En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria Genomförandet av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet och promemorian. Vårdförbundets svar begränsar sig till betänkandets förslag om utvidgat rökförbud och exponeringsförbud (kapitel 8 och 9).

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 113 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad och säker vård och en jämlik hälsa. Det är av största vikt för vården att arbeta hälsofrämjande. Vårdförbundets yrkesgrupper har ett mycket viktigt uppdrag i att utveckla vården och verka för hälsa och helhet. En del av detta uppdrag är att informera, stödja och hjälpa människor att bli och vara tobaksfria.

Synpunkter


Utvidgat rökförbud

Vårdförbundet vill att tobaksbruket ska minska och att man inte ska behöva exponeras för tobaksrök ofrivilligt. Förbundet är därför positivt till betänkandets förslag om att utvidga rökförbudet. Även om det inte finns vetenskapligt stöd för att rökfria utomhusmiljöer leder till minskad ohälsa, så håller Vårdförbundet med betänkandet om att en minskning av den sociala exponeringen för rökning kan leda till att rökning avnormaliseras och därmed lockar färre till att börja röka.

Vårdförbundet instämmer i betänkandets förslag om områden som ska vara rökfria utomhus. När det gäller uteserveringar, entréer, busshållplatser, idrottsanläggningar m.m. har förbundet inga invändningar. När det däremot gäller lekplatser är vi frågande till varför det bara ska vara rökförbud på lekplatser som allmänheten har tillträde till. Det anges i författningskommentaren att lekplatser som enbart är tillgängliga för en sluten krets av personer, exempelvis medlemmar av en bostadsrättsförening, inte omfattas av rökförbudet. Vårdförbundet håller inte med om att rökförbudet ska vara begränsat till lekplatser som allmänheten har tillträde till. Barn ska skyddas från tobaksrök oavsett om de leker på en allmän eller "privat" lekplats.

Man skulle även kunna överväga om ytterliga områden utomhus skulle kunna vara rökfria. Av den internationella jämförelsen framgår exempelvis att det i vissa delstater i USA införts rökfria stränder, badplatser, parker och djurparker. Dessa exempel skulle kunna tjäna som förebilder även i Sverige. Utöver dessa områden bör man också överväga om inte sjukhusområden skulle kunna omfattas av rökförbud.

Exponeringsförbud

Vårdförbundet är positivt till förslaget om exponeringsförbud. Detta bl.a. mot bakgrund av den argumentation som framförs på s. 269 i betänkandet. Där anges att studier och erfarenheter från andra länder visar att exponeringsförbud förändrar befolkningens attityder till tobak och minskar konsumtionen och andelen impulsköp. Särskilt viktigt är det att exponeringsförbud påverkar för ungdomars attityder, vanor och vilja att experimentera med tobak.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström
Förbundsjurist