Varifrån kommer pengarna, och vart går de? Här ser du hur kostnaderna har fördelats under 2018, och vilka som varit de viktigaste nyckeltalen.

Härifrån kommer pengarna

Medlemsavgifter:

281,6 miljoner kronor

Nettoomsättning:

3,7 miljoner kronor

Erhållna bidrag:

3,1 miljoner kronor

Hit går pengarna

Avskrivningar:

2,8 miljoner kronor

Reklam och PR:

5,8 miljoner kronor

Ersättning förtroendevalda:

20,1 miljoner kronor

Avgifter och bidrag till andra organisationer:

17,8 miljoner kronor

Resor, kurser och konferenser:

28,2 miljoner kronor

Administrativa kostnader:

82,4 miljoner kronor

Personalkostnader:

139,7 miljoner kronor

Fördelning av kostnader per inriktningsmål

  1. Hälsa och helhet: 12%
  2. Hållbart yrkesliv: 12%
  3. Rätt värderad kunskap: 10%
  4. Medlemsutveckling: 17%
  5. Verksamhetsstöd: 49%

Siffrorna visar på ett förenklat sätt kostnaders relativa storlek utifrån verksamhetsplanens inriktningsmål 2016.

Under inriktningsmålen Hälsa och Helhet, Hållbart yrkesliv, Rätt värderad kunskap och Medlemsutveckling ingår direkta kostnader.

Under Verksamhetsstöd redovisas indirekta kostnader som administration och gemensamma kostnader för exempelvis lokaler, IT, telefoni etc.

Nyckeltal

Nyckeltal

2018

2017

2016

2015

Medlemsintäkter (tkr) 281 642 278 823 278 357 278 679
Resultat från verksamheten (tkr) -6 776 338 -718 6 048
Medlemsantal 115 071 114 384 113 932 114 191
Antal förtroendevalda 5 099 5 104 5 092 5 405
Antal anställda 186 195 190 180
Soliditet 89% 90% 90% 88%
Balansomslutning (tkr) 599 035 591 116 581 593 568 926