Nu finns ett paket med en film och fyra checklistor som stöd i arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

Paketet med checklistor är en del av Suntarbetslivs verktyg OSA-kompassen, som handlar om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna trädde i kraft den 31 mars 2016.

Det här är några exempel på frågor i checklistan:

  • Är arbetet starkt psykiskt påfrestande? Exempel på det är att bemöta människor i svåra situationer, utsättas för trauman, lösa konflikter, fatta svåra beslut och ta ställning till etiska dilemman under press.
  • Är tiden mellan arbetspassen tillräcklig för att medarbetarna ska hinna återhämta sig?
  • Kartlägger arbetsgivaren riskfaktorer som kan leda till kränkande särbehandling? Exempel på riskfaktorer är konflikter, missnöje, hög arbetsbelastning, dåligt bemötande, bristande dialog/kommunikation, otydlighet i roller och förändringar i verksamheten.

Varje fråga har de färglagda svarsalternativen ja (grönt), delvis (orange) och nej (rött). Med svaren får man en riskbedömning.

Sedan ska man fylla i rutor för ”Åtgärd med kommentar”, ”Ansvarig för åtgärd”, ”Ska vara klart” och ”Tid för uppföljning”.

Skyddsombud och chefer kan gå igenom checklistorna i samverkansgrupper och skyddskommittéer, och att använda dem på arbetsplatsträffar, för att gå igenom frågorna med medarbetarna och föra ett samtal om förbättringsförslag.

Checklistorna innehåller inte bara frågor, utan också information inom varje skyddsrondsområde: vilka krav som Arbetsmiljöverket ställer, men också vad exempelvis ohälsosam arbetsbelastning kan innebära i praktiken. Och det finns, inte minst viktigt, information om möjliga åtgärder, ”balanserande resurser” och vad ett förebyggande arbete kan bestå av.