Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad

Vårdförbundet har fått möjlighet att yttra sig över förslaget och tillstyrker införandet av reglerad yrkestitel för undersköterska.

Vårdförbundets synpunkter

Vårdförbundet tillstyrker införandet av skyddad yrkestitel för undersköterskor.

Regleringen av yrkestiteln undersköterska kan öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården. Genom en reglering kommer kunskapskraven i undersköterskeexamen öka och därmed kan detta leda till förstärkning av den kompetens som behövs för att möta dagens och framtidens utmaningar och krav inom hälso- och sjukvården. Denna reglering kan komma att underlätta teamarbetet mellan olika yrkesgrupper genom att sjuksköterskor och andra som arbetsleder vård- och omsorgspersonal får bättre kunskap om vilken kompetens de anställda har. Regleringen kan även komma att ge arbetsgivarna bättre förutsättningar att ta det fulla ansvaret att organisera verksamheten med rätt kompetens på rätt plats.

En enhetlig nationellt reglerad utbildning

En reglerad yrkestitel förutsätter en nationellt reglerad utbildning för att både student ska ha kunskap om utbildningens innehåll, arbetsgivare veta den anställdas kompetensnivå, liksom andra i vårdteamet runt patient, person och brukare. Genom en nationellt reglerad utbildning kan undersköterskans anställningsbarhet säkras.

Språkkunskap

För att hälso- och sjukvården ska vara säker och god krävs att personalen har goda språkkunskaper för att kunna kommunicera. För att undersköterskan ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med kvalitet och säkerhet behöver språkkunskapernas nivå beaktas vid utbildning och ev. validering. Goda språkkunskaper minskar riskerna att fel begås och vården blir därmed säker.

Delegering

Delegering ska endast ske när det är förenligt med god och säker vård. I IVO:s rapport “Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre” (2022) konstateras bland annat att stora delar av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten bygger på att arbetsuppgifter gällande läkemedel delegeras och att det finns brister i personalens kunskaper om läkemedel.

Om utbildning till sjuksköterska i sig bör kunna ligga till grund för bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska
Socialstyrelsen har särskilt önskat synpunkter från Vårdförbundet om utbildning till sjuksköterska skulle kunna ligga till grund för bevis om att använda yrkestiteln undersköterska. Sjuksköterska och undersköterska, i och med reglering av yrkestitel och därmed utbildning, har skilda kunskapsområden och det är viktigt att dessa hålls isär. Det rör sig om två kompetensområden inom hälso- och sjukvården där både bidrar till det samlade vårdteamets arbete, men de överlappar inte. Därmed anser förbundet att utbildning till sjuksköterska inte ska ligga till grund för rätten att använda titeln undersköterska.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundet