Studenter ska inte stoppas från att arbeta extra av ett tak för hur mycket de får tjäna för att inte bli återbetalningsskyldiga till CSN, anser Marlene Juhl och Sineva Ribeiro.

En fungerande hälso- och sjukvård är central för vårt samhälle. Ungdomsbarometern 2022 visar att ökade resurser till sjukvård och omsorg är den viktigaste samhällsfrågan även för unga. 

Vårdförbundet Student konstaterar att intresset för att utbilda sig till vårdyrken nu viker neråt efter att ha ökat i några år. Nu finns mycket för den nya regeringen, lärosäten och arbetsgivare att göra, för att utveckla utbildningssystemet så att så många studenter som möjligt ska ta examen utan onödiga förseningar. Att ta bort fribeloppet permanent för vårdstudenter är också en nyckel! 

Vårdförbundet Student, med drygt 8 000 medlemmar, är en del av Vårdförbundet. Vi representerar medlemmar som studerar på de treåriga programmen till biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor på högskolor och universitet runt om i landet. Vi som studerar till att bli morgondagens vårdproffs vet att vi är efterfrågade: Enligt regionernas rapporter till Socialstyrelsen är det nu brist på sjuksköterskor i 18 av 21 regioner, 20 av 21 regioner rapporterar brist på biomedicinska analytiker och samtliga 21 regioner har brist på röntgensjuksköterskor. Orsakerna till bristen är för få utbildade, att många jobbar ”frivillig” deltid på grund av bristande arbetsmiljö, hög konkurrens från andra arbetsgivare och pensionsavgångar. Det leder till vårdköer och risk för påföljande vårdskador hos patienterna och dålig arbetsmiljö för personalen – en ond spiral som bara kan vändas genom att fler med rätt kompetens kan anställas där de behövs. 

Vi märker av den dåliga arbetsmiljön ute på verksamhetsförlagd utbildning. Handledarna är stressade och allt fler studenter upplever att de utnyttjas som extrapersonal. I vår årliga VFU-enkät har andelen som upplever att de utnyttjas som extrapersonal ökat från 46 procent 2021 till 81 procent 2022. Vi uppmanar ansvariga politiker i regionerna, tillsammans med utbildningsminister Mats Persson (L) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att ta till sig våra förslag:

1. Examinationsgraden behöver öka så att fler fullföljer sin utbildning och tar examen – kvalitetssäkra studenternas verksamhetsförlagda utbildning, VFU, som är en flaskhals som hejdar utflödet av nyexaminerade.

2. Nationell planering behövs som säkerställer rätt antal VFU-platser i förhållande till antalet studenter och erfarna handledare – det är bra att förra regeringen tillsatte en nationell VFU-samordnare och vi studenter bidrar gärna med kunskap. 

3. Bättre förutsättningar för studenter att komma in i och stanna kvar i yrket. Vi behöver utbildade handledare under VFU och anpassad yrkesintroduktion vid jobbstart när vi är nyutexaminerade.

4. Högre förstagångslöner och bättre löneutveckling genom hela yrkeslivet för att regioner och kommuner ska vara attraktiva arbetsgivare för de nyutexaminerade. 

5. Slopa det återinförda fribeloppet permanent. Under pandemin togs fribeloppet tillfälligt bort men det är återinfört sedan i höstas. Detta måste ansvariga politiker se över – vi studenter ska inte stoppas från att arbeta extra, lära oss mer och bidra inom hälso- och sjukvården, av ett tak för hur mycket vi får tjäna på ett år för att inte bli återbetalningsskyldiga till CSN.  

Hälso- och sjukvården behöver varenda biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska som samhället kan utbilda. Nu måste vi jobba för att få ut fler nyutexaminerade till patienterna och också för att säkra att den kompetensen stannar kvar inom hälso- och sjukvården. Lyssna på oss studenter innan det är för sent! 

Marlene Juhl, ordförande Vårdförbundet Student

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet

 

Läs artikeln på Dagens Medicin