Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Vårdförbundet som har fått möjlighet att yttra sig över promemorian tillstyrker förslaget om uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten.

Vårdförbundets synpunkter

Vårdförbundet var positivt till förslagen om uppföljning i betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Utifrån detta välkomnar förbundet förslaget om sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet inom socialtjänsten. Det kan leda till att säkerställa och öka kvalitet och att de enskilda får bästa möjliga insatser.