Förskrivningsrätten för sjuksköterskor regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. I föreskrifterna finns bestämmelser om vad som krävs för att en sjuksköterska ska vara behörig att förskriva läkemedel och ordinera läkemedel för vaccination.

Utbildningskrav

Det ställs olika utbildningskrav för olika typer av specialistinriktningar eller grundutbildning, när det kommer till förskrivningsrätt. Observera att kraven i föreskrifterna anges som poäng (p) enligt det gamla poängsystemet och inte som nuvarande högskolepoäng (hp). Nedan anges poängen översatta till högskolepoäng.

Distriktssköterskor - För distriktssköterskor ingår utbildningskravet i farmakologi och sjukdomslära numera i specialistutbildningen.

Sjuksköterskor med en annan specialistutbildning eller vidareutbildning - Utbildning i farmakologi och sjukdomslära motsvarande 15 högskolepoäng.

Sjuksköterskor med grundutbildning om 180 högskolepoäng – Utbildning i farmakologi och sjukdomslära motsvarande 30 högskolepoäng.

Vad omfattar behörigheten?

De läkemedel som får förskrivas anges i bilaga 4 a till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Förteckningen omfattar 15 huvudområden.

Förskrivning av läkemedel som innehåller naloxon

En sjuksköterska får, även om han eller hon inte uppfyller utbildningskraven för förskrivningsrätt, förskriva läkemedel som innehåller naloxon. Detta gäller för naloxon som enligt sitt godkännande får administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal.

Detta gäller också under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen ska vara förenlig med en god och säker vård.

Vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha för att få förskriva naloxon ska anges i vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkemedel. Verksamhetschefen ansvarar för att det görs en bedömning av om sjuksköterskan uppfyller kraven på kompetens.

Socialstyrelsen avgör

Kompetensprövning, medgivande och registrering av förskrivningsrätt görs av Socialstyrelsen, dit också ansökan om förskrivningsrätt ska göras. Om förskrivningsrätt beviljas får yrkesutövaren en personlig förskrivarkod och förskrivningsrätten förs in i Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HoSP.

Behörighet att ordinera läkemedel för vaccination

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor är behöriga att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen i följande föreskrifter och rekommendationer:

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:55) om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot hepatit B
Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och stelkramp.
 

En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt punkterna 1–7.

En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning än de som anges i första eller andra styckena ovan och som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt punkterna 2–7.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna motsvarar specialistutbildningarna till distriktsköterska respektive barnsjuksköterska. Bedömningen ska dokumenteras.

Det finns särskilda regler om behörighet att ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19. Dessa regler finns i Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid -19.

 

Detta vill Vårdförbundet ändra

    • Utbildningskraven för förskrivningsrätt bör uppdateras.
    • Sjuksköterskor med förskrivningsrätt bör få behörighet att förskriva alla receptfria läkemedel. Förskrivningsrätten bör inte vara begränsad till läkemedelslistan i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
    • Alla specialistutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med avancerad specialistutbildning bör efter godkänd läkemedelsmodul på 15 högskolepoäng ha rätt att förskriva läkemedel inom det medicinska fördjupningsområde som sjuksköterskan valt i sin specialistutbildning respektive avancerade specialistutbildning.
    • Pröva att ge sjuksköterskor en utökad förskrivningsrätt inom ramen för särskilda vårdprogram, såsom diabetes, astma, allergi med mera.
    • Man bör se över sjuksköterskors behörighet att ordinera läkemedel för vaccination. Det bör förtydligas att sjuksköterskor som har vidareutbildning eller specialistutbildning till skolsköterska är behöriga att ordinera läkemedel för vaccination.