Vårdförbundets rapport visar att efterfrågan på kvalificerad personal är större än tillgången. Situationen är akut och vården står inför en rekryteringskris. År 2025 kommer det att saknas drygt 11 000 specialistsjuksköterskor, 1 300 barnmorskor och 2 400 biomedicinska analytiker om ingenting görs.

Inom flera yrkesgrupper väntas stora pensionsavgångar samtidigt som befolkningen blir äldre och kräver mer av vården. Årligen kommer rapporter som larmar om brist på personal inom vården på både kort och lång sikt.

Utmaningen stannar inte heller vid att möta arbetsgivarnas efterfrågan. Forskning visar att det finns stora vinster att göra i vården genom ökad kompetens hos personalen. Trots det minskar både andelen och antalet specialistutbildade sjuksköterskor för varje år som går.

Relaterade dokument

Läs hela rapporten:

Saknas nödvändiga incitament

Varför utbildas då inte bara fler personer inom vårdens bristyrken? Ett stort problem är att flera av utbildningar saknar tillräckligt med sökande. Det är i sin tur en följd av att det saknas nödvändiga incitament i form av löne- och karriärutveckling för att människor ska vilja utbilda sig. Sjuksköterskor som vill specialisera sig måste ofta, till skillnad från läkare, själva finansiera sin utbildning. En biomedicinsk analytiker tjänar aldrig in sin utbildning.

Kraftsamling behövs

Problemen att försörja vården med rätt personal kommer inte att minska. Om vi ska kunna möta framtidens behov krävs en kraftsamling på flera nivåer. Vi vill att regeringen tar initiativ till att skapa en gemensam samling med berörda myndigheter, lärosäten, kommuner, landsting, privata vårdgivare, professioner och patienter. Samlingen ska gemensamt diskutera kompetensförsörjningsbehov och vilka åtgärder som krävs för att säkra kompetensen i framtidens vård.

Våra förslag

Vårdförbundet föreslår dessutom ett antal åtgärder som kan genomföras redan nu:

  • Akademisk specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor införs i hela landet.
  • Huvudmännens ansvar att tillhandahålla utbildningsanställningar för akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor regleras i lag.
  • En utredning om vilka åtgärder som krävs för att införa reglerade specialistutbildningar för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker tillsätts.
  • Socialstyrelsen får uppdraget att genomföra en fördjupad analys av kompetensförsörjningen i vården.
  • Kommuner och landsting tar fram en strategi för att åtgärda den strukturella lönediskrimineringen av kvinnodominerade yrken.
  • Strukturerad yrkesintroduktion på mellan nio och tolv månader för alla nyutexaminerade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor införs.