Du som arbetar inom inom kommun och region omfattas av tjänstepensionsavtalen AKAP-KL eller KAP-KL.

KAP-KL är för dig som är född 1985 eller tidigare. Det pensionsavtalet började gälla 2014.

AKAP-KL

AKAP-KL gäller för dig som är född 1986 och senare. Här finns ingen lägsta åldersgräns för intjänade utan du tjänar in till din tjänstepension från din första lön oavsett ålder.

AKAP-KL är helt premiebestämd (även kallad avgiftsbestämd). Premien är 4,5 procent för den del av den pensionsgrundande lönen som understiger 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 44 375 kronor per månad enligt 2022 års nivå.

För lönedelar mellan 44 375 kronor och 177 500 kronor per månad (30 inkomstbasbelopp enligt 2021 års nivå) är avgiftsnivån 30 procent.

Du väljer hur dina pengar placeras

Du väljer själv hur dina pensionspengar ska placeras och det finns ett antal försäkringsbolag och banker som är valbara alternativ i AKAP-KL. Du kan välja att placera dina pensionspengar i en traditionell tjänstepensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Om du inte gör något val placeras pengarna i KPA Pensions traditionella tjänstepensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

De valbara försäkringsgivarna hittar du på www.pensionsvalet.se.

Om du jobbar deltid

Om du har flera samtidiga deltidsarbeten betalar arbetsgivaren tjänstepension utifrån den inkomst du har i respektive anställning. Konsekvensen kan bli att din pension blir lägre jämfört med om du har en anställning då årsinkomsten hos respektive arbetsgivare inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Hade du istället endast haft en arbetsgivare och årsinkomsten överstigit 7,5 inkomstbasbelopp hade du fått 30 procent pensionsavsättning för de delar som översteg 7,5 inkomstbasbelopp. Problemet går att lösa genom en överenskommelse med arbetsgivare om att räkna pension i proportion till sysselsättningsgraden. Förutsättningen är bland annat att anställningarna har ett nära sammanband och är av intresse för arbetsgivarens verksamhet.

Efterlevandeskydd

Familjeskydd innebär att om du avlider så går dina pensionspengar till dina efterlevande (make/maka/registrerad partner, sambo eller barn). I ditt sparande ingår med automatik återbetalningsskydd så att ditt insparade kapital går till efterlevande. Du kan välja att inte ha ett återbetalningsskydd vilket ger dig en något högre pension. Detta måste du i sådant fall anmäla till Pensionsvalet.se alt Valcentralen.se.

KAP-KL

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL är en kombination av premiebestämd pension (även kallad avgiftsbestämd pension) och förmånsbestämd pension.

Premiebestämd del

Du tjänar in till din premiebestämda ålderspension mellan 21 och 67 års ålder. Med premiebestämd del menas att arbetsgivaren betalar ett belopp på 4,5 procent av din årsinkomst till din pension.

Du väljer själv hur den premiebestämda delen ska placeras. Det finns ett antal försäkringsbolag och banker som är valbara alternativ i KAP-KL. Du kan välja att placera beloppet i en traditionell tjänstepensionsförsäkring eller i en fondförsäkring. Om du inte gör något val placeras pengarna i KPAs Pensions traditionella tjänstepensionsförsäkring med återbetalningsskydd.

De valbara försäkringsgivarna hittar du på www.pensionsvalet.se eller www.valcentralen.se.

Förmånsbestämd pension

Den förmånsbestämda delen tjänar du in från 28 års ålder till 65 år. Den avser den del av inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp vilket är 41 750 kronor per månad för år 2022.

Förmånsbestämd pension innebär att du är garanterad en viss procentandel av din slutlön. Det viktiga är de nio sista åren innan du går i pension eller slutar din anställning. Ett genomsnitt av de fem bästa årsinkomsterna räknas ut. Om din anställning hos sista arbetsgivaren är kortare än nio år, beräknas pensionen på inkomster på de hela kalenderår som du varit anställd. Det sista respektive näst sista årets inkomst ingår aldrig i underlaget.

Storleken är beroende av vilken lön du har, vilket år du är född samt hur länge du har omfattats av KAP-KL. För att få tillgodoräkna sig full tid krävs att du omfattas av KAP-KL under 360 månader.

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd innebär att om du avlider så går dina pensionspengar till dina efterlevande (make/maka/registrerad partner, sambo eller barn). I den premiebestämda delen kan du själv avgöra om du vill ha ett återbetalningsskydd där intjänat kapital går till efterlevande eller inte. Om du inte har ett återbetalningsskydd får du en något högre pension. Gör ett val utefter din livssituation.

Byte från KAP-KL till AKAP-KL

Du kan komma överens med din arbetsgivare om att byta tjänstepensionsavtal från KAP-KL till AKAP-KL. Förutsättningen för att kunna byta är att du tjänar över 41 750 per månad, vilket motsvarar 62,5 procent av inkomstbasbeloppet som är 66 800 för år 2020.

För att undvika att du får en lägre pension finns det några saker du bör tänka på. Därför är det viktigt att du tar del av den partsgemensamma informationen innan du tar ställning. Den är framtagen av arbetsgivarparter och arbetstagarparter och du hittar den på OFRs webbplats. Tänk även på att begära en beräkning av din arbetsgivare, som visar vilket av pensionsavtalen som troligtvis ger dig en högre tjänstepension.

När lönar det sig att byta?

Om du förväntas ha större delen av ditt yrkesliv inom kommun-/landstingssektorn kan du tjäna på att vara kvar i KAP-KL. Särskilt om du gör lönekarriär lite senare i livet, genom att exempelvis utbilda dig eller få en chefsbefattning.

Om du kommer att arbeta inom sektorn endast ett par år kan AKAP-KL istället ge dig en bättre tjänstepension. Det krävs individuella beräkningar för att se om just du tjänar på ett byte eller inte.

Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt för att rådgöra om din arbetsgivare föreslår att ni kommer överens om att byta till AKAP-KL. Vårdförbundet kan dock inte säga vilket avtal som blir bäst för dig utan du behöver göra ett eget val efter att ha tagit del av information och beräkningar.