Studerandestipendium för bästa examensarbete på magister/masternivå

Tre unga civilklädda kvinnor (studenter) som sitter ner i en skolsal och ler, en tittar ner i sina papper och en annan tittar på sin kamrat

Vårdförbundet avdelning Halland delar ut ett stipendium för bästa examensarbete på magister/masternivå. Stipendiet delas ut en gång per år. Stipendiesumman är 5000 kr och utgör en belöning för en väl genomförd magisteruppsats inom ämnesområdet omvårdnad vid Högskolan i Halmstad

För stipendiet gäller: 
Vid bedömning kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, som relevans för sjuksköterskeprofessionens utveckling. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet avd Halland. Vid ansökningstillfället ska uppsatsen vara examinerad och godkänd.

Information om stipendiet kan även lämnas av Kristina Ziegert, universitetslektor på Högskolan i Halmstad.
Ansökan om stipendiet skall vara inlämnad/inkommen senast 15 april, för uppsats färdigställd under året innan.

Ansökningsblanketten kan lämnas eller skickas till:

Vårdförbundet avdelning Halland
Sperlingsgatan 5
302 48 Halmstad