Det finns flera sätt att göra karriär i vården. Du kan tillsammans med dina kollegor och din chef bygga en stabil grund för en karriär som både gynnar din utveckling och gör att kvaliteten på vården ökar.

Nya arbetsuppgifter eller ansvarsområden

Att ta på sig nya arbetsuppgifter och ansvarsområden, kan vara ett tydligt sätt att visa "framfötterna" på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om att ta ett särskilt ansvar för läkemedels- eller hjälpmedelsförråd eller att vara den som bevakar nya rön inom ett specifikt kunskapsområde och förmedlar detta till övriga på arbetsplatsen.

Andra exempel på utökade ansvarsområden kan vara handledning av studenter, dokumentationsansvarig, sårexpert, kost- eller nutritionsspecialist, schemaläggning, bemanning, semesterplanering, kontaktperson gentemot kommunen.

Vid större förändringar eller ett utökat ansvarsområde är det bra om du kan få dessa att formaliseras eller blir tydligt uttalade. Det är också viktigt att du tillsammans med din chef, har en dialog kring de nya arbetsuppgifterna och hur din lön utvecklas när din tjänst förändras.

Olika karriärspår

Det finns flera olika karriärspår du som yrkesutövare inom vården kan välja. Här finns några exempel:

Bli specialist

Det finns en stor efterfrågan på specialistkompetens bland sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor och behoven kommer med största sannolikhet att fortsätta öka.

Att ha specialistkompetens innebär att du utbildar dig inom ett specifikt kliniskt område. Du kan till exempel välja att bli diabetessjuksköterska, smärtsjuksköterska, inkontinenssjuksköterska, stomiterapeut och "aurorabarnmorska" som arbetar med särskilt förlossningsrädda kvinnor. Du kan också bli metodansvarig för olika moduler inom röntgenverksamheten. Mer om specialistutbildning.

Bli ledare

Att ha en renodlad tjänst som ledare innebär att du driver utveckling men utan personalansvar. Det kan vara en tjänst med fokus på administration, stabsfunktion av något slag, utveckling, utbildning, kvalitet, eller controller. Krav på utbildning och kompetens ser väldigt olika ut.

Du kan till exempel bli vårdutvecklare eller kvalitetskoordinator som i regel arbetar med att initiera förändring, leda projekt, stödja personalen i utvecklingsarbete, dokumentationsutveckling, handledning av studenter och ny personal och kvalitetssäkringsfrågor. Som vårdutvecklare är du ofta ansvarig för att se till att enheten når upp till de krav på kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling som ställs i vården. Det kan till exempel handla om att utveckla metoder och göra övergripande analyser.

Om du vill satsa på en karriär som vårdutvecklare eller kvalitetskoordinator kan det vara bra att du går en lämplig påbyggnadsutbildning inom det området som du vill arbeta inom.

Några andra exempel på funktioner du kan ha som ledare är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), utredare, utbildningssamordnare, personalchef och klinikintendent.

Bli chef

Det är ur många aspekter värdefullt att sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor finns representerade på olika chefsnivåer.  Som chef har du huvudansvar för att få till en optimal vård för patienterna och för att de medarbetare du leder på bästa sätt uppfyller verksamhetens mål.  Ofta lyfts personliga egenskaper och högre utbildning  fram som viktiga meriter vid chefsrekrytering.

Kraven på kunskap för ett chefsjobb kan variera beroende på vilken nivå inom organisationen chefsjobbet finns på, men det är också olika krav i olika organisationer. Din praktiska kunskap av vårdarbete är alltid av stort värde oavsett var inom vården du söker jobb. Det är den kunskapen som gör att du förstår komplexiteten i vården och var kvaliteten i vården skapas. Mer råd och stöd för dig som är chef.

Hur gör jag en akademisk karriär?