Studerandestipendium för bästa examensarbete på kandidatnivå

Tre unga kvinnor (studenter) sitter civilklädda och pratar och ler, en tittar in i kameran

Vårdförbundet avdelning Halland delar varje år ut två stipendier till sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Halmstad. Stipendiet delas ut en gång per termin. Stipendiesumman är 5000 kr/termin och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete inom ämnesområdet omvårdnad vid Högskolan i Halmstad

För stipendierna gäller:
Vid bedömning kommer vikt att läggas vid såväl vetenskaplig nivå, som relevans för sjuksköterskeprofessionens utveckling. För att erhålla stipendium krävs medlemskap i Vårdförbundet avd Halland. Vid ansökningstillfället ska uppsatsen vara examinerad och godkänd. Ansökan sker under utbildningens sista termin och ska vara Vårdförbundet tillhanda enligt de datum som anges nedan.

Stipendieutdelning sker i samband med examensdagen. I de fall uppsatsen skrivits av två eller fler studenter, krävs medlemskap av samtliga sökande. Stipendiesumman fördelas i dessa fall lika mellan stipendiaterna.

Information om stipendiet lämnas av
Ulrica Åström, programansvarig på Högskolan i Halmstad.
Ansökan för höstterminens stipendium skall vara inlämnad/inkommen till Vårdförbundets kansli senast den 30 september och för vårterminens stipendium skall ansökan vara inlämnad/inkommen till Vårdförbundets kansli senast 15 mars.

Ansökningsblankett

Ansökningsblanketten kan lämnas eller skickas till:

Vårdförbundet avdelning Halland
Sperlingsgatan 5
302 48 Halmstad