Tre unga kvinnor (studenter) sitter civilklädda och pratar och ler, en tittar in i kameran

Vårdförbundet avdelning Halland delar varje år ut ett stipendium för bästa examensarbete på magister/masternivå samt 2 stipendium (1 per termin) till sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Halmstad. Stipendiesumman är 5000 kr per stipendium.

Förutsättningar för stipendium på kandidatnivå

 • Vid bedömning kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, som relevans för sjuksköterskeprofessionens utveckling.
 • För att erhålla stipendium krävs att samtliga författare är medlemmar i Vårdförbundet avdelning Halland. Medlemskapet måste påbörjas senast det datum som stipendieansökan inlämnas.
 • I de fall examensarbetet skrivits av två eller fler studenter fördelas stipendiesumman lika mellan stipendiaterna.
 • Vid ansökningstillfället ska uppsatsen vara examinerad och godkänd. Ansökan sker under utbildningens sista termin och ska vara Vårdförbundet tillhanda enligt de datum som anges nedan.
 • Stipendieutdelning sker i samband med examensdagen.
 • Information om stipendiet lämnas av Ulrica Åström, programansvarig på Högskolan i Halmstad.
 • Ansökan för höstterminens stipendium skall vara inlämnad/inkommen till Vårdförbundets kansli senast den 30 september och för vårterminens stipendium skall ansökan vara inlämnad/inkommen till Vårdförbundets kansli senast 15 mars.

Förutsättningar för stipendium på magister/masternivå

 • Vid bedömning kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, som relevans för våra professioners utveckling.
 • För att erhålla stipendium krävs att samtliga författare är medlemmar i Vårdförbundet avdelning Halland. Medlemskapet måste påbörjas senast det datum som stipendieansökan inlämnas.
 • I de fall examensarbetet skrivits av två eller flera författare fördelas stipendiesumman lika mellan stipendiaterna.
 • Vid ansökningstillfället ska uppsatsen vara examinerad och godkänd.
 • Ansökan om stipendiet skall vara inlämnad senast 15 april, för uppsats färdigställd under året innan.
 • Stipendiet delas ut på avdelning Hallands årsmöte i höst, vid mötet ska stipendiaterna hålla en kort presentation av sitt examensarbete.

Ansökan om stipendium avdelning Halland

Ange nivå för ditt examensarbete
Antal författare

UPPGIFTER OM DIG

UPPGIFTER OM MEDFÖRFATTARE 

Bekräfta medlemskap
Jag/vi godkänner att vår uppsats publiceras på Vårdförbundets webbsida
Om jag/vi erhåller stipendium så godkänner jag/vi att vara med på foton som publiceras i Vårdförbundets kommunikationskanaler

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande hantering personuppgifter