Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans arbetat fram en utveckling av specialistsjuksköterskans roll; avancerad specialistsjuksköterska. Nu vill vi se en statlig reglering.

Det nya yrket ger möjlighet för svensk hälso- och sjukvård att möta de ständigt ökande kraven och behoven från medborgarna på ökad tillgänglighet, snabbare bedömningar och behandlingar. Samtidigt kämpar sjukvården med utmaningar som långa vårdköer och bristande kontinuitet.

- Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening ser tydliga behov av nya arbetssätt och lösningar på utmaningarna. Nu arbetar vi för en statlig finansierad utbildning och en skyddad yrkestitel, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets förbundsordförande.

Skapar trygghet och mer självständiga patienter

Det gemensamma arbetet med att beskriva hur den nya funktionen avancerad specialistsjuksköterska med implementeringen, har pågått under ett par år och är fortfarande under arbetsprocess. I arbetet har man inspirerats av andra länder där implementeringen av avancerade specialistsjuksköterskor bidragit till bättre vårdkvalitet samt kontinuitet, kortare vårdförlopp och en mer jämlik och lättillgänglig vård. Den nya funktionen är även kostnadseffektiv, ökar patienternas självständighet och skapar trygghet.

- Genom att arbetsgivare och medarbetare tillsammans skapar förutsättningar för att  inrätta tjänster för att introducera avancerade specialistsjuksköterskor inom exempelvis primärvård, äldrevård och akutsjukvård, kan resurserna nyttjas mer optimalt, samtidigt som vården i större utsträckning kan ges på rätt nivå, säger Sineva.

Kännetecken hos den avancerade specialistsjuksköterskan är hög omvårdnadskompetens som kan öka kvalitén inom hälso- och sjukvården genom utveckling, undervisning och forskning inom omvårdnad. Funktionen utför även fördjupade bedömningar, initierar behandling och åtgärder samt handleder teamet.

Förslag på kompetenskrav

I Sverige definierar vi en avancerad specialistsjuksköterska som ”en specialistsjuksköterska som erhållit en fördjupad omvårdnadskompetens tillsammans med utökad medicinsk kunskap”. För att kunna anamma titeln avancerad specialistsjuksköterska, behövs både specialistsjuksköterskeexamen och masterexamen i omvårdnad, samt ett statligt reglerat fortbildningsprogram.

Att välja en klinisk karriär som avancerad specialistsjuksköterska, utvecklar inte bara professionen utan är även en karriärmöjlighet i den patientnära vården.

Läs mer om "Avancerad specialistsjuksköterska.pdf - ett nytt yrke, en ny möjlighet för svensk hälso- och sjukvård"