Hälsosamma arbetstider, med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändigt för att du ska kunna göra ett bra jobb, arbeta patientsäkert, vara med och utveckla vården och samtidigt kunna få ett hållbart yrkesliv. Vårdförbundet driver framgångsrikt frågan i våra kollektivavtal.

Att arbeta omväxlande dag och natt eller ständig natt, ha långa arbetspass, att ständigt vara nåbar och tvingas ta extrapass och kanske behöva skjuta på planerad ledighet. Allt detta påverkar hälsan negativt, det är forskarna eniga om. Därför är det viktigt att din arbetsgivare förlägger arbetstiden på ett sätt så att du får tid för vila och återhämtning, men också att veckoarbetstiden vid nattarbete blir lägre.

Centrala avtal bra grund

Vårdförbundet har under flera år drivit frågan om sänkt veckoarbetstid vid nattarbete. Vi har varit framgångsrika och fått in detta i flera centrala avtal, bland annat det som omfattar anställda i regioner, kommuner och kommunala bolag samt på flera privata avtal. Vi fortsätter att driva frågan i kommande förhandlingar på andra avtalsområden.

Lokala avtal bygger vidare utifrån era förutsättningar

Eftersom förutsättningar och behov kan skilja sig mycket mellan olika typer av verksamheter, kan lokala avtal behöva komplettera de centrala avtalen och anpassas efter vad som fungerar bäst på just din arbetsplats. Om du vill veta mer om vilket avtal som gäller för just dig kan du kontakta din förtroendevalda på arbetsplatsen eller vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt

Arbetstiden planeras gemensamt

Arbetstiden ska planeras i samarbete mellan chefer och medarbetare för att skapa rätt balans mellan arbete och fritid.

Det ska finnas utrymme för variation, rast, paus, reflektion och egen yrkesmässig utveckling – det är viktiga friskfaktorer för en god arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv.

Arbetspassens längd måste anpassas efter arbetsbelastning och de krav som ställs på dig. Det är särskilt viktigt när det krävs  snabba bedömningar och beslut. Långa arbetspass påverkar hälsan negativt och risken att göra fel ökar. Vi vill att du ska vara garanterad en dygnsvila på minst 11 timmar mellan arbetspassen. All tid som du står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen ska ingå i den ordinarie arbetstiden.

Tänk på att du själv är med och tar ansvar för hälsosamma arbetstider genom att undvika att acceptera dubbelpass, indragen semester eller utebliven återhämtningstid. Behöver du stöd och råd i kontakten med arbetsgivaren finns Vårdförbundet där för dig – kontakta dina förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt.

Beredskapstjänstgöring ska användas restriktivt

Om beredskapstjänstgöring används ska den regleras och tidskompenseras, då den stör balansen mellan arbetet och din fritid. Schemaläggning av beredskapstjänstgöring ska inte inskränka din rätt till vecko- och dygnsvila.

Rätt till heltid och hållbart yrkesliv

Du ska ha rätt till en heltidsanställning och ett hållbart yrkesliv. Rätten till heltidsanställning är en viktig förutsättning för ett jämställt arbetsliv. Du ska ha möjlighet till egen försörjning och full pension och inte behöva kompensera en dålig arbetsmiljö med att arbeta deltid för att klara en god hälsa. När du har en god arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider ska det vara möjligt att arbeta heltid under ett helt yrkesliv.

Fortsatt arbete med hälsosamma arbetstider

Vårdförbundet jobbar ständigt för att förbättra villkoren för arbete under dygnets alla timmar – både direkt i verksamheterna och genom avtal på olika nivåer och med olika arbetsgivare.

Till exempel arbetar vi tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,  för att få till en både hälsosam och verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning. Arbetet ska utmynna i konkreta verktyg som kan användas lokalt.