Remissvar Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:1)

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget om att Sverige ska tillträda Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ (Santiagokonventionen). Vårdförbundet tillstyrker förslaget.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 115 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Vårdförbundets synpunkter

Frågan om att motverka organhandel är viktig för Vårdförbundet. Vårdförbundet tillstyrker därför utredningens förslag om de lagändringar som krävs för att Sverige ska kunna uppfylla konventionens krav. Förbundet tillstyrker också förslagen om att utnyttja konventionens reservationsmöjligheter i de två angivna fallen.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande