Coronaviruset och ditt arbete

I takt med att coronaviruset och sjukdomen covid-19 sprider sig både utomlands och här i Sverige uppstår både oro och frågor. Du som arbetar inom vården är extra utsatt, eftersom du kan känna oro och möta smittan både privat och på arbetet. Vi fyller på FAQ:n efter hand.
 • Allmänna råd och riktlinjer kring coronaviruset

 • Arbetsgivarens ansvar

  Det är din arbetsgivare som ansvarar för både personalens arbetsmiljö och patientsäkerheten. Det är viktigt med löpande information från din närmaste chef, eftersom förutsättningarna kan komma att ändras med kort varsel.

  Som medlem i Vårdförbundet kan du kontakta din lokalt förtroendevalda/skyddsombud eller vår rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har ytterligare frågor kring hur du bör och kan agera.

 • Jag är frisk, men orolig för smitta från andra – kan jag stanna hemma från jobbet?

  Om du inte själv är sjuk är du enligt anställningsavtalet skyldig att gå till jobbet. Om du ändå inte går till jobbet gör du dig skyldig till olovlig frånvaro och kan riskera uppsägning.

  Du kan alltid prata med arbetsgivaren om din oro. Eventuellt kan du få besked från arbetsgivaren om att du kan arbeta hemifrån (i de få fall detta är möjligt för anställda i vården).

 • Kan arbetsgivaren säga åt mig att stanna hemma från jobbet om jag kan vara smittad eller har utsatts för smittorisk?

  Om du arbetar inom kommun, region eller kommunalt bolag kan arbetsgivaren kräva att du ska stanna hemma för att förhindra att smitta sprids. Du behåller i sådana fall dina avlöningsförmåner (lön och andra ersättningar). Detta regleras i Allmänna bestämmelser, AB §10 mom 4.

  Om du arbetar i privat sektor har arbetsgivaren inte rätt att utestänga dig från arbetsplatsen. Om arbetsgivaren ändå vill utestänga dig från arbetsplatsen, bör detta ske genom en överenskommelse med dig och arbetsgivaren ska betala lön. Ni kan komma överens om att du ska arbeta hemifrån, i den mån det är möjligt. Är det inte möjligt att arbeta hemifrån ska arbetsgivaren ändå betala lön. Detta gäller om inget annat är reglerat i kollektivavtalet.

  Smittbärarpenning från Försäkringskassan betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av läkares bedömning att det föreligger risk för att du kan vara smittobärare. Det krävs alltid ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

  Coronaviruset klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. Det innebär att en läkare kan besluta om inskränkningar, som att du inte får vistas på din arbetsplats.

  Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

  Det kan också finnas särskilda regleringar i ditt kollektivavtal.

 • Vad gäller om jag misstänker att jag själv bär på smitta?

  De grundläggande reglerna kring allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar och smittskydd finns i smittskyddslagen. Var och en ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Kontakta Vårdguiden 1177 för vidare instruktioner.

  Coronaviruset klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att en läkare kan besluta om inskränkningar, som att du inte får vistas på din arbetsplats.

  Om du arbetar inom kommun, region eller kommunalt bolag kan arbetsgivaren kräva att du ska stanna hemma för att förhindra att smitta sprids. Du behåller i sådana fall dina avlöningsförmåner (lön och andra ersättningar). Detta regleras i Allmänna bestämmelser, AB §10 mom 4.

  Om du arbetar i privat sektor kan du i stället få smittbärarpenning från Försäkringskassan. Smittbärarpenning betalas ut till den som kan arbeta, men inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Det krävs alltid ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

  Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

  Det kan också finnas särskilda regleringar i ditt kollektivavtal på privata sektorn.

 • Vad gäller om jag själv är sjuk?

  Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig och kan ha rätt till sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. Följ de råd läkaren ger dig för att förhindra vidare smittspridning.

  Uppdatering

  Den 11 mars meddelade regeringen att karensavdraget slopas genom att staten betalar ut ersättning för första dagen i sjukfallet. Håll dig uppdaterad när och hur du har möjlighet att ansöka om ersättning genom Försäkringskassan.se.

  Den 13 mars meddelade regeringen att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt ska avskaffas. 

 • Vad har jag och mina kollegor för möjlighet att påverka i fråga om skyddsutrustning?

  Är du orolig för tillgången av skyddsutrustning eller hur den används ska du i första hand prata med din chef.

  Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga risker för smittspridning och sjukdom, och ska se till att skyddsutrustning finns tillgänglig och används på rätt sätt. Riskbedömningar ska göras i varje verksamhet – saknas rätt utrustning eller det börjar bli brist på den, måste arbetsgivaren vidta åtgärder som förhindrar att vårdpersonalen riskerar sin egen och patienternas hälsa, till exempel genom förändringar av arbetsformer eller arbetssätt. Görs inte kan skyddsombud ingripa.

  Kontakta den förtroendevalda/skyddsombudet på arbetsplats om det behövs. Skyddsombud har rätt att avbryta arbete om arbetssituationen innebär risk för liv och hälsa och arbetsgivaren inte har förebyggt risker. Saknar ni förtroendevald/skyddsombud? Passa på att välja en person bland kollegorna som kan samla era synpunkter och påverka i de forum som den förtroendevalde/skyddsombudet har tillgång till. Här kan du läsa mer om hur det går till och hur ni tillsammans kan påverka situationen på arbetsplatsen.

   

 • Kan arbetsgivaren tillfälligt omplacera/förflytta mig till annan arbetsplats eller till andra arbetsuppgifter kopplat till behoven i coronabekämpningen?

  Arbetsgivaren har rätt att arbetsleda dig inom ramen för den arbetsskyldighet som gäller för din anställning. Din arbetsskyldighet består något förenklat av de arbetsuppgifter och  geografiska placering som du kommit överens om med din arbetsgivare vid anställningstillfället eller senare.

  Du är normalt skyldig att rätta dig efter arbetsgivarens arbetsledning. Om arbetsgivaren mot din vilja aviserar att du ska utföra nya arbetsuppgifter eller arbeta på ny placering som du bedömer ligger utanför din arbetsskyldighet måste du agera snabbt. Kontakta då genast Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen alternativt Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 för att få hjälp. Vårdförbundet kommer att bedöma ditt ärende och kan vid behov vidta åtgärder som skyddar dig. 

  OBS! Det är mycket viktigt att du inte på egen hand vägrar utföra arbetet enligt arbetsgivarens anvisningar, eftersom ett sådant agerande kan få allvarliga arbetsrättsliga konsekvenser för dig.    

 • Kan jag kräva att arbetsgivaren omplacerar mig så att jag inte utsätts för risk att smittas?

  Arbetsgivaren har ansvar enligt Arbetsmiljölagen för att förhindra smittspridning och sjukdom, men också att bemöta arbetstagarnas oro. Däremot finns ingen ovillkorlig rätt till omplacering.

  I första hand bör du ta upp frågan med din chef. I andra hand ditt förtroendevalda skyddsombud.

 • Kan jag kräva att arbetsgivaren omplacerar mig om jag har en kronisk sjukdom och är därmed riskpatient, eller har en nära anhörig som är riskpatient?

  I arbetsgivarens arbetsmiljöansvar ingår att ta hänsyn till olika individers hälsostatus och även livssituation. Har du en kronisk eller underliggande sjukdom som innebär risk för dig ska anpassningar göras för att förhindra att du blir sjuk. Hur och på vilket sätt det kan göras där du arbetar beror på den enskilda situationen. Om du inte får gehör hos arbetsgivaren bör du kontakta ditt skyddsombud, företagshälsovård alternativt Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

  För information om högriskskydd från Försäkringskassan, besök Försäkringskassan.se.

 • Kan jag kräva att arbetsgivaren omplacerar mig om jag är gravid och orolig för de oklara riskerna kring coronaviruset?

  Som gravid ska man inte utsättas för arbetssituationer där det är osäkert om de är farliga eller ej. Därför finns en individuell rättighet att få just din enskilda arbetssituation riskbedömd. Tala med din chef om detta. Här kan även företagshälsovården vara behjälplig. Om du inte får gehör hos arbetsgivaren bör du kontakta ditt skyddsombud alternativt Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

 • Jag är föräldraledig. Kan arbetsgivaren beordra in mig till arbetet med hänvisning till att jag behövs i tjänst?

  Nej, den som är föräldraledig kan inte beordras att avbryta sin föräldraledighet i förtid för att personen behövs i tjänst. Är du föräldraledig och arbetsgivaren ändå vill beordra in dig, kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

 • Jag har fått semester beviljad, men arbetsgivaren återtar den innan den är påbörjad med hänvisning till att jag behövs på arbetet på grund av coronaviruset – vad gäller?

  Redan beviljad semester, som inte är påbörjad, kan som huvudregel inte återtas. Arbetsgivaren kan i undantagsfall återta en redan beviljad semester vid oförutsedda händelser, som till exempel vid en epidemi, och det finns starka skäl utifrån verksamheten. Ersättningar kan då utges för dina kostnader. Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller förtroendevald på arbetsplatsen för närmare rådgivning i ditt enskilda fall.

 • Jag har fått semester beviljad och påbörjat den, men arbetsgivaren beordrar in mig för arbete – vad gäller?

  Om du arbetar inom region eller kommun kan din påbörjade semester avbrytas om det finns synnerliga skäl (AB § 27 mom 13). Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses, som till exempel stora olyckor eller utbrott av epidemier. Du får ersättning för kostnader i samband med din avbrutna semester. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller förtroendevald på arbetsplatsen för närmare rådgivning i ditt enskilda fall.

 • Jag är på semester och kan inte kan komma till arbetet på grund av att jag satts i karantän. Vad gäller?

  1. Inga prover är tagna och du inte är konstaterad smittad 
   Om du inte kan utföra arbetet på distans kan du inte heller få lön, om inte arbetsgivaren beslutar att ändå betalar dig lön. Om du inte får lön, kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Då krävs att du har läkarintyg. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

   Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad din reseförsäkring täcker. Ta kontakt med myndigheterna i det land du befinner dig för att kontrollera om det finns annan ersättning att få.

  2. Du är kvar i väntan på provsvar
   Om du inte kan utföra arbetet på distans kan du inte heller få lön, om inte arbetsgivaren beslutar att ändå betalar dig lön. Om du inte får lön, kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Då krävs att du har läkarintyg. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

   Kontakta ditt försäkringsbolag och hör vad din reseförsäkring täcker. Ta kontakt med myndigheterna i det land du befinner dig för att kontrollera om det finns annan ersättning att få.

  3. Du är i karantän för att du är konstaterat smittad 
   Vid sjukdom ska du sjukanmäla dig och du har då rätt till sjuklön eller sjukpenning.
 • Jag vill åka på semester, men arbetsgivaren vägrar bevilja semester för att mitt resmål anses osäkert ur smitthänseende – vad gäller?

  Arbetsgivaren kan inte bestämma vart du ska åka på din semester, men däremot styra över om semestern beviljas eller inte. Du kan inte heller åka iväg utan att fått semestern beviljad. Du bör också själv fundera på vad som kan hända när du kommer tillbaka från en riskzon. Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 eller förtroendevald på arbetsplatsen för närmare rådgivning i ditt enskilda fall.

 • Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

  A-kassan är grunden för att din inkomstförsäkring ska gälla – om du inte är medlem i Akademikernas a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen alls. Du betalar din avgift direkt till Akademikernas a-kassa. Logga in på Mina sidor på Akademikernasakassa.se för att kontrollera hur länge du varit medlem. Är du ännu inte medlem – gå med direkt till medlemsansökan på Akademikernasakassa.se.

 • Kan arbetsgivaren avbryta mitt fackliga uppdrag med hänvisning till att jag på grund av corona behövs i verksamheten?

  I normalfallet nej. Om arbetsgivaren lyfter frågan med dig, kontakta Vårdförbundets förtroendevalda på arbetsplatsen alternativt Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för att få hjälp. 

 • Jag vill gå in och arbeta extra under mina studier, för att stötta i corona-arbetet - vad ska jag tänka på?

  Först behöver du fundera över om dina studier, om du studerar på heltid, medger att du också hinner arbeta. Det är viktigt att det inte blir någon försening av din examen och dina möjligheter att ansöka om legitimation.

  Om du arbetar under studietiden har du inte samma behörigheter som en legitimerad yrkesutövare har och du får troligen inte utföra samma uppgifter som under en VFU. Du kan få utföra uppgifter efter delegering och där är det viktigt att du verkligen känner att du är säker på de uppgifter det handlar om. Annars bör du tacka nej till delegering. Det är framförallt viktigt att du har koll på verksamhetens rutiner och riktlinjer för att hindra smittspridning för att skydda dig själv, patienter och din omgivning. Se till att du får ordentlig utbildning om hur och när skyddsutrustning ska användas.

  Uppdaterat: Fribeloppet, det vill säga hur mycket du kan tjäna utan att det påverkar dina studiemedel, har tillfälligt tagits bort under 2020. Även om du får högre inkomster får du alltså behålla dina studiemedel. Om du avbryter dina studier för att arbeta behöver du dock meddela CSN om det.

  Om du tidigare har meddelat CSN om att du har för höga inkomster under 2020 kommer du få mer studiemedel utbetalda.

   

 • Om min högskola stänger ner eller det saknas handledare för min VFU på grund av corona - hur påverkar det mig?

  Om du inte kan bedriva dina studier får du behålla de studiemedel du beviljats för terminen. Nästa gång när du söker studiemedel kontrollerar CSN hur många poäng du har klarat. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under tiden då smittspridningen av coronaviruset pågick, tar CSN hänsyn till det. Men du behöver kunna visa upp ett intyg från skolan som styrker detta, till exempel att prov och examinationer behövt ställas in eller skjutas upp på grund av coronaviruset. Det kan vara bra att ordna med det innan terminen är slut.

  Läs noga vad CSN skriver gällande studiestöd om skolan stänger, om dina studieresultat påverkas eller om du blir sjuk.

 • Vad gäller för mig under min VFU, kopplat till risker kring corona?

  Som student utan anställning men på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har arbetsgivaren samma ansvar för din arbetsmiljö som för andra anställda. Du ska inte vistas i riskmiljöer utan ordentlig genomgång av vilka rutiner som används på just den platsen.

  Utse gärna ett särskilt studerandeskyddsombud som kan få uppdraget att arbeta med denna och andra frågor. Kontakta din VFU-ansvarige eller skyddsombudet på arbetsplatsen eller där du studerar. Du kan också höra av dig till vår centrala rådgivning Vårdförbundet Direkt om du har ytterligare frågor. De nås på 0771-420 420 alla vardagar klockan 8-18.

 • Får jag prata med media om hur corona påverkar min arbetssituation?

  Alla har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i media. Detta kallas meddelarfrihet.

  Meddelarfriheten gäller inte för vissa sekretessbelagda uppgifter som till exempel avser vårdtagares hälsotillstånd och annan personlig information.

  Alla har rätt att vara anonyma när de kontaktar media. Det är inte tillåtet för media att lämna ut namnen på någon som lämnat information. Detta kallas källskydd.

  Inom offentlig verksamhet och offentligt finansierad privat vård, skola och omsorg får arbetsgivaren inte försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift till media. Detta kallas efterforskningsförbud. Arbetsgivare inom dessa verksamheter får inte heller bestraffa den som lämnat uppgifter till media. Detta kallas repressalieförbud.