Vårdförbundet har sagt upp kollektivavtalet HÖK22 som gäller för dig i region, kommun och kommunalt företag. Förhandlingar har pågått men parterna har inte kommit överens. Vårdförbundet har varslat om strejk och blockad har inletts.

Vårdförbundet öppnar för förhandling på Sobonas område

Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde, som bland annat omfattar kommunala företag. Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde.

Här är några av våra yrkanden

  • Förutsättningar för hållbara heltider genom förkortad veckoarbetstid.
  • En god löneutveckling för samtliga och fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga.
  • Höjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
  • Schemalagd tid till exempelvis inläsning, kompetensutveckling och reflekterande samtal, med möjlighet att utföra detta på distans.
  • Goda förutsättningar för chefer att ta sitt arbetsmiljöansvar samt mandat att bemanna och förlägga med tillräcklig och rätt kompetens.
  • Krav på hållbara scheman för bättre arbetsmiljö, förutsägbarhet och hälsa.

Läs pressmeddelandet

Seminarium om jämställdhet

Så vill vi rädda sjukvården

"Våra medlemmar behöver förkortad arbetstid, för om fler orkar arbeta heltid kan vårdköerna kortas. De behöver också löneökningar så att lönegapet mellan kvinnor och män minskas. Den här avtalsrörelsen handlar om jämställdhet." 

/Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Rapport om unga i vården

Vi måste säkerställa att de unga stannar i hälso- och sjukvården

De unga är särskilt viktiga för kompetensförsörjningen. Därför är det oroande att så många unga välutbildade kollegor har en alltför hög arbetsbelastning och för lite återhämtning. Och att de även tvivlar på om de kommer stanna i vården hela yrkeslivet.

Rapport om deltid i vården

3 av 10 av våra medlemmar arbetar deltid, många för att få mer vila och återhämtning

Vårdköerna i Sverige växer. Samtidigt arbetar 28 procent av medlemmarna i Vårdförbundet deltid och många för att de inte orkar heltid, ett stort slöseri av samhällets resurser. Nu måste vi få hållbara heltider och stoppa kompetenssvinnet i vården.

En viktig avtalsrörelse och du behövs!

När vi blir fler medlemmar blir vi starkare i förhandlingarna med SKR. Bli medlem i ett fack- och yrkesförbund som jobbar för ditt yrkes utveckling och för dina villkor!

Presentation för förtroendevalda om avtalsrörelsen

Presentation om Vårdförbundet i avtalsrörelsen som du kan visa på möten med förtroendevalda, medlemmar och potentiella medlemmar, eller i andra sammanhang där du tycker att den känns relevant.