Försäkring vid skada

Om du skadas på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du ha rätt till viss ersättning för bland annat förlorad inkomst och övriga kostnader.

Enligt lag

De lagstadgade reglerna om arbetsskadeersättning finns i Socialförsäkringsbalken SFB 38-42 kap.

Har du drabbats av en arbetsskada ska du alltid göra en anmälan. Du anmäler din arbetsskada till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Detta gör du via webbplatsen www.amalarbetsskada.se

Enligt kollektivavtal

 Anställd inom kommun eller landsting

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i kollektivavtalet för dig som är anställd inom kommun- och landstingssektorn.

Anställd inom privat sektor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i kollektivavtalet för dig som är anställd inom privat sektor.

Anställd inom staten

Avtalet om ersättning vid personskada (PSA) är den kompletterande arbetsskadeförsäkring som ligger i de kollektivavtal som rör Arbetsgivarverket och gäller för dig som är anställd inom staten.

AFA Försäkring

AFA Försäkring är den försäkringsgivare som administrerar TFA-KL, TFA och PSA. Du ska alltid göra en anmälan till AFA Försäkring om du blivit skadad i anslutning till arbetet. Det gör du direkt på AFA Försäkrings hemsida.

Kort om arbetsskada

Försäkringarna gäller från första anställningsdagen och kan ge dig ersättning vid olycksfall i arbetet, vid färd-olycksfall på väg till eller från arbetet och vid arbetssjuk-dom. Alla dessa tre händelser kallas för arbetsskada.

Vid olycksfall i arbetet

Du kan få ersättning för förlorad inkomst om du blir sjukskriven.

Du kan också få ersättning för kostnader, som till exempel läkarvård, medicin, skadade kläder, glasögon och liknande. Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar kan du få ersättning för sveda och värk.

Vid färdolycksfall

Om du blir sjukskriven i mer än 30 dagar kan du få ersättning för sveda och värk. Du kan också få ersättning för kostnader, som till exempel läkarvård, medicin, skadade kläder, glasögon och liknande.

Vid arbetssjukdom

Om arbetsgivaren har orsakat sjukdomen kan du dels få ersättning för inkomstförlusten och dels ersättning för sveda och värk. Om arbetsgivaren inte orsakat sjukdomen ger avtalsgruppsjukför­säkringen dig ersättning som vid vanlig sjukdom. Om du drabbas av en arbetssjukdom som visar sig först efter att du slutat din anställning, men innan du fyllt 65 år, kan arbetsskadeförsäkringen fortfarande vara giltig. Det kallas för efterskydd.

Leder arbetsskadan till att du inte kan jobba alls har du rätt till ersättning för framtida inkomst­förluster som inte ersätts på annat sätt. 

Du kan även få ersättning vid olycksfall, färd-olycksfall och arbetssjukdom om arbetsskadan ger bestående besvär, för missprydande ärr, förlust av friska tänder med mera.

Läs mer om arbetsskada på AFA Försäkrings webbplats