Från den 28 juni finns ett nytt avtal på SKR/Sobonas avtalsområde. Här hittar du svar på frågor kring avtalet.

Frågor/svar om varför vi kom överens

Varför kom vi överens med SKR när avtalet inte ger oss det vi kämpat för? 

Konflikten har gett resultat. Tillsammans har vi förflyttat arbetsgivarna i arbetstidsfrågan. Från att arbetsgivaren sagt blankt nej till förkortad arbetstid, ser vi nu att du som redan idag jobbar rotation kommer att få sänkt arbetstid.

Dessutom kommer du som idag är heltidsanställd och arbetar rotation med en arbetstid på 40 timmar/vecka, få sänkt veckoarbetstid till 36 timmar och 20 minuter respektive 34 timmar och 20 minuter, beroende på hur många nätter du jobbar.

Vårt långsiktiga mål om en stegvis arbetstidsförkortning för medlemmar har påbörjats. Vi måste komma ihåg att fackligt arbete är ett maraton och inte en sprint.  

Varför fortsatte vi inte med övertids- och mertidsblockaden? 

Blockaden var en konfliktåtgärd. När ett nytt avtal skrivits råder fredsplikt. Det innebär att vi alltså inte kan fortsätta med vare sig strejk, eller blockad mot övertid, mertid och nyanställning. Vi kan heller inte lägga nya varsel om konfliktåtgärder. Men kom ihåg att som enskild medlem kan du alltid säga nej till övertid och mertid. Arbetsgivaren måste beordra dig om du ska arbeta utanför arbetstid.

Vad har det nya avtalet gett oss? 

Avtalsperioden är 2024-06-28 till 2025-03-31 . ”Glappet” 1 april–28 juni medför inte att du som har KAP-KL riskerar att falla ur och in i AKAP-KR 

Vi har fått mer än övriga förbund som var i avtalsrörelse samtidigt, och som slöt avtal tidigare i våras utan konflikt. 

Arbetstid

Arbetstidsförkortningar införs från 1 november 2024 för rotationstjänstgöring och ständig natt, på mellan 1 timme och 55 minuter och 5 timmar och 40 minuter. Arbetstidsförkortningarna berör cirka 8–10 % av medlemmarna. Redan träffade lokala överenskommelser fortsätter att gälla såvida inte parterna kommer överens om något annat. Vårdförbundet får även ett eget partsarbete om arbetstider.  

Löner

Siffersatt löneökning på i snitt 3,05% för kollektivet (det har avsatts 0,25% för finansiering av arbetstidsförkortningen). Lönerevision från 28 juni 2024. Fortsatt prioritering av särskilt yrkesskickliga.

Utbildning, kompetens och karriär

  • Kollektivavtalade villkor om AST (Akademisk specialisttjänstgöring) från 30 juli 2024.
  • Egna partsarbeten om karriärmodeller, tjänstestruktur, avancerad specialistsjuksköterska samt reglerade specialistordningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. 

Övriga villkorsförändringar

Förändringar och förtydliganden i Allmänna Bestämmelser (AB) kring bland annat provanställning, inlöst övertid och förskjuten arbetstid, samt uppräkning av krontalsersättningar med märket (3,3%, till exempel o-tillägg).  

Gemensamma arbeten med övriga parter 

Arbete om lön, arbete om arbetstider, arbete om kompetensförsörjningen och arbete om friskfaktorer.

Sänkta veckoarbetstidsmått från 1 november 2024 

  • Andelen natt för heltidsanställd på rotation på 36 timmar och 20 minuter, sänks från minst 20% natt till minst 10% natt (motsvarar en schemalagd natt varannan vecka).
  • Veckoarbetstidsmåtten för heltidsanställd som idag arbetar rotation och har en veckoarbetstid på 40 timmar/vecka, får sänkt veckoarbetstid till 36 timmar och 20 minuter (vid 10% natt) respektive 34 timmar och 20 minuter (vid 30 % natt).
  • Heltidsanställd på ständig natt sänks från 40 timmar till 36 timmar/vecka.  

Obs!  Lokala kollektivavtal med lägre veckoarbetstid fortsätter gälla.

Hur många medlemmar får en arbetstidsförkortning? 

Cirka 8-10 procent av medlemmarna på SKR/Sobonas avtalsområde. Cirka 6-7 000 medlemmar.

Varför är det bara vissa medlemmar som får en arbetstidsförkortning? Vi alla har ju kämpat under konflikten.

Det här är ett första steg i vårt arbete med hållbara heltider för alla Vårdförbundets medlemmar. Arbetsgivarens utgångsläge i den här avtalsrörelsen, var att de inte ville diskutera frågan om arbetstidsförkortning överhuvudtaget. Vi har genom våra konfliktåtgärder nått arbetstidsförkortning för 8–10 % av Vårdförbundets medlemmar inom avtalsområdet. Det hade vi inte lyckats med utan den insats som du och andra medlemmar gjort under konflikten med blockad och strejk.  

Det är bra att vi har ett avtal på plats. Vi är såklart inte nöjda än – vi ser avtalet som en start och inte som ett avslut. Vi har lyckats undvika föreslagna försämringar och vi har tvingat arbetsgivaren till stora förflyttningar framåt när det gäller frågan om förkortad arbetstid. Nöjda är vi först när alla medlemmar har hållbara heltider. 

Vad betyder det när ni säger att medlarna kom med ett slutligt bud, och att även SKR kom med ett bud?

Medlarna var tydliga med att det bud vi fick förra veckan från dem, var ett slutligt bud. SKR var också tydliga med att det bud de lämnade var ett slutligt bud. Det innebär att medlarna hade lämnat medlingen, och det innebär också att både budet medlarna lämnade och det bud SKR lämnade, inte hade funnits kvar. Det var även tydligt att SKR inte var beredd att lägga ett nytt bud.

Vad hade hänt om Vårdförbundet sagt nej till slutbudet, inget kollektivavtal?

Vi fick ett tydligt besked från medlarna, att detta var ett slutbud från arbetsgivaren. Om vi hade sagt nej till slutbudet från arbetsgivaren hade vi riskerat att inte få igenom de förbättringar som vi via medling, fått igenom. Vi hade också riskerat att hamna i ett läge utan kollektivavtal, vilket innebär stora risker, bland annat hade du inte fått reviderad lön under 2024. Man brukar vanligtvis inte tjäna på att gå ut i konflikt, men vi har lyckats förflytta arbetsgivaren i frågan om arbetstidsförkortning.

Varför avslutade ni nu, när vi hade ett guldläge att under sommaren visa på hur illa vardagen är i vården?

Det här är en förhandling om lön och villkor. Arbetsgivarens brister att organisera vården är inget som går att lösa enbart genom konflikt eller ändrade kollektivavtal. Det är heller inte något som medlare kan lösa under en konflikt. Vårdens ekonomiska resurser, organisering och styrning styrs via politiker och då behöver vi i stället arbeta med opinionsbildning gentemot politiker och invånare, för att skapa påtryckning.

Vi behöver även fortsätta vårt arbete med hållbara arbetstider genom att prata med arbetsgivare och politiker hur de tänker möta oss i dessa frågor. Och vi måste också vara beredda att fortsätta driva frågan både lokalt och centralt i avtalsförhandlingar.

Det låter och känns som det här avtalet bara gynnar en liten del av Vårdförbundets medlemmar, och bara vissa yrkesgrupper. Varför tar ni inte ansvar för alla medlemmars villkor?

Det finns förbättringar i avtalet för alla, exempelvis uppräknat ob-tillägg, garanterad löneökning, arbete om karriärtjänster, arbete om specialistordningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Och det finns också ett kollektivavtal om utbildningsanställningar för utbildning till specialistsjuksköterska och barnmorska.  

Ni har pratat om ”en kvart om dagen” – var det inte det viktigaste?

Det var väldigt viktigt. Men SKR och Sobona hade inget mandat att möta oss i det yrkandet. Inte heller medlarna lyckades förflytta motparten under konflikten. SKR och Sobona var tydliga med att deras största utmaning är att bemanna det obekväma, det vill säga nätterna. Därmed var det möjligt för dem att ändå – under medling – gå med på ändringar i arbetstiderna för dig som arbetar på natten. 

Vad är Nato-pappret för något, och varför är det en vinst att vi fått bort det från avtalet?

Det så kallade NATO-papperet är en tillfällig överenskommelse om undantag från dygnsvilan, som innebär att arbetsgivaren under exempelvis en utbildning inom ramen för NATO helt kan inskränka dygnsvilan för den som deltar. Den här överenskommelsen har samtliga förbund inom avtalsområdet sagt ja till, förutom Sveriges läkarförbund. 

 

Frågor/svar om det nya avtalet

När börjar det nya avtalet att gälla?  

Det nya avtalet gäller från 28 juni 2024 och de nya arbetstidsförkortningarna börjar gälla 1 november 2024.

Vilka av Vårdförbundets medlemmar omfattas av det nya avtalet?

Alla medlemmar inom SKR och Sobonas verksamhetsområden, det vill säga majoriteten av Vårdförbundets medlemmar. 

Hur stor är löneökningen? Är den för alla medlemmar? 

En god löneutveckling säkras genom att samtliga inom avtalsområdet delar på en löneökning med 3,05%. Du som enskild medlem kan då få mer eller mindre än den höjningen. 

När får jag min nya lön?

Lönerevisionerna kan nu påbörjas lokalt, när den nya lönen betalas ut görs det retroaktivt från 2024-06-28, eller från ett tidigare datum om man kommer överens med arbetsgivaren om det. 

Jag omfattas inte av arbetstidsförkortningen. Vad ger det här nya avtalet mig? 

Löner 

  • Siffersatt löneökning på i snitt 3,05% för kollektivet (det har avsatts 0,25% för finansiering av arbetstidsförkortningen)
  • Lönerevision från 28 juni 2024. Fortsatt prioritering av särskilt yrkesskickliga 

Utbildning, kompetens & karriär

  • Kollektivavtalade villkor om AST (Akademisk specialisttjänstgöring) från 30 juli 2024.
  • Egna partsarbeten om karriärmodeller, tjänstestruktur, Avancerad specialistsjuksköterska samt reglerade specialistordningar för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. 

Övriga villkorsförändringar

Förändringar och förtydliganden i Allmänna Bestämmelser (AB) kring bland annat provanställning, inlöst övertid och förskjuten arbetstid, samt uppräkning av krontalsersättningar med märket (3,3%, till exempel o-tillägg).  

Vi har ju ett bättre avtal lokalt än vad som nu förhandlats fram centralt. Kommer vi få försämringar i det lokala kollektivavtalet?  

Det krävs en analys av lokala parter för att se hur de lokala avtalen förhåller sig till det nya centrala avtalet. Analysen görs efter sommaren. Efter analysen kan lokala parter uppta dialog om hur lokala avtal kan anpassas och förbättras. Om det centrala avtalet är bättre än det lokala avtalet, kan det också handla om att man väljer att säga upp det senare. Inför en sådan process kommer du som förtroendevald på arbetsplatsen att involveras. 

 

Frågor/svar om lokala kollektivavtal

När kommer det ett nytt lokalt kollektivavtal om lön (LOK)?

Tidpunkten kan variera eftersom det är sommar- och semestertider. Varje kommun och region har kommunalt självstyre via sin politiska ledning och för att det centrala avtalet ska gälla lokalt, behöver det undertecknas även lokalt. Det arbetet genomförs av varje avdelning tillsammans med varje enskild arbetsgivare, efter sommaren. Vid ett sådant möte pratar parterna igenom förutsättningarna för avtalet och kommer överens om tidsplan, form och innehåll för bland annat löneprocessen, som för varje medlem kommer att resultera i en ny lön, i dialog med sin chef. 

När får jag min nya lön?

Tidpunkten för när nya lönen utbetalas kan variera. Innan din nya lön betalas ut, föregås den av en lokal process mellan din avdelning och din arbetsgivare och det kan ta olika lång tid. Planen är att processen startar efter sommaren. När den nya lönen betalas ut sker det retroaktivt från den 28 juni 2024, eller från ett tidigare datum om ni på arbetsplatsen kommer överens med arbetsgivaren om det. 

Varför har ni accepterat en lön under märket?

En förutsättning både från SKR och Sobona men också från medlarna, är att villkorsförbättringar som har ett monetärt värde. exempelvis arbetstidsförkortningar, finansieras via och ryms inom det så kallade industrimärket, som i år är 3,3%. Det var därmed inte möjligt att få en garanterad lönenivå på 3,3% utöver arbetstidsförkortningarna som värderades till 0,25%.

 

Frågor/svar som handlar om att stanna kvar och kämpa

Jag har verkligen kämpat under konflikten och känner att det är inte längre värt att vara medlem, när det här är allt som förhandlats fram.

Vi kan förstå din känsla. Som fackförbund är man oftast aldrig riktigt nöjd med resultaten av en avtalsförhandling. Det finns ständigt frågor där vi som förbund måste fortsätta kämpa för bättre villkor, det är ett ständigt pågående arbete. En avtalsrörelse är ett steg på vägen. Möjligheten till påverkan baseras på hur många medlemmar vi är ute på arbetsplatserna och hur vi driver våra frågor. Därför är det viktigt att du är kvar som medlem. 

Jag tror jag lämnar Vårdförbundet. Är det verkligen värt att vara med längre? 

Medlemskapet i Vårdförbundet kan ha flera ingångar, till exempel att man vill försöka vara med och påverka på arbetsplatsen och i en avtalsrörelse. Det finns trygghetsaspekter med att vara medlem, av solidariska skäl och att finnas i ett professionellt sammanhang. Fundera på dina drivkrafter och vad som är viktigt för dig och kollektivet, innan du fattar ditt beslut. 

Varför ska jag vara med i facket när det ändå är arbetsgivaren som bestämmer allt?

När vi som fackförbund finns där som en motpart, har medlemmarna möjlighet att påverka och argumentera mot arbetsgivarens tänkta beslut. Finns inte facket där lägger vi verkligen hela makten hos arbetsgivaren. Medlemskapet ger dig en röst och inflytande över dina arbetsvillkor. 

Jag är beroende av att kunna jobba extrapass. Varför har ni inte tagit hänsyn till det, utan tvingat mig att få mindre pengar i plånboken under våren? 

Genom blockaden belyste Vårdförbundet den stora problematiken med att arbetsgivaren inte kan bemanna sina verksamheter, utan gör det med “tid som inte finns”. En lösning som inte är hållbar över tid för någon – inte för dig som medlem, inte för vårdtagarna, eller samhället i stort. Om du ständigt räddar arbetsgivaren med att ta övertidspass ser de ingen anledning till att höja din grundlön. Vårdförbundet anser att du ska ha en bra grundlön, så du inte känner ett beroende av att jobba övertid för att klara din ekonomi. Frågan om rätt lön driver Vårdförbundet ständigt på olika sätt.


Frågor/svar som handlar om målet att få till hållbara heltider

Om det här är första steget för att vi ska orka ett helt yrkesliv, vad är då nästa steg? Vad tänker Vårdförbundet göra nu? 

Vi kommer att fortsätta hålla i frågan om hållbara heltider. Vi har satt frågan på agendan och nu behöver vi fortsätta påverka politiker både lokalt och nationellt. Nästa avtalsrörelse börjar i januari och då har vi ett bättre läge än någonsin. 

Vi behöver fortsätta att värna vår fritid och fortsätta visa att arbetsgivaren planerar verksamhet på övertid. För det har vi lärt arbetsgivaren, att det inte fungerar att bedriva verksamhet på övertid och mertid. Du behöver inte jobba utöver din ordinarie arbetstid, du behöver inte svara när arbetsgivaren ringer på ledig tid och du har rätt att vara helt ledig under din semester. Du är inte ensam om att tacka nej! Det här är det nya normala. Prata gärna med kollegorna om det. Ju fler desto starkare. 

Låt oss pröva nu i ett halvår, att inte skriva upp oss på sms-listor, listor för övertid och vara tillgängliga på vår fritid. Vi behöver fortsätta visa våra politiker att vården inte kan lösas genom att vi inte får återhämtning och vila. Vi ska följa upp arbetstiden med SKR. Övertiden har varit en del av bemanningen och det ska vi följa upp.

Vi vet att en del av er känner en tomhet och besvikelse nu. Men vi behöver resa oss och hämta ny kraft. Vårdförbundet har tagit på sig ledartröjan i frågan om arbetstidsförkortningen. Och den kommer vi att behålla. 

Vad tänker ni göra lokalt för att få arbetsgivaren att lyssna på oss?

Det lokala arbetet är det absolut viktigaste arbetet. På arbetsplatsen behöver samtal om avtalsrörelsens frågor fortgå.  Vilket engagemang finns? Finns det en förtroendevald? Om vi fortsätter trycket mot arbetsgivaren ökar det möjligheten att lyckas framåt. Kontakta din avdelning för att till exempel bjuda in politiker som får ta del av ”verkligheten”. Opinionsbildningen och kampen fortsätter i bland annat sociala medier, debattartiklar, i möte med politiker och arbetsgivare på alla nivåer. Vi måste göra jobbet tillsammans! Prata med din avdelning om de idéer, behov och tankar du har.

Vad får er att tro att arbetsgivaren ska lyssna i nästa avtalsrörelse? Varför skulle de ändra sig om drygt ett halvår? 

Arbetsgivaren har via avtalsrörelsen och med flera varsel från Vårdförbundet, mött ett för dem oväntat motstånd från medlemmarna. Nu är det viktigt att vi fortsätter att använda oss av det motstånd vi kan utan att bryta fredsplikten. Vi behöver alltså sluta med att ta ”frivillig” övertid och att i förväg lösa tomma arbetspass. Det ska ske via beordran av arbetsgivaren.

Vi måste visa att vi menar allvar och med det hålla i och hålla ut för att kunna skapa en förändring. Allt fler har medvetandegjorts att stor del av hälso- och sjukvården görs på “tid som inte finns”, alltså inte inom vår normala arbetstid. Även vi ska kunna gå hem i tid med gott samvete!

Varför fick Vårdförbundet inte allt vi yrkat på?

Inför en avtalsperiod och eventuella förhandlingar är det inte ovanligt att parterna går in med ”hög svansföring”. Det är en del av spelet. Realistiskt sett brukar man inte få igenom alla yrkanden, eftersom parterna ofta kommer med olika, och motstridiga yrkanden.  Förhandlingsarbete handlar om avvägningar och det är svårt att nå allt på en gång. Snarare är det en ständigt pågående process. Eftersom läget mellan parterna under den här avtalsrörelsen varit spänd, blev det en medlingsprodukt den här gången. En ”mitt-i-mellan-lagom” lösning.

Jag vill fortsätta gå hem när mitt pass är slut. Hur ska jag göra nu?  

Övertids- och mertidsblockaden har tydliggjort det systematiska missbruket som innebär att arbetsgivaren planerar verksamheten utifrån att du ska acceptera övertidsarbete och mertidsarbete. Även om blockaden upphör nu så uppmanar vi dig att vara varsam med övertid och mertid. Ingen är skyldig att skriva upp sig på sms-listor eller listor för extrapass, eller vara tillgänglig på sin fritid för frågor om att jobba övertid eller mertid. All övertid och mertid ska vara beordrad av chef. Du har rätt till din fritid och dessutom rätt återhämtning och att värna din hälsa. 

Vad får jag för stöd från Vårdförbundet i att inte längre ta extrapass?

Du är inte skyldig att ta extrapass om du inte blir beordrad. Det kan finnas synnerliga skäl att neka till extrapass. Det är din chef som ska beordra arbetet. Ordinarie schema ska täcka verksamhetens behov av bemanning.  Frågan kan vara komplicerad, kontakta gärna rådgivningen för mer stöd.

 

Frågor/svar om vad som händer nu när vi har ett nytt avtal.

Vad händer nu? Vad är viktig nu och framåt? 

Avtalet sträcker sig över 9 ½ månad. Kampen och det fortsatta arbetet för ett hållbart yrkesliv behöver fortsätta varje dag på arbetsplatserna. Krafterna behöver riktas åt rätt håll, för att fortsätta kampen för arbetstidsförkortning, högre lön och bättre villkor för dig. Fokus är fortfarande ett hållbart yrkesliv, nu och i framtiden, för att göra våra yrken attraktiva.

Du och dina kollegor kan bidra genom att prata om och påverka era villkor på arbetsplatsen och inte automatiskt lösa arbetsgivarens problem och ansvar. Gå hem när arbetspasset är slut, ta dina pauser och raster, var inte ständigt tillgänglig och arbeta inte “frivillig” övertid.

Var noga med din återhämtning. Fyll din fritid med saker som får dig att må bra! Du bär inte ansvaret och tillståndet för den svenska sjukvården – det gör politikerna! 


Frågor/svar om övertid och beordran

Måste jag jobba övertid nu? 

Övertids- och mertidsblockaden har tydliggjort det systematiska missbruket av att arbetsgivarna planerar verksamhet utifrån att våra medlemmar ska acceptera övertidsarbete.

Även om blockaden mot övertid har upphört så uppmanar vi våra medlemmar att vara varsamma med övertiden. Ingen är skyldig att skriva upp sig på sms-listor och vara tillgängliga för frågor om att jobba över på sin fritid. All övertid ska vara beordrad av chef. Man har rätt till sin fritid och dessutom till sin återhämtning och hälsa. 

Får jag jobba övertid nu? 

I och med att övertid- mertid- och nyanställningsblockaden är avslutad så är det möjligt att arbeta övertid. All övertid ska vara beordrad av chef.  

Kan jag bli inbeordrad på min semester?

Om det finns synnerliga skäl behöver du avbryta din semester för att gå in och arbeta. Vad som är synnerliga skäl behöver bedömas individuellt utifrån den aktuella situationen.  

Det är endast om din semester har påbörjats som arbetsgivaren kan avbryta din semester. Du har ingen skyldighet att vara tillgänglig under din semester om arbetsgivaren kontaktar dig. 

Kan jag bli inbeordrad på min fritid?

Du har ingen skyldighet att vara tillgänglig under din fritid om arbetsgivaren kontaktar dig.