläget att så många som möjligt av 16- och 17 åringarna vaccineras så snart som möjligt. Vårdförbundet kan ändå inte se annat än att det av patientsäkerhetsskäl fortfarande är viktigt att de sjuksköterskor som ordinerar läkemedel för vaccination mot covid-19 till barn har adekvat utbildning inom området och att det därför krävs specialistutbildning till distriktssköterska, specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller en utbildning som i sin helhet är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Vårdförbundet är så som tidigare tveksamt till om de korta utbildningar som erbjudits om vaccinationer mot covid -19 kan vara tillräckliga för att ordinera covid-19-vaccination på ett patientsäkert sätt. De utbildningarna som finns på marknaden idag är avsevärt kortare än de kvalificerade utbildningar för sjuksköterskor som normalt erbjuds för att säkra vaccinationskompetensen. Exempelvis kan en dags digital utbildning rimligen inte ge samma kunskap som exempelvis en uppdragsutbildning som omfattar tio dagar. Utbildningen bör dessutom ges kontinuerligt allteftersom det kommer ut nya vaccin på marknaden och förvaring och hantering av vaccinen kan skilja sig åt beroende på vilket vaccin det handlar om.

Vårdförbundet har innan och tidigt under pandemins utbrott aviserat behovet av att säkra kompetensförsörjningen med specialistutbildade sjuksköterskor för en patientsäker hälso- och sjukvård. Vårdgivarna har haft tid på sig att säkra att tillräckligt med adekvat kompetens finns, men har uppenbarligen inte gjort detta.

Vårdförbundet efterfrågar en återkoppling och plan från regioner och kommuner om vad de gjort och vad de planerar att göra för att säkra kompetensen inom området. Vi förutsätter att samtliga arbetsgivare kommer att erbjuda en adekvat utbildning gällande aktuell vaccination till de medarbetare som ska ordinera vaccin mot covid -19.

Vidare ifrågasätter förbundet behovet av att genomföra förändringen. Det finns idag i princip inte några köer för vaccination och de behöriga sjuksköterskor som finns bör täcka behoven.

Frågan om tillgång på behöriga sjuksköterskor handlar inte om brist, utan snarare om hur man organiserar verksamheten. Vårdgivarna bör kunna avdela behöriga sjuksköterskor att ordinera vaccin till 16-17-åringar och låta dem med enbart annan utbildning inom kunskapsområdet ordinera vaccin till dem som är äldre. Förbundet ser också uppenbara risker med att urholkningen av kompetenskraven inte stannar här, utan att motsvarande krav på lägre kompetens senare kommer att ställas beträffande vaccination även av yngre barn. Detta är en utveckling som måste hindras.