Semester och ledighet

Att vara ledig ibland är en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra arbete. Ledighet kan också fylla olika behov vid olika skeden i livet. Det finns därför flera olika former av ledighet som regleras i lag. Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats.

Vårdförbundet arbetar för att villkoren för ledighet ska vara så förmånliga som möjligt. Om en särskild ledighet inte regleras i ditt avtal, finns ofta lagar som ger dig rättigheter. Du kan läsa mer om olika former av ledigheter nedan.

Faktaruta

Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för att få hjälp att reda ut vad som gäller för just dig i ditt kollektivavtal.

Semester

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år. Men de flesta av Vårdförbundets kollektivavtal har också regler för detta, och ofta har du rätt till fler semesterdagar. Det ska alltid framgå av ditt anställningsavtal vilken semesterrätt du har. Kontakta Vårdförbundet Direkt i frågor kring till exempel när din semesteransökan ska lämnas in och när arbetsgivaren ska meddela om du fått den beviljad.

Kan semestern återtas?

En beviljad semester är ett bindande avtal mellan arbetsgivare och anställd. Vårdförbundet menar att arbetsgivaren inte utan att komma överens med dig, kan återkalla din beviljade semester. Råkar du ut för det, kontakta omgående din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.

Om du arbetar inom region eller kommun kan din påbörjade semester avbrytas bara om det finns synnerliga skäl. Det ska vara fråga om extraordinära situationer som inte kan förutses, som till exempel stora olyckor eller utbrott av epidemier. Att många är på sommarsemester är inte en oförutsedd händelse.

Kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt om du har frågor.

Om du blir ombedd att skjuta upp semestern

Blir du tillfrågad och accepterar att mot extra ersättning skjuta upp din semester - se till att du får överenskommelsen skriftligt och den senarelagda semester beviljad redan nu.  Fundera också på om det verkligen är värt att skjuta på din lagstadgade semester - får du den vila och återhämtning du behöver?

Sjukdom

Du har rätt att vara ledig om du blir sjuk, drabbas av olycksfall eller råkar ut för en arbetsskada. Du har rätt att vara ledig så länge arbetsoförmågan finns kvar. Rätten till sjukpenning bestäms av Försäkringskassan. Under vissa förutsättningar har du rätt att prova att arbeta på annat ställe om du blivit sjuk. Den rätten regleras i lag.

Föräldraledighet

Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Tänk på att planera för ledigheten i god tid. I kollektivavtalet för offentlig sektor (SKR-området) gäller att du ska meddela arbetsgivaren tre månader i förväg, vilket är tidigare än vad lagen anger. Planera inför din ledighet tillsammans med din chef genom att gå igenom dina arbetsuppgifter, och hur du tänker dig att de ska se ut när du börjar arbeta igen. Det ni kommer överens om ska sparas skriftligt, av både dig och din chef. När du är tillbaka i arbete efter ledigheten finns möjlighet att jobba deltid. Då kan du få ekonomisk kompensation från Försäkringskassan. 

I många kollektivavtal finns rätt till så kallad föräldrapenningtillägg eller föräldralön. Det kan innebära att du kan få upp till 90 procent av din lön under föräldraledigheten, det vill säga mer än de 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst som lagen ger rätt till. Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för att höra vad som gäller för dig.

Studieledighet

Studieledighetslagen ger dig rätt att vara tjänstledig för att studera förutsatt att du varit anställd minst sex månader hos arbetsgivaren.  Ansök i god tid om tjänstledighet och ange på ansökan att "jag begär ledighet under förutsättning att jag kommer in på sökt utbildning”.  Arbetsgivaren har rätt att skjuta på den begärda ledigheten i upp till sex månader. Om arbetsgivaren utnyttjar denna möjlighet ska hen underrätta dig om när du kan börja studera. Du har rätt att avbryta studierna och gå tillbaka i tjänst med likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som innan ledigheten. Läs mer om studieledighet här.

Enskild angelägenhet

Enligt Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har du rätt att vara ledig på grund av till exempel sjukdom, olyckshändelse eller begravning, som kräver din omedelbara närvaro. Antalet sådana dagar per år är begränsade och är olika i våra kollektivavtal. Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för att få svar på vad som gäller för just dig.

Vård av nära anhörig

Under vissa förutsättningar har du rätt att vara ledig för att vårda en nära anhörig i hemmet.  Rätten till ersättning regleras av Försäkringskassan. Läs mer om närståendepenning på Försäkringskassans hemsida.

Starta eget

Du har enligt lag rätt till ledighet i högst sex månader för att starta och driva eget företag . Arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala dig lön under ledigheten. Det finns möjlighet till support och stöd från Vårdförbundet inför och under tiden du startar eget – det finns dock inga ekonomiska anslag från förbundet. Kontakta Vårdförbundet Direkt för att få veta mer om hur vi kan stötta dig att starta eget.

Internationellt biståndsarbete eller katastrofarbete

För FN-uppdrag i utlandsstyrka finns en reglerad rätt till ledighet, lagen om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret. I övrigt finns det inte någon sådan rätt. Om du arbetar inom kommun eller region finns det dock en rekommendation om att ledighet ska beviljas om det är möjligt.

Kompensationsledighet

Ditt kollektivavtal reglerar rätten till ersättning i ledig tid, om du arbetat övertid eller mertid. I vissa fall kan du också ha rätt till ekonomisk ersättning. Vårdförbundet Direkt kan ge dig svar på vad som gäller för just dig.

Prova på annat arbete hos annan arbetsgivare

Det finns ingen reglerat rätt till sådan ledighet i lag. Däremot har Vårdförbundets kollektivavtal med staten en reglering kring detta – kontakta Vårdförbundet Direkt för att få reda på mer.

Du måste komma överens med din arbetsgivare om formen för ledigheten. Glöm inte att också reglera din möjlighet att avbryta ledigheten och komma tillbaka tidigare än överenskommet. Det kan finnas lokal praxis som varierar över tid när det gäller denna typ av ledighet.