Departementspromemorian Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer (Ds 2017:39)

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian. Vårdförbundet tillstyrker förslaget om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 113 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Kuratorer är en viktig yrkesgrupp i hälso- och sjukvården med stor betydelse för patientsäkerheten. Vårdförbundet kan inte se annat än att yrket även i övrigt uppfyller de kriterier som sedan länge gäller för att ett yrke inom hälso- och sjukvården ska omfattas av legitimation; yrkesrollens innehåll, utbildningen och internationella förhållanden.

Vårdförbundet tillstyrker därför förslaget om att det ska införas legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Förbundet tillstyrker även de övriga förslagen i promemorian.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande