Remissvar Ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets hemställan om ändring av 8 kap. 5 § 6 p. patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Förbundet tillstyrker förslaget om ändring.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 115 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Vårdförbundets synpunkter

Vårdförbundet har tidigare framfört att man bör överväga om omfattningen av sjuksköterskornas förskrivningsrätt ska regleras av Läkemedelsverket i stället för Socialstyrelsen. Detta mot bakgrund av att omfattningen av barnmorskors, tandläkares och tandhygienister förskrivningsrätt regleras av Läkemedelsverket genom bilagor till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Vårdförbundet välkomnar att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket lyssnat på förbundet. Förslaget om att Läkemedelsverket ska ange vilken behörighet förskrivningsrätten ger tillstyrks av förbundet då det leder till en mer enhetlig ansvarsfördelning mellan myndigheterna.

Frågan om sjuksköterskors förskrivningsrätt är en viktig fråga för förbundet. Detta bland annat mot bakgrund av att sjuksköterskor med förskrivningsrätt kan bidra till en bättre, säkrare och effektivare vård. Vårdförbundet vill därför förstärka förskrivningsrätten på flera sätt. Det är bra att Socialstyrelsen förra året tog bort kravet på tjänstgöringsställe för att sjuksköterskor ska kunna utnyttja förskrivningsrätten. Förbundet vill också utvidga förskrivningsrätt till att omfatta fler områden och läkemedel än idag. Alla specialistutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor med avancerad specialistutbildning bör exempelvis efter godkänd läkemedelsmodul på 15 hp ha rätt att förskriva läkemedel inom det medicinska fördjupningsområde som sjuksköterskan valt i sin specialistutbildning respektive avancerade specialistutbildning. Sjuksköterskor med förskrivningsrätt bör också få behörighet att förskriva alla receptfria läkemedel. Förskrivningsrätten bör inte, som idag, vara begränsad till läkemedelslistan i bilagan till föreskriften. Vidare bör man inom vissa specifika områden pröva att ge sjuksköterskor en utökad förskrivningsrätt inom ramen för särskilda vårdprogram. Detta skulle t.ex. kunna vara aktuellt inom diabetesvård, där sjuksköterskor skulle kunna iterera recept till väl inställda patienter. Utöver detta bör man se över sjuksköterskor behörighet att ordinera läkemedel för vaccination. Det bör förtydligas att sjuksköterskor som har vidareutbildning eller specialistutbildning till skolsköterska är behöriga att ordinera läkemedel för vaccination.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande