Motioner till årsmötet

Här kan du ta del av de inkomna motionerna som handlar om - Obekväm och storhelgsersättning och arbetstidsförkortning under beredskap. Storhelgsersättning på arbetad tid under julafton och påsk, kortare arbetstid samt protokollsanteckning.


Motion från Yvonne Strömbäck och Ann-Charlotte Stenman, Kalix sjukhus

Titel: Återhämtning/dygnsvila efter arbete under beredskap

Bakgrund: Vi arbetar på röntgen i Kalix där vi har beredskapstjänstgöring. När vi arbetat nattetid behöver vi gå hem tidigare alternativt stanna hemma nästa dag. Detta för att få återhämtning och inte bli en patientsäkerhetsrisk. När vi gör detta får vi ta från vår egen intjänade tid. Har vi ingen tid att ta ut blir vi tvungna att arbeta hela dagen fast vi kanske inte sovit alls på natten. Dålig eller störd sömn leder till dålig hälsa.

Yrkande: Att sänka veckoarbetstiden vid beredskapstjänstgöring. Att få vår lagstadgade dygnsvila utan att behöva ta från egen intjänad tid när vi arbetat under beredskapen.

Motion från Röntgensjuksköterskorna på Mammografin

Titel: Risktillägg vid mycket bilkörning

Bakgrund: Vi arbetar på mammografin i hela Norrbotten, vilket innebär en hel del bilkörning i arbetet som innebär en extra risk. Kollektivt resesätt fungerar inte till alla orter vi besöker. Vi är ute på vägarna i alla olika väder och väglag, vilket utgör en ökad risk för skador.

Yrkande: Att en fast ersättning utgår per resetillfälle alternativt per mil för yrkesgrupper vars bilkörning ingår i arbetet.

Motion från Röntgensjuksköterskorna på Mammografin

Titel: Ersättning vid byte av arbetsort vid kort varsel

Bakgrund: I dagsläget finns det ett avtal som säger att vid byte av arbetspass utgår en ersättning, om denna sker inom en 10 dagarsperiod före arbetstillfället. I vår yrkesroll som röntgensjuksköterskor på mammografin blir inte bytet bara arbetspass vi byter även arbetsort, vilket kan innebära en förskjutning på upp till 35 mil. Detta innebär att vi med kort varsel får styra om hela planeringen för kommande vecka. Bytet utgör då en begränsning i det sociala livet, då man inte alltid har möjlighet att komma hem på kvällen.

Yrkande: Att en ersättning utgår vid byte av arbetsort vid kort varsel (inom 10 dagar).

Motion från Nathalie Sigelind och Anette Jonsson

Titel: Partiell ledighet för barn upp till 12 år

Bakgrund: Som medarbetare har man rätt att förkorta sin normala arbetstid med upp till en fjärdedel för att ta hand om sitt barn. Det gäller om barnet inte har fyllt 8 år eller om det är äldre men ännu inte har avslutat sitt första skolår. Enligt försäkringskassan kan man som arbetsgivare utöver detta ha avtal med sina medarbetare som ger dem rätt till arbetstidsförkortning fram till barnets 12-årsdag.

Yrkande: Att via ett nytt avtal ge föräldrar rätt att arbeta deltid upp till barnets 12-årsdag.

 

Motion från Röntgensjuksköterskorna på Mammografin

Titel: Halv arbetsdag vid dag före röd dag

Bakgrund: Det finns redan många yrkesgrupper (även inom hälso- och sjukvård) som arbetar dagtid 40 h per vecka, har halv arbetsdag före röd dag. Detta är något vi anser att alla medarbetare ska innefattas av.

Yrkande: Att medarbetare som arbetar 40h/vecka, dagtid ska arbeta halv arbetsdag före röd dag.

 

Motion från Röntgensjuksköterskorna på Mammografin, Norrbotten

Titel: Ersättning vid arbete på annan ort

Bakgrund: Vi på mammografin arbetar över hela Norrbotten, utan extra ersättning när vi åker iväg till annan ort. Det framkom i våras att andra yrkeskategorier ex barnmorskorna får en ersättning på 2 000 kr/arbetspass när de åker iväg för att arbeta på annan ort. Vi tycker att detta avtal ska gälla alla yrkeskategorier vårdförbundet representerar.

Yrkande: Att ersättning på 2000 kr/arbetspass utgår vid arbete på annan ort, oavsett yrkeskategori.

Motion från Nathalie Sigelind, Anette Jonsson, Marie Lindfors, Carina Sundelin och Ninni Cederlund

Titel: Obegränsad lönetrappa med modifikation

Bakgrund: Som röntgensjuksköterskor i Norrbotten ligger vi lägst lönemässigt i landet, trots att vårdförbundet påpekat detta till arbetsgivaren, är löneökning obefintlig jämfört med andra yrkeskategorier. Den individuella löneökningen är i dagsläget väldigt godtycklig och bygger inte på någon individuell bedömning utifrån din erfarenhet, kunskap, engagemang och vilja att lära. Med en tydlig lönetrappa med modifikation anser vi att en mer rättvis bedömning sker vilket också medför att alla har samma möjlighet till löneökning. Med en tydlig lönetrappa baseras lönen inte på din personlighet utan på dina mätbara kunskaper och erfarenheter.

Yrkande: Att en obegränsad lönetrappa införs där varje medarbetares kunskaper och erfarenheter tas tillvara.

 

Motion från Maria Boström och Anu Mäkitalo, Kalix sjukhus

Titel: Begränsad beredskapstid och kompensation för beredskapsarbete för mer hälsosamma arbetstider.

Bakgrund: Det finns i dagsläget ingen begränsning för hur ofta man får arbeta beredskap. Vi på röntgen i Kalix har ofta aktivt arbete på beredskapspass i genomsnitt ca fyra timmar/pass.

Vi har i dagsläget ca 70 timmar schemalagd beredskap utöver arbetstiden. På sommartid eller andra perioder ex. vid sjukdom kan vi ha upp till 4 beredskapspass/vecka.

Vissa pass kan den sammanhängande arbetstiden bli över 15 timmar och i de allra flesta fall arbetar vi hela dagen efter beredskap.

Arbetsgivaren ger i dagsläget ingen kompensation för förlorad nattsömn eller väldigt många timmar sammanhängande arbetstid.

Yrkande: Att total tillåten schemalagd beredskapstid begränsas till 70 timmar/månad. Att om arbetstageran beordras till fler beredskapstimmar än 70/månad skall denna kompenseras med ledig tid. Att arbetsgivaren ska kompensera personalen för förlorad nattsömn.

 

Motion från Lena Gustafsson, Gällivare sjukhus

Titel: Obekväm (ob ersättning) på övertid, på arbetad tid under beredskap. Storhelgsersättning på arbetad tid under julafton, påsk etc.

Bakgrund:  Jag arbetar på Gällivare röntgenavdelning och när jag arbetar övertid på natt/kväll tillkommer inget extra om klockan är 22.00 eller om arbetet infaller 03.00 på natten.

Arbetar jag/vi juldagen på övertid under beredskap har jag samma övertidsersättning som en vanlig söndag. Borde inte arbete på juldagen ge bättre ersättning än en vanlig söndag?

Yrkande:  Att ob-ersättning alternativt annan typ av kompensation utges vid övertidsarbete under beredskap nätter och storhelg.

Motion från Lena Gustafsson, Gällivare sjukhus

Titel: Arbetstidsförkortning för personal i beredskap

Bakgrund:  Arbetar på röntgen i Gällivare där jag har beredskapstjänstgöring i mitt schema. Detta innnebär att jag har planerad övertid. Ute på övertid nästan varje pass då jag har beredskap.

Konsekvensen av detta är att jag och många andra inte orkar arbeta heltid då tid för återhämtning minskar. En trött röntgensjuksköterska är en dålig röntgensjuksköterska ur säkerhets- empati- och arbetskamratsperspektiv, för att nämna några aspekter. Vi arbetar i realiteten mer än 40 timmar i veckan. Vi har nattarbete.

Yrkande: Att veckoarbetstiden sänks för personal i beredskap. Att tid för återhämntning finns för personal i beredskap.
Att jag/vi har möjlighet att gå hem/stanna hemma och sova nästkommande arbetsdag utan att det ska tas av min kompensationstid.
Att arbetsgivaren står för kostnaderna då vi arbetar övertid på natten och behöver gå hem och vila.

Motion från Tiina Roponen, Sunderby sjukhus

Titel: Obekväm- och storhelgsersättning när man går ut och arbetar

Bakgrund: Arbetar på kardiologiska Interventionsavdelning i Sunderbyn, Norrbotten. Vi är några som arbetar dagtid 40 timmars arbetsvecka. Då får vi ingen obekväm eller storhelgsersättning när vi arbetar på obekväm arbetstid. Detta borde gälla oavsett anställningsform.

Yrkande: Att obekväm och storhelgsersättning ska gälla även för dem som arbetar 40 timmar arbetsvecka.

 

Motion från Tiina Roponen, Sunderby sjukhus

Titel: Obekväm och storhelgsersättning på aktiv arbetad tid under beredskap.

Bakgrund:  Arbetar på kardiologiska Interventionsavdelning på Sunderby sjukhus. Där vi har beredskapstjänstgöring i vårt schema. Som det nu är så får vi ingen obekväm eller storhelgs- ersättning när vi är ute och arbetar på obekväm arbetstid. Vi får samma övertidsersättning oavsett när på dygnet vi arbetar.
Borde inte arbete under obekväm arbetstid/storhelg ge ersättning för aktiv tid??

Yrkande: Att ob-ersättning ska utges på aktiv arbetad tid under beredskapen kväll, natt och storhelg.   

 

Motion från Ann-Kristin Karlsén, Ann-Marie Johansson, Monica Esko och Sandra Vik, Kiruna sjukhus

Titel: Gå ner i arbetstid!

Bakgrund: I diskussion i arbetsgruppen hade vi uppskattat att vår (sjuksköterskors) arbetstid jämställs med undersköterskornas. Återhämtning är viktig för oss alla i vårdyrket.

Yrkande: Vi yrkar på att gå ner i arbetstid från 38,25 till 37,0 timmar per vecka på grund av skiftgång och tung arbetsbeslastning samt för att locka mer folk till att söka vårdjobb (sjukskötersketjänster).

 
Motion från Solveig Lundqvist, Piteå kommun

Titel: Protokollsanteckning dnr Lf P 433/87 (se bilaga)

Bakgrund: Protokollsanteckningen reducerar möjligheten att teckna lokalt kollektivavtal alternativt förhandla bättre kompensation för arbete röda dagar/lätthelgsdagar vid arbetstidsmått 40 timmar per vecka än vad som står i protokollsanteckningen.

Yrkande: Att Vårdförbudnet verkar för att protokollsanteckningen inte tillämpas.

 

Motion från Nina Persson, Luleå kommun

Titel: Risktillägg för hemjuksvårdens sjuksköterskor

Bakgrund: I hemsjukvården är det många mil i bil, både i ur och skur. Flertalet av patienterna som vårdas av hemsjukvården bor ute på landsbygden där det saknas gatubelysning samt viltstängsel. Att vilt hoppar upp på vägen är ingen om fråga utan när är den framför bilen. Vi kör bil i snöstorm utan mobiltäckning och det är ensamarbete. I flera andra vård-samhällsyrken där bil körs är föraren tillsammans med passagerare tex ambulans, polis, nattpatrull medan vi i hemsjukvården är ensamma.

Yrkande: Jag yrkar på att Vårdförbundet stärker säkerheten kring vårat arbete och att vi ska bli kompenserade med risktillägg för vårt ensamarbete.

 

Motion från Anu Mäkitalo och Josefine Hansson, Kalix sjukhus

Titel: Högre ersättning för arbete på natten/storhelg/helg under beredskapstjänstgöring

Bakgrund: Vi arbetar på Kalix röntgenavdelning där har vi beredskapstjänstgöring. När vi är ut och jobbar på kvällen får vi samma ersättning oavsett vilken tid på dygnet vi är ut och arbetar under beredskapstjänstgöring. Exempelvis om vi är ut och jobbar 22.00 eller 04.00 så är beredskapsersättningen likadan. Arbetar vi övertid på en storhelg, exempelvis annandag jul, får vi samma beredskapsersättning som på en vanlig söndag. Övertidsarbete på en storhelg borde generera i högre beredskapsersättning.

Yrkande: Att beredskapsersättningen/kompensationen höjs under beredskapstjänstgöring för arbete på nätter, storhelg och helg.

 

Motion från Anu Mäkitalo och Josefine Hansson, Kalix sjukhus

Titel: Kvalificerad övertidersättning för alla vid övertidsarbete

Bakgrund: Vi arbetar på Kalix röntgenavdelning där vi har beredskapstjänstgöring. De som jobbar heltid får enkel övertid de två första timmarna efter arbetstid och därefter kvalificerad övertid medan de som går deltid får kvalificerad övertid direkt. Borde det inte vara samma ersättning för alla?

Yrkande: Att alla får kvalificerad övertid direkt vid övertidsarbete.

 

Motion från Rose-Mari Andersson och Kerstin Ribom, Kalix röntgen

Titel: Inte ta ut kompensationsledighet/semester på helgdagar och röda dagar som infaller utanför schemalagda helgdagar/röda dagar

Bakgrund: Vi arbetar på röntgen i Kalix. Vi arbetar dag/kväll/helg/schemalagda helgdagar/röda dagar samt har beredsskap. I dagsläget måste vi ta ut kompensationstid/semester på helgdagar/röda dagar som vi inte är schemalagda. Under helgdagar/röda dagar är det endast akut verksamhet, två röntgensjuksköterskor arbetar schemalagd arbetstid.

Yrkande: Att inte behöva ta ut kompensationstid/semester under helgdagar/röda dagar som infaller utanför schemalagda helgdagar/röda dagar med bibehållen veckoarbetstid på 38,25 timmar.

 

Motion från Rose-Mari Andersson och Kerstin Ribom, Kalix röntgen

Titel: Förkortad veckoarbetstid

Bakgrund: Vi arbetar dag/kväll/helg/röda dagar och helgdagar, samt har beredskap ca.1ggr/v vilket kan innebära arbete under ex. nätter. Detta är inte reglerad arbetstid utan det kan innebära många timmars arbete under nätter plus att vi arbetar dagen efter beredskapstjänstgöring. Vi arbetar mycket under beredskapstjänstgöring vilket medför att vi har upp till 200 timmars övertid/år. Vi anser att vi behöver förkortad veckoarbetstid.

Yrkande: Vi vill ha kortare veckoarbetstid, dels för att vi inte är med i det nya avtalet som innebär kortare veckoarbetstid för dom som jobbar dag/kväll/natt. Vi jobbar mycket nattarbete under beredskapstjänstgöring.

 

Motion från Röntgensjuksköterskorna, Kalix sjukhus

Titel: Lönereglering

Bakgrund: Det har skett omorganisationer inom Bild och Funktion Norrbotten som lett till ökat ansvar för röntgensjuksköterskor på Kalix sjukhus. Vid förra omorganisationen togs jourhavande radiolog bort nattetid, vilket innebar att röntgensjuksköterskor arbetade utan läkare på plats. Innan detta infördes blev samtliga röntgensjuksköterskor i Kalix muntligt lovade 1000 kr/månad extra, detta löfte infriades aldrig. Nu är vi i Kalix även utan radiolog dagtid, minst varannan vecka. Dessa förändringar har ej heller kompenserats. Nyutbildade röntgensjuksköterskor har lönereglerats och därmed fått upp sin lön ibland mycket över erfarna kollegor (10 år eller mer).

Yrkande: Att röntgensjuksköterskor som arbetar med ökat ansvar då radiolog ej finns på plats kompenseras med löneökning. Att erfarna röntgensjuksköterskor löneregleras med lön anpassad för deras kunskap och erfarenhet. Att erfarna röntgensjuksköterskor med mer än 10 års erfarenhet ska ha en lön över 34 000 kr/månad.

 

Motion från Anu Mäkitalo och Josefine Hansson, Kalix sjukhus

Titel: Direkt kvalificerad kompensationstid för arbete under beredskapstjänstgörning

Bakgrund: Vi arbetar på Kalix röntgenavdelning där vi har beredskapstjänstgöring. De som jobbar heltid får enkel kompensationstid de två första timmarna efter arbetstid under beredskapstjänstgörning medan de som går deltid får kvalificerad kompensationstid direkt under beredskapstjänstgöring. Borde det inte vara kvalificerad kompensationstid direkt för alla under beredskapstjänstgöring. Övertid och arbete under beredskapstjänstgöring är olika saker.

Yrkande: Att alla får kvalificerad kompensationstid direkt vid arbete under beredskapstjänstgöring.

 

Motion från Jenny Siljegren, Kiruna sjukhus

Titel: Ta bort karensdagen för vårdpersonal i patientnära arbete

Bakgrund: I dagsläget arbetar flertalet av vårdpersonalen fast dom själva är sjuka, detta innebär att smittan sprids vidare till både kollegor och patienter. Den största anledningen till att personalen arbetar trots sjukdom handlar om ekonomiska överväganden.

Yrkande: Att vårdpersonal i patientnära arbete inte ska ha någon karensdag vid sjukanmälan.

 

Motion från Jenny Siljegren, Kiruna sjukhus

Titel: Årsmöte i Kiruna 2018

Bakgrund: I Kiruna finns det flertalet medlemmar som är intresserade av att vara med på Vårdförbundets årsmöten. Tyvärr så är avstånden långa i norrbotten och vi Kirunabor får oftast långa resor eftersom mötena är placerade på andra orter (oftast vid kusten). Detta innebär att flertalet av medlemmarna i Kiruna inte har möjlighet att närvara på dessa möten.

Yrkande: Att Norrbottens årsmöte är i Kiruna år 2018.

 

Motion från Jenny Siljegren, Kiruna sjukhus

Titel: Ändra utbildningsort för "Möten för lokalt förtroendevalda i Norrbotten" samt se till att möjlighet till videokonferens finns.

Bakgrund: År 2017 har Vårdförbundet valt att ha 3 orter i Norrbotten som är "basen" för var vi har våra möten för lokalt förtroendevalda i Norrbotten. För oss som bor i Kiruna blir det lång väg att resa till närmaste möte (24 mil t/r) vilket innebär att vi måste vara borta en hel lång dag från hemorten. Detta innebär att alla förtroendevalda i Kiruna inte har möjlighet att närvara på dessa möten pga familjeskäl, arbetstider osv.

Yrkande: Att införa möten för förtroendevalda (i Malmfälten) på olika orter och inte bara i Gällivare. Att ha möte varannan gång i Kiruna. Att det finns möjlighet till videokonferens (polycom) från hemorten.

 

Motion från Anna Strandberg, Kati Lehmusvirta, Marika Lundin och Emelie Wikström, Luleå kommun

Titel: Sänkt veckoarbetstid för nattsjuksköterskor i Luleå kommun

Bakgrund: Veckoarbetstiden för Luleå kommuns sjuksköterskor som jobbar natt är 36,33 timmar idag. Landstinget har sedan 20170901 en veckoarbetstid på 32,0 timmar (det finns lokala avtal på ner till 27,0 timmar). Sunderby Sjukhus har på prov sedan två år tillbaka haft lokala avtal om sänkt veckoarbetstid för sjuksköterskor som jobbar 100 % natt. Luleå kommun ligger långt efter i arbetet med att sänka veckoarbetstiden och har förhalat detta trots påtryckningar från oss. Vi har fått information om att en begäran om förändrat arbetstidsmått om 32,0 timmar / vecka har överlämnats till Luleå kommuns personalchef 2017-09-01 och om den går igenom ska den börja gälla snarast möjligt, dock tidigast from 2018-01-01.

Yrkande: Att veckoarbetstiden sänks till som högst 32 timmar för nattarbetande sjuksköterskor i Luleå kommun samt att införandet av sänkt nattarbetstid sker absolut senast 20180101.Motion från Kati Lehmusvirta, Anna Strandberg, Emelie Wikström, Malin Brännvall, Anna-Karin Larsson och Sirpa Andersen, Luleå kommun

Titel: Risktillägg för nattsjuksköterskor

Bakgrund: Som nattsjuksköterskor i kommunen blir det många mil i bil, både i ur och skur. Upptagningsområdet är stort, flertalet av patienterna som vårdas av hemsjukvården bor ute på landsbygden där det saknas gatubelysning samt viltstängsel. Det är även långa avstånd till några av våra äldreboenden, där även belysning vissa sträckor och viltstängsel saknas. Att vilt hoppar upp på vägen är ingen fråga om det sker utan när det sker. Vi kör bil i snöstorm utan mobiltäckning och det är ett ensamarbete. I flera andra vård- och samhällsyrken där bil körs är föraren tillsammans med passagerare tex ambulans, polis, nattpatrull medan vi i kommunens jourverksamhet kör ensamma.

Yrkande: Vi yrkar på att Vårdförbundet stärker säkerheten kring vårat arbete och att vi ska bli kompenserade med risktillägg för vårt ensamarbete.


Motion från Sirpa Andersén, Anna-Karin Larsson, Kati Lehmusvirta, Anna Strandberg, Emelie Wikström, Sara Laine och Malin Brännvall, Luleå kommun

Titel: Sommaravtal

Bakgrund: Sommaravtalen har varit samma belopp för kväll, helg och nattpass. Detta tycker vi nattsjuksköterskor inte är rättvist då vi jobbar obekväm arbetstid hela vårt pass och det är fler arbetstimmar. Vi jobbar 10 tim och kväll/helg arbetare arbetar 7.5-8 tim.

Yrkande: Vi yrkar på att nattsjuksköterskor ska få ett större belopp vid sommaravtal.

 


Motion från Sirpa Andersén och Anna-Karin Larsson, Luleå kommun

Titel: Sänkt veckoarbetstid för nattsjuksköterskor i Luleå kommun

Bakgrund: Veckoarbetstiden för Luleå kommuns sjuksköterskor som jobbar natt är 36,33 timmar idag. Landstinget har sedan 20170901 en veckoarbetstid på 32,0 timmar (det finns lokala avtal på ner till 27,0 timmar). Sunderby Sjukhus har på prov sedan två år tillbaka haft lokala avtal om sänkt veckoarbetstid för sjuksköterskor som jobbar 100 % natt. Luleå kommun ligger långt efter i arbetet med att sänka veckoarbetstiden och har förhalat detta trots påtryckningar från oss. Vi har fått information om att en begäran om förändrat arbetstidsmått om 32,0 timmar / vecka har överlämnats till Luleå kommuns personalchef 2017-09-01 och om den går igenom ska den börja gälla snarast möjligt, dock tidigast from 2018-01-01.

Yrkande: Att veckoarbetstiden sänks till som högst 32 timmar för nattarbetande sjuksköterskor i Luleå kommun samt att införandet av sänkt nattarbetstid sker absolut senast 20180101.


Motion från Emma Nordmark och Emelie Holmgren, Sunderby sjukhus

Titel: Sänkt veckoarbetstid för nattsjuksköterskor i Luleå kommun

Bakgrund: På ortopeden (överlag på alla avdelningar) har vi en extremt tung arbetsbelastning vilket innebär att många av oss sjuksköterskor inte orkar jobba heltid trots viljan att göra detta. Som många andra avdelningar jobbar även vi skiftgång vilket bland annat innebär för lite tid för återhämtning och för kort sammanhängande ledighet.

Yrkande: Vi yrkar på en sänkt veckoarbetstid för sjuksköterskor för att alla ska ges möjlighet att orka jobba heltid.


Motion från Emma Nordmark och Emelie Holmgren, Sunderby sjukhus

Titel: Avskaffa karensdagen för sjuksköterskor i patientnära arbete

Bakgrund: Vi ser att många sjuksköterskor väljer att komma till arbetet trots sjukdom på grund av att karensdagen innebär ett stort inkomstbortfall. Man har helt enkelt inte råd att vara hemma. Att komma till arbetet trots att man är sjuk innebär en stor risk för smittspridning både för våra patienter som redan är sjuka och svaga men även för kollegor emellan vilket leder till ytterligare sjukfrånvaro. Dagens sjuknärvaro är morgondagens sjukfrånvaro!

Yrkande: Vi yrkar för att avskaffa karensdagen och införa sjuklön från första sjukdagen.


Motion från Malin Brännvall, Luleå kommun

Titel: Veckoarbetstid natt - SSK kommun

Bakgrund: Våren 2016 gick vi på minibemanning (4 SSK/natt) mest hela tiden, ibland där under på 3SSK/natt. Stora svårigheter att rekrytera. Man funderade på hur man kunde locka till sig natt-sköterskor till kommunen. Ungefär samtidigt kommer SKL och VF ut med ett beslut om sänkt vecko-arbetstid, men då för landstingsanställda, kommunala verksamheter uppmanas upprätta egna. Då vi natt-sjuksköterskor nu är på väg mot en ny sommar, känner oss slitna efter den dåligt bemannade våren finns funderingar hos flertalet av oss att säga upp oss och gå vidare på annan bana. Luleå kommun meddelar då att man kommer att försöka få till ett bättre avtal än det SKL kommit fram till och att målet är att det ska börja gälla tidigare än det enl. SKL uppsatta målet: årskiftet 2018. Sommar 2017 meddelar region Norrbotten att man tillsammans med vårdförbundet tagit fram avtal som ger ytterligare en sänkning i nattarbetstid till 32 tim/vecka. Luleå kommun svarar inte med något, trots efterfrågningar från oss på golvet. Aug/sep 2017 meddelar ledningen att nya avtal håller på tas fram, man förväntar sig samma siffra (32tim/vecka) som regionen, men att det tidigast kommer börja gälla jan. 2018. En arbetsgrupp är tillsatt. En SSK från natt-stab är inviterad till detta. Mitten av okt. 2017: Fortfarande har inget möte skett med denna grupp, nu talas det om att man snarare kommer diskutera vad för uppg. natt-ssk ska ha mer än tidsbegreppen. Man talar även om att ev. går det inte att få ihop en förkortad veckoarbetstid från och med jan. 2018.

Yrkande: Att få en kortare veckoarbetstid även för sjuksköterskor inom den kommunala verksamheten inom Luleå kommun, samma som regionen, alt. lägre (för att locka nya SSK till den kommunala verksamheten) -Att det träder ikraft som senast vid årsskiftet.