Remissvar Information till Säpo

Förbundet avstyrker förslagen i promemorian om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för personskydd. Vårdförbundets synpunkter begränsar sig till de författningsförslag som hänför sig till hälso- och sjukvårdens område.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 115 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Vårdförbundets synpunkter

Skyddet för patienternas integritet är en av de viktigaste förutsättningarna för att patienterna ska känna trygghet och kunna lita på hälso- och sjukvården. Sekretessen är mycket viktig för patienternas förtroende för vården. Skyddet för integriteten är också av avgörande betydelse för patientsäkerheten. Det är av yttersta vikt att avsteg från sekretessen och tystnadsplikten ska vara väl motiverade.

I promemorian anges bl.a. att det på goda grunder kan antas att information som finns inom hälso- och sjukvården kan ha avgörande betydelse för Säkerhetspolisens hotbedömningar och att de bedömningarna i sin tur spelar en viktig roll när det gäller att bedöma om skyddsinsatser är nödvändiga för en viss skyddsperson och i så fall vilka åtgärder som bör vidtas. Det anges också att Säkerhetspolisen vid flera tillfällen haft konkreta behov av att inhämta uppgifter från hälso- och sjukvården om en hotaktör, men inte kunnat göra det. Det anges inte närmare vilka typer av tillfällen detta handlar om, hur vanliga de är eller om skyddspersonerna lidit skada av detta. Vårdförbundet anser att det inte tillräckligt väl motiverats varför en utvidgad uppgiftsskyldighet i patientsäkerhetslagen är nödvändig för att Säkerhetspolisen ska kunna vidta åtgärder för att förhindra hot mot skyddspersonerna.

Sammanfattningsvis anser Vårdförbundet att promemorian inte visar att Säkerhetspolisens intresse av att ta del av ytterligare uppgifter från hälso- och sjukvården är viktigare och har företräde framför behovet av att skydda patienternas integritet. Förbundet avstyrker därför förslagen i promemorian.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande