Nu får du som är medlem med anställning i Region Skåne, veta vad Vårdförbundet avdelning Skåne gör kring årets lönerevision och hur du enkelt kan bidra. Vi hoppas på din hjälp! Har du frågor eller funderingar när du läst informationen, kontakta info.skane@vardforbundet.se Kom ihåg att det är genom att vi är många som agerar tillsammans, vi har bäst möjlighet till förändring. Du gör skillnad!

Vad säger vårt löneavtal?

Vill du förstå vad det innebär att ha ett icke-nivåbestämt avtal och hur det fungerar, då ska du läsa här.

HÖK -22

Under våren år 2022 tecknade Vårdförbundet och Sveriges kommuner och regioner, SKR, ett nytt kollektivavtal gällande lön och villkor, HÖK -22 som löper fram till 2024-03-31. Så länge det finns ett giltigt, underskrivet kollektivavtal råder fredsplikt. Fredsplikt innebär att varken arbetsgivare eller arbetstagare får lov att delta i så kallade otillåtna stridsåtgärder. Det kan exempelvis vara strejk eller planerade massuppsägningar.

Lokalt har Vårdförbundet och Region Skåne kommit överens om att följa HÖK -22.

Sifferlöst avtal

Vårdförbundet har sedan många år icke-nivåbestämda avtal, det som brukar kallas ”sifferlöst avtal”. Det anger inget garanterat utfall för kollektivet eller individen, utan bygger i stället på lokal lönebildning där arbetsgivaren sätter lön i dialog med medarbetare. Ett icke-nivåbestämt avtal ger arbetsgivaren möjlighet att styra med lön för att kunna rekrytera och behålla medarbetare.

Den svenska modellen och överenskommelsen att industrimärket ska vara styrande, gör att man aldrig kan få ett avtal som ger högre procentsatser än industrimärket. Därför har Vårdförbundet valt att träffa avtal med våra motparter som är ”sifferlösa”, vilket innebär att arbetsgivaren ges möjlighet att i praktiken ge högre löneökningar än märket. Under flera år har det sifferlösa avtalet gett Vårdförbundets yrkesgrupper högre löneökningar än märket (ur ett nationellt perspektiv).

Ett sifferlöst avtal är ett ansvar som arbetsgivaren behöver förvalta.

Löneavtalet

I nuvarande löneavtal står att arbetsgivarna enligt detta avtal har stort ansvar för lönesättningen, att lönen ska vara individuell och differentierad, sättas i dialog mellan chef och medarbetare och avspegla uppnådda mål och resultat. Vidare ska lönenivåer och lönespridning inom respektive yrken särskilt uppmärksammas, där målet är att särskilt yrkesskickliga ska prioriteras för att öka möjligheten till lönekarriär inom yrket över tid.

Syftet med löneavtalet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås. Inför varje löneöversyn ska arbetsgivarna genomföra överläggningar med arbetstagarorganisationen. Överläggningen handlar främst om löneprocessen och att arbetsgivaren ska presentera vad de vill uppnå med årets lönerevision. Vid överläggningen med Region Skåne framför Vårdförbundet vikten av att arbetsgivaren satsar på de särskilt yrkesskickliga samt att alla behöver ha en god löneutveckling för att intentionerna med avtalet ska uppnås. Det är alltså ingen förhandling då vi redan har ett avtal, en överenskommelse.

I överläggningen är vi också måna om att den tidsplan som arbetsgivaren presenterar är rimlig, eftersom det är viktigt att det finns tillräckligt med tid för dialogen mellan lönesättande chef och medarbetare i lönesamtalet. När lönesamtalen är genomförda ser Vårdförbundet över förslagen på ny lön så att ingen medlem blivit diskriminerad enligt lag. Vi godkänner inga löner, det är arbetsgivarens egna ansvar.


Politikernas ansvar

Vårdförbundet för dialoger med de ansvariga politikerna och tjänstemännen på flera sätt gällande lön. Här kan du läsa en del av det Vårdförbundet framfört kring att vi anser att det behöver tillskjutas mer pengar till årets lönerevision, samt deras svar.

Den 17 april skickades nedanstående till regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson och personalnämndens ordförande Linda Allansson Wester. Samma dag skickades e-post med snarlikt innehåll till regiondirektör Lars-Åke Rudin, HR-direktör Johanna Holmberg och förhandlingschef Magnus Dahlberg.

Brev från Vårdförbundet

”Hej!

I fredags mötte Vårdförbundet RD, HR-direktören och förhandlingschefen för dialog. Vid mötet framförde jag att vi från Vårdförbundet är väldigt oroliga inför årets lönerevision och vad som händer om regionen inte tillskjuter mer pengar till våra grupper.

Vi har redan hört ifrån flera medlemmar som har fått sitt preliminära lönebesked och de är väldigt missnöjda och funderar allvarligt på att söka annat jobb utanför regionen. Vi vet inte vad ökningen kommer att bli för kollektivet, men de signaler vi får från olika enhetschefer är att regionen inte tagit hänsyn till vad märket blev.

Med tanke på hur situationen ser ut när det gäller kompetensförsörjningen och Vårdförbundets grupper så borde inte regionen ha råd att förlora en endaste medarbetare. Går det att förhindra att fler slutar genom att tillföra pengar så att lönerevisionen, på kollektivnivå, når upp till märket har alla att vinna på det, regionen, medborgarna och våra medlemmar.

De dialoger vi har påbörjat om tankar framåt känns inte fruktbara om regionen inte agerar nu direkt när det finns möjlighet. De nya lönerna är fortfarande preliminära och går att höja. Från Vårdförbundets sida kan vi tänka oss en ny dialog kring om justering av lönerna innebär senare utbetalning än den tänka i juni.

Jag hoppas verkligen att regionen tar situationen på allvar och sätter in åtgärder nu när det fortfarande är möjligt! Att inte göra något kommer att kosta mer, både i pengar, arbetsmiljö och längre väntetider för patienterna. Det är ni som politiker som är ytterst ansvariga och har möjlighet att tillföra mer pengar. Jag hoppas på positiv respons.

Med vänlig hälsning

Malin Tillgren, ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne”

Samma kväll erhölls nedanstående svar från arbetsgivaren

"Svar med anledning av inkommen skrivelse angående löneöversyn 2023

Rådande avtalskonstruktion innebär att arbetsgivaren har ett stort ansvar för lönebildningen, och att lönebildningen sker lokalt där varje kommun och varje region ansvarar för lönerna och löneökningar inom sina respektive verksamheter. Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till lönestruktur och lönekriterier. En välfungerande lönepolitik ska ge möjlighet till egna lösningar inom hela det arbetsgivarpolitiska området för att öka verksamheternas möjligheter att nå sina mål.

Avtalsperioden för Region Skånes tidsatta avtal löper över 2023 innebärandes att planeringsförutsättningarna för lönearbetet är oförändrade för våra sifferlösa avtal. Region Skåne gör årliga löneanalyser i vilka rådande lönestrukturer analyseras och behov av lönestrukturella förändringar identifieras. Analysen tas med i den budget som beslutas för Region Skånes verksamheter som i sin tur ger förutsättningarna för vad som är möjligt kommande år avseendet arbetet med löner och lönestrukturer.

Avtalskonstruktionen ger arbetsgivaren ökade förutsättningar att arbeta strategiskt med att åstadkomma en önskvärd lönestruktur.

Region Skåne, i likhet med stora delar av svensk arbetsmarknad, står inför kompetensförsörjningsutmaningar för många av våra yrkesgrupper. Regionen vill vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda konkurrenskraftigt förmånspaket däribland lön. Lönen är dock en del av paketet där våra centrala och lokala kollektivavtal erbjuder längre semester, flexibel arbetstid, arbetstidsförkortningar med mera som tillför värde för individen.

Lönebildningen och lönesättningen ska vara en bidragande faktor till att vi kan rekrytera och behålla den personal som är nödvändig för att verksamheterna ska lösa sina uppdrag och nå sina mål.

Utöver lönebildningsarbetet har Region Skåne påbörjat ett större arbete kring lika villkor vilket kommer påverka vårt erbjudande till våra medarbetare.

Region Skåne har under föregående avtalsperiod för industrin genomfört tre löneöversyner i stället för industriavtalens två revisioner. Utfallet för våra sifferlösa avtal i den perioden har överstigit åtta procent samlat vilket överstiger industriavtalens värde om 5,4 procent. Till detta kommer att lönerna reviderats fler tillfällen vilket innebär att den individuella löneökningen under hela perioden är ännu högre än så.

Detta svar innefattar samtliga mottagare av er skrivelse.

Malmö 2023-04-17

Johanna Holmberg, HR-direktör                    
Magnus Dahlberg,
förhandlingschef"


Den 21 april hade ordförande Malin Tillgren och vice ordförande Jacqueline Mkada möte med personalnämndens ordförande och HR-direktören. Vi lyfte återigen att vi ser med stor oro på framtiden och hur utvecklingen kan bli om inte våra grupper värderas högre i årets lönerevision. Vi framförde att vi är oroliga för att det kan komma uppsägningar på grund av missnöje med lönen som då leder till ännu sämre arbetsmiljö och längre väntetider för patienterna. Vi poängterade att nu handlar det om regionens trovärdighet både när de pratar om kompetensförsörjning och när de pratar om att väntetiderna i vården måste minska.

De tackade för att vi lyfte det, men framförde att några pengar kommer inte att tillskjutas.


Vad gör Vårdförbundet?

Hur Vårdförbundet ser på situationen och arbetar med påverkan kring lön läser du om här.

Vårdförbundet arbetar för att värderingen av samtliga våra professioner ska bli högre. Ett långsiktigt mål är att vi ska öka livslönen med 30 %, för att då hamna i nivå med manligt dominerade yrken med likvärdig utbildning och ansvar. Vi arbetar med lönefrågan året runt och tar upp det i alla möten med politiker.

Tidigare år har icke-nivåbestämda avtal gynnat våra grupper jämfört med det så kallade märket. I år har märket landat på 4,1 % och regionen har endast avsatt 2 % för årets löneökningar. Detta kan vi inte acceptera. Vi har påtalat för ledande regionpolitiker och tjänstemän att vi ser det nödvändigt att tillföra mer pengar till årets lönerevision. Hittills har vi fått nekande svar.

Vi ser att det är viktigt och fortsätta försöka påverka politikerna att tillskjuta mer pengar. Bland annat har vi skickat in en debattartikel till de skånska dagstidningarna för att även uppmärksamma allmänheten på situationen och därmed skapa tryck gentemot politikerna. Förtroendevalda fortsätter påtala behovet för alla politiker och tjänstemän vi möter.

Men vi ser också att det är viktigt att visa att det finns ett stort tryck i frågan från våra medlemmar. Därför behöver vi just din hjälp. Det är vi medlemmar som är Vårdförbundet och tillsammans är vi starka!


Vad du som medlem kan göra

Vi tror på att tillsammans kan vi få till en förändring. Vi behöver alla hjälpas åt för att sätta tryck i frågan kring mer pengar till årets lönerevision. Hur du enkelt kan hjälpa till, läser du om här.

Ansvariga politiker måste förstå att det är viktigt att tillskjuta mer pengar till årets lönerevision. När vi alla hjälps åt att föra fram budskapet kan det få stor effekt och inget politikerna kan bortse från.

Om vi alla skickar e-post eller vykort till regionstyrelsens ordförande kommer han att få drygt 7500 e-post eller vykort! Då är det svårt för honom att säga att frågan inte är viktig... alla vykort måste dessutom diarieföras…

Här finns förslag på text som du antingen kan kopiera in i ett e-postmeddelande eller skriva av på ett vykort och skicka. Såklart väljer du ditt yrke och tar bort de andra. Kontaktvägarna hittar du längre ner.

Hej Carl-Johan,

Jag är legitimerad barnmorska/biomedicinsk analytiker/röntgensjuksköterska/sjuksköterska/chef/annat och anställd i region Skåne. Jag ser ytterst allvarligt på hur ni som arbetsgivare värderar mina kunskaper och bidrag till verksamheten. Mitt bidrag till verksamheten är viktigt för att patienterna ska få en trygg vård av hög kvalitet.

Att i årets lönerevision få ett betydligt lägre påslag än övriga arbetsmarknaden känns som ett hån gentemot mig och mina kollegor. Hur tänker du som ytterst ansvarig politiker att ni ska kunna behålla och rekrytera tillräckligt många av min profession för att kunna ge en trygg och säker vård i rätt tid?

Gör om och gör rätt – tillsätt mer pengar till årets lönerevision!

Hälsningar

XXX, besviken medarbetare och medborgare


Kontaktvägar till regionstyrelsens ordförande;

e-post: carljohan.sonesson@skane.se
Vykort: Carl-Johan Sonesson, Region Skåne, 291 89 Kristianstad

 

Tillsammans är vi starka!

Hälsningar Malin Tillgren, ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne