Tillsammans med medlemmarna och i en dialog med chefen kan du påverka beslut och verka för förändringar på arbetsplatsen. Här är samverkansavtalet och de forum för samverkan som finns på din arbetsplats viktiga verktyg. De ger möjlighet till inflytande och delaktighet.

Samverkansavtal är ett medbestämmande- och arbetsmiljöavtal mellan arbetsgivare och en facklig organisation.

I de flesta samverkansavtal finns följande områden reglerade:

 • Målsättning och syfte med avtalet
 • Utvecklings-/medarbetarsamtal
 • Arbetsplatsträff
 • Partssamverkan
 • Mandat
 • Fackligt uppdrag
 • Facklig tid
 • Facklig information
 • Arbetstagarkonsult
 • Hälsa och arbetsmiljö
 • Jämställdhet, mångfald och likabehandling
 • Protokoll
 • Avtalsvård

Vårdförbundet verkar också för att löneprocess och lönesamtal ska regleras i samverkansavtal. Det finns i en del avtal men många avtal saknar ännu en sådan reglering.

Medarbetarinflytande är basen

Medarbetarens inflytande är basen i samverkanssystemet. Möjligheten att påverka den egna arbetssituationen är en självklar rättighet. Detta sker i det dagliga arbetet, genom utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffar. Som förtroendevald har du möjlighet att föra fram medlemmarnas åsikter i olika frågor i samverkan med arbetsgivaren. Men tänk på att det också finns andra vägar att påverka än vid de formella mötena som ingår i det vi här kallar samverkan. Lyft frågor där du kan. Det viktigaste är att ta reda på vilka forum som är mest gångbara på er arbetsplats.

Samverkansgrupp

Samverkansgruppen är ett forum där arbetsgivare och representanter för de fackliga organisationerna träffas. Här finns möjlighet att tycka till innan beslut tas, delta i planering av verksamheten och lyfta egna angelägna frågor.

Arbetsplatsträff

En arbetsplatsträff är ett viktigt forum för medarbetare och chef. Det ska användas för utveckling, planering och uppföljning av verksamheten och den egna arbetsplatsen.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är ett individuellt samtal mellan närmaste chef och medarbetare. Syftet är att stärka och vidareutveckla både verksamhet och medarbetare. Som förtroendevald har du en viktig uppgift att uppmuntra medlemmar att ta tillvara på de möjligheter som utvecklingssamtalet ger. Det går att påverka det egna arbetet och den egna utvecklingen.

Arbetsplatser utan samverkansavtal

En del arbetsplatser, särskilt i den privata sektorn saknar samverkansavtal. Då är det lagstiftningen som gäller. Medbestämmandelagen (§ 10, 11,12,14) ger då medarbetarna, genom de fackliga organisationerna, rätt till inflytande över arbetsgivarens beslut i vissa frågor. Arbetsmiljölagen ger möjligheter för varje medarbetare att påverka den egna arbetsmiljön.

Lagstiftningen visar på de rättigheter som medarbetare inom en verksamhet har. Men det finns inga beskrivningar av hur inflytandet och delaktigheten som beskrivs i Medbestämmandelagen ska gå till. I ett samverkansavtal däremot kan anställda och arbetsgivare komma överens om formerna till exempel kring hur anställda ska göras delaktiga i viktiga beslut.

Ta hjälp om ett samverkansavtal saknas

Vårdförbundet vill verka för att samverkansavtal skapas på de arbetsplatser där det inte redan finns. Din lokala avdelning kan ge dig stöd i arbetet med att ta fram ett samverkansavtal tillsammans med din arbetsgivare. Där finns erfarna förtroendevalda och ombudsmän med expertkunskap.

Läs mer om hur du skapar ett samverkansavtal

Här kan du läsa mer om hur du kan gå tillväga för att skapa ett samverkansavtal.