Att vara anställd av flera arbetsgivare kan påverka din framtida pension negativt, men det går att undvika om arbetsgivarna kan hantera det hela.

Beroende på om du arbetar i region, stat eller privat verksamhet ser bestämmelserna kring pension olika ut. Det kan vara en klok idé att endast arbeta hos en arbetsgivare under de år som pensionen ska beräknas.

Anställd i region eller kommun

Det finns två olika tjänstepensionsavtal inom region och kommun: KAP-KL som gäller för dig född 1985 och tidigare och som vid årsskiftet 2022/2023 tjänade över taket eller hade ett pågående intjänande av FÅP och AKAP-KR för övriga.

KAP-KL

KAP-KL består av två delar:

  • Premiebestämd pension: Premier inbetalas med 4,5 procent upp till 30 inkomstbasbelopp från respektive arbetsgivare. Det spelar i denna del ingen roll om du har fler än en arbetsgivare.
  • Förmånsbestämd pension: Pension för inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har fler än en arbetsgivare kan det vara svårt att komma över 7,5 inkomstbasbelopp hos respektive arbetsgivare.

Eftersom pensionen beräknas på de sju kalenderår som är närmast före de två år den anställde går i pension eller slutar arbeta av annat skäl, kan det i detta skede bli negativt att ha fler än en arbetsgivare. Av de sju åren räknas ett medelvärde på de fem "bästa" inkomståren. Om anställningen hos sista arbetsgivaren är kortare än så, räknas medelvärdet på de inkomstår som finns att räkna på.

AKAP-KR

AKAP-KR gäller för de flesta inom kommun och regionsektorn som inte hade höga löner före 2023. Det är en helt premiebestämd pension.

Premien är 6 procent på lönedelar upp till brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar däröver. Om du har flera deltidsanställningar samtidigt kommer du inte upp till de inkomstnivåer som ger den högre premien på 31,5 procent hos någon av arbetsgivarna, eller bara något över brytpunkten. Det innebär i princip att intjänandet bara blir 6 procent i vardera anställningen.

I AKAP-KR finns dock en möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om att sänka brytpunkten för den högre premien i proportion till sysselsättningsgraden. Det innebär att premien på 31,5 procent träder in redan på en lägre inkomstnivå. Förutsättningen är att anställningarna har ett nära samband och är av intresse för arbetsgivarens verksamhet. Det krävs att minst en anställning är inom kommun/region och att AKAP-KR gäller i anställningen.

Den andra deltidsanställningen kan vara inom kommun/region eller inom privat eller statlig sektor. För justering av brytpunkten hos den andra arbetsgivaren måste du nå en överenskommelse även där.

Deltidsarbete vid sjukdom och föräldraledighet

Tänk på att om du har flera deltidsanställningar samtidigt kan det ge negativa konsekvenser vid sjukdom och föräldraledighet jämfört med om du är heltidsanställd hos en arbetsgivare.

Privatanställd

Som privat anställd kan du ha pension enligt ITP 1 eller ITP 2.

ITP1

Vid ITP1 är premien 4,5 procent av en månadslön upp till cirka 46 438 kronor (2023). För lönedelar därutöver är premien 30 procent. Om du har fler än en arbetsgivare når du kanske inte upp till den högre nivån hos respektive arbetsgivare, alternativt endast med en mindre del.

ITP2

Vid ITP2 är pensionen till största del förmånsbestämd. Den räknas i procent för olika lönedelar. Lönedelar som ligger mellan 0-7,5 inkomstbasbelopp ger 10 procent ITP, lönedelar mellan 7,5 – 20 inkomstbasbelopp ger 65 procent och lönedelar mellan 20-30 inkomstbasbelopp ger 32,5 procent. Slutlönen vid pensionsåldern är normalt avgörande för vilken pension du får. Det blir därför sämre pension vid flera samtidiga arbetsgivare.

I ITP2 finns även en ITPK-del som betalas som premie. Denna del påverkas inte av om man har fler arbetsgivare.

Statligt anställd

Den statliga tjänstepensionen PA 16 innehåller dels en avgiftsbestämd del, där det inte spelar någon roll om man har flera arbetsgivare, och dels en förmånsbestämd del. Sistnämnda del inbetalas med cirka 60 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp och med cirka 30 procent på lönedelar över 20 inkomstbasbelopp. För den förmånsbestämda delen är det därmed sämre att ha flera samtidiga arbetsgivare. Beräkning sker utifrån lönen de fem år som föregått avgångsåret.

Du som är född 1943–1972 tjänar även in en förmånsbestämd pension från första kronan upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Procentsatsen är 9,5 – 0,5 procent beroende på ålder. För den statliga förmånsbestämda pensionen under taket har det inte någon betydelse om du har flera samtidiga arbetsgivare.

Deltidslöner från olika sektorer räknas inte ihop

Om du har en deltidsanställning inom staten samtidigt som du har en anställning inom kommun/region eller privat, så beräknas pensionsförmånerna enligt respektive kollektivavtalsbestämmelser, var för sig.

Det betyder att om du har en sammanlagd lön från båda anställningarna som når över taken riskerar du att pensionen blir lägre, än om du tjänar motsvarande lön i en anställning.

Läs mer om deltidsanställning inom staten och annan sektor på Arbetsgivarverkets webbplats.