Stipendium för bästa examensarbete på magister-/masternivå

Tre unga civilklädda kvinnor (studenter) som sitter ner i en skolsal och ler, en tittar ner i sina papper och en annan tittar på sin kamrat

Vårdförbundet avdelning Halland delar ut ett stipendium för bästa examensarbete magister/masternivå. Stipendiet delas ut en gång per år. Stipendiesumman är 5000 kr och utgör en belöning för en väl genomförd magisteruppsats.

För stipendiet gäller:

Vid bedömning kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, som relevans för våra professioners utveckling. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet, samt att minst en av författarna är medlem i Vårdförbundet avdelning Halland. Medlemskapet måste påbörjas senast det datum som stipendieansökan inlämnas. Vid ansökningstillfället ska uppsatsen vara examinerad och godkänd.

Ansökan om stipendiet skall vara inlämnad senast 15 april, för uppsats färdigställd under året innan.

Stipendiet utdelas på avdelning Hallands årsmöte, vid mötet ska stipendiaterna hålla en kort presentation av sitt examensarbete.

Ansökningsblankett kan lämnas eller skickas till:

Vårdförbundet avdelning Halland
Sperlingsgatan 5
302 48 Halmstad