En viktig uppgift för Vårdförbundet är att bidra till att medlemmarnas kunskap används för att skapa en säker vårdmiljö. I Sverige är vården av relativt god kvalitet men ändå skadas och dör människor på grund av vårdskador. Med en hälsosam arbetsmiljö och god säkerhetskultur samt regler och system som uppmuntrar till säkerhetstänkande kan antalet vårdskador minskas.

Vårdrelaterade infektioner, felmedicineringar, trycksår, fallskador och undernäring är några exempel på det som kan drabba patienter i den svenska vården. Ofta orsakas dessa vårdskador av brister i kommunikation mellan vårdpersonal, stress på grund av underbemanningar, överbeläggningar och en bristande säkerhetskultur.

Så påverkar vi

Vårdförbudet arbetar både lokalt och nationellt för att våra medlemmars kunskap skall användas för att ge en god och säker vård. Vi samverkar med flera organisationer på nationell nivå i detta arbete. I Vårdförbundets idé om vården beskrivs hur en övergång till en personcentrerad vård höjer kvaliteten och minskar risken för fel.

Ett exempel på Vårdförbundets arbete för en säker vård är vår medverkan i Samverkan för Säker Vård. Det är ett nätverk bestående av de viktigaste organisationerna inom svensk sjukvård. Syftet är att ta nationella initiativ för säkrare hälso- och sjukvård.

Här kan du läsa mer om det arbete som bedrivs nationellt för en säker vård:

Hälsosam arbetsmiljö

För att kunna bidra till en säker vård behöver du en bra arbetsmiljö. Här är tre områden som är avgörande för en säker vård som beskrivs i Vårdförbundets idé för en hälsosam arbetsmiljö:

  • Dialog och samarbete på arbetsplatsen skapar en god säkerhetskultur
  • Vila och återhämtning är avgörande för varje medarbetares hälsa och ska vara självklar för alla
  • Det ska finnas rutiner och arbetssätt som förebygger ohälsosam stress

Läs mer om Vårdförbundets idé för en hälsosam arbetsmiljö.

Patientsäkerhetskonferensen

Den vart annat år återkommande Patientsäkerhetskonferensen är den naturliga samlingsplatsen för alla som är intresserade av att göra vården säkrare. Vårdförbundet deltar i både planering och genomförande.