Debattörerna: Så kan vi rädda livet på tusentals anställda

I Europa dör 100 000 människor varje år av cancer som orsakats av farliga ämnen och mediciner på jobbet. Det är tio personer i timmen. Det handlar om vanligt folk som går till jobbet varje dag, som kämpar för att få mat på bordet och betala hyra. Det är helt oacceptabelt.

Det finns de som föreställer sig att cancer är oundviklig, ungefär som en naturkraft, som människan inte kan råda bot på. Så är det inte. Genom robusta och strikta regler kan cancern begränsas, i synnerhet den som har sitt ursprung på arbetsplatserna.

I enbart hälso- och sjukvårdssektorn är nästan 13 miljoner löntagare exponerade för hälsofarliga medicinska produkter. Det handlar inte minst om cytostatika som används vid cancerbehandling.

Studier visar att personer som jobbar inom sjukvården och hanterar cytostatika har tre gånger så hög sannolikhet att utveckla mer svårartad cancer. Missfallsrisken är också dubbelt så stor för sjuksköterskor som exponeras för dessa läkemedel.

Tusentals personer anställda i vården dör av cancer varje år, helt i onödan. Till detta kommer tiotusentals missfall, fosterskador och fertilitetsproblem. Skyddet för arbetstagare som kommer i kontakt med farliga läkemedel, såsom cytostatika, är för svagt. Och det saknas möjlighet att arbeta med andra uppgifter under graviditeten.

Det är inte bara sjukvårdspersonal som utsätts för farliga läkemedel. Ämnen kan ligga kvar på ytor och upptas via huden av personal som saknar skyddsutrustning. Andra yrkesgrupper kan komma i kontakt med de cancerframkallande ämnena, exempelvis anställda inom avfallshantering och de som städar lokalerna.

Men det behöver inte vara så här. Flera av de arbetsrelaterade dödsfallen i cancer kan förhindras.

Det handlar om hur arbetet organiseras för att begränsa exponeringen. Och att de anställda får tillräcklig utbildning och information om hur dessa läkemedel hanteras. Det handlar även om att det finns strikta regler för hur cancerframkallande ämnen kommer ut på marknaden och används på arbetsplatsen.

Just nu pågår ett arbete i Europaparlamentet och ministerrådet med att revidera EU:s lagstiftning om cancerframkallande ämnen i arbetet. Tillsammans driver vi kravet att EU-direktivet ska:

  • Inkludera hälsofarliga medicinska produkter i lagstiftningen. Senast i mars 2022 och efter samråd med arbetsmarknadens parter ska en definition av farliga läkemedel och de berörda ämnena fastställas. Dessutom ska standarder och riktlinjer tas fram för beredning, administrering och kassering av dessa läkemedel.
  • Sätta bindande gränsvärden för fler cancerframkallande ämnen.
  • Införa strängare regler för reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatsen.

Coronaepidemin har visat hur viktig vårdpersonalen och andra samhällsuppbärande yrken är. Men deras arbetsvillkor och arbetsmiljö måste förbättras.

De åtgärder vi presenterat skulle kunna rädda livet på tusentals anställda som går till arbetet varje dag både här i Sverige men också i hela Europa. Det är hög tid att sätta stopp för den arbetsrelaterade cancern.

Johan Danielsson, Europaparlamentariker (S)
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister (S)
Sineva Ribeirio, förbundsordförande Vårdförbundet

Läs debattartikeln på Aftonbladet