Vårdförbundet: Motståndet kommer att vara massivt.

I dag är det Internationella aborträttens dag, International safe abortion day, och vi ska vara stolta över att Sverige varit en föregångare i tillgång till laglig och säker abort. Men så ser det inte ut i andra delar av världen och det finns betydligt mer att göra.

Vi ser också med stark oro på när företrädare i vår riksdag tydligt har drivit förslag som inskränker aborträtten. Det är inte värdigt ett modernt samhälle.

Att själv bestämma över sin reproduktion är en självklar rättighet och det är grundläggande för att uppnå ett jämställt samhälle.

Det är lika angeläget nu som tidigare att betona rätten till sin kropp.

I måndags utsågs Julia Kronlid (SD) till andra vice talman i riksdagen. Hon har i sitt arbete som riksdagsledamot skrivit ett stort antal motioner om att inskränka aborträtten på olika sätt. Även andra partier i maktposition skriver svävande och luddigt om aborträtten i sitt partiprogram.

Varje försök att inskränka rätten till abort är ett hot mot jämställdheten och rätten till sin egen kropp. Oavsett vilket parti som driver en sån agenda så kommer motståndet att vara massivt.

Aborträtten är en grundläggande mänsklig rättighet. Det hör ihop med rätten till liv och hälsa, rätten till kroppslig integritet och självbestämmande.

Vårdförbundet står upp för att varje människa ska ha rätten till sin egen kropp. Det får i dag inte råda några oklarheter om att rätten till abort ska vara självklar i ett modernt och jämställt samhälle. Att fortsätta eller avsluta en graviditet måsta man kunna välja och styra över själv. 

Abortlagen kom till 1974 och i dag är vi stolta över att Sverige var en föregångare och sedan dess har arbetet fortsatt nationellt såväl internationellt för rätten till säkra aborter.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO är osäkra aborter anledningen till 5 - 13 procent av världens mödradödlighet.

47 000 liv som hade kunnat räddas om tillgång till säkra aborter funnits. Det finns ingenting som visar att abortförbud minskar antalet aborter, snarare driver det människor att på egen hand utföra farliga ingrepp som riskerar liv och hälsa.

 De osäkra aborterna utgör enligt WHO nästan hälften av alla aborter i världen. En fjärdedel av världens befolkning bor i länder där abort är förbjudet.

Det är en av anledningarna till att det är viktigt att svenskt bistånd prioriterar sexuella och reproduktiva rättigheter som tillgång till:

  • Sexuell och reproduktiv hälsovård och upplysning
  • Säkra och tillgängliga aborter
  • Preventivmedel och preventivmedelsrådgivning
  • Utbildade barnmorskor i hela vårdkedjan

Agenda 2030 med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna och planeten pekar på behovet av att väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i utvecklingsländer och särskilt i de minst utvecklade länderna.

Mål tre handlar om god hälsa och välbefinnande där några av delmålen är att tillgängliggöra reproduktiv hälsovård, familjeplanering och utbildning för alla och minska mödradödligheten.

 Vårdförbundet med sina 114 000 medlemmar står gemensamt upp för rätten till en säker abort och svensk abortlagstiftning har ett starkt stöd hos befolkningen.

Det breda engagemanget som finns i aborträttsfrågan är mycket positivt, men det finns mer att göra.

Det finns behov i Sverige av att utveckla den personcentrerade vården och öka individens möjligheter att påverka sin egen vård. Barnmorskor har kompetensen som krävs för att uppnå det.

På Internationella aborträttsdagen vill vi i år särskilt understryka vikten av att Sverige fortsätter agera i dessa frågor och betonar därför följande:

  1.  Vårdförbundet kräver att politikerna fortsätter arbeta med målen i agenda 2030 för att stödja utsatta delar av världen för rätten till sexuell och reproduktiv hälsa för alla.
  2. Vårdförbundet uppmanar regeringen att prioritera biståndet och därmed fortsätta det goda arbete som Sverige gjort hittills.
  3. Sverige behöver fortsätta sitt starka engagemang i SRHR-frågor (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Nationellt och internationellt.
  4. Begränsningar i svensk aborträtt eller vårdvägran, så kallad "samvetsfrihet" hör inte hemma i vårt moderna och jämlika land.

Vårdförbundet står upp för aborträtten i dag och årets alla andra dagar. Begränsningar i svensk aborträtt kommer vi aldrig att acceptera!


Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Åsa Mörner, leg barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet

Läs artikeln i Aftonbladet.