Departementspromemorian Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel (Ds 2017:29)

Vårdförbundet, som beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian, tillstyrker förslagen i promemorian.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 113 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Vårdförbundets synpunkter

Mot bakgrund av de syften som anges i promemorian; stärkta incitament att ingå i förmånerna, ökad prispress, jämlik tillgång till (subventionerade) läkemedel och smidigare hantering på apoteken, välkomnar Vårdförbundet förslagen om möjlighet till byte in i förmånerna. Förbundet välkomnar särskilt förslaget om att smittskyddsläkemedel ska vara kostnadsfria även när de förskrivs av andra förskrivare än läkare, ex. barnmorskor som förskriver läkemedel mot klamydia.

Vårdförbundet har i många sammanhang framfört att det är angeläget att övergå till ett generiskt förhållningssätt med generisk förskrivning, i stället för förskrivning av produkter. Om man gör det kan man motverka många av de problem som skapas av utbytessystemet. Detta gäller exempelvis det som beskrivs i avsnitt 4.1.1. (sid.61 sista stycket); att det för en förskrivare kan vara svårt att vara uppdaterad på vilka läkemedel som ingår i förmånerna. Detta visar på svårigheter som skapas av att förskrivningen sker av produkter och inte av substanser.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande