De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga.

Varje människa hamnar någon gång i situationer då vi måste pröva våra värderingar. Men med en gemensam värdegrund som bas minskar vi riskerna för att någon ska drabbas, att en vårdtagare eller anhörig ska känna sig kränkt eller att du som yrkesutövare ska känna dig otillräcklig.

Stadga och yrkesetiska koder

Vårdförbundets stadga och våra fyra yrkesetiska koder vägleder det professionella etiska resonemanget och ger stöd i arbetet samtidigt som de tar vara på och bidrar till ny kunskap. De upprätthåller förtroendet för professionen och stärker den professionella yrkesidentiteten.

Yrkesetiken spelar stor roll för yrkesidentiteten och ger oss ett ansvar att delta i samhällsdebatten och reagera när människors hälsa står på spel.

Yrkesetiken överordnad

Ibland är yrkesetiken överordnad andra regelverk. Rätten till vård är inte enbart en medborgerlig rättighet utan också en mänsklig rättighet. Det är grunden i all yrkesetik. Därför är det etiskt rätt att ge vård till exempelvis asylsökande eller papperslösa.

Vägledning etisk stress och oro

Har du den senaste tiden upplevt att du...

... agerat emot dina principer?
… känt oro för att gå till jobbet?
… tvingats fatta etiskt svåra beslut?

Du är inte ensam. Vi finns för dig! Läs och gå igenom vägledningen i etisk stress och oro tillsammans med en kollega eller på egen hand.