Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Vårdförbundet är i huvudsak positiv till de förslag till reglering som utredningen föreslår gällande hårdare regler för nikotinprodukter, förbundet anser dock att:

  • tobaksfritt snus bör regleras som tobaksvara precis som e-cigaretter
    smaktillsatser i snus bör också regleras
  • tillsynen av snus bör ligga på Folkhälsomyndigheten och inte som i dag på livsmedelsverket
  • det bör införas krav på neutrala tobaksförpackningar, så som redan är infört i många länder
  • all marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter bör förbjudas

Utredningen har gjort ett omfattande arbete och tagit fram väl underbyggda förslag till reglering och åtgärder. Vårdförbundet är i det hela positiv till de ansatser som framkommit i utredningen.

En lagreglering av de nya nikotinprodukter som finns på marknaden är Vårdförbundet positivt till då det är kopplat till folkhälsoarbete och preventivt arbete. En viktig aspekt är att hindra unga från att börja använda dessa produkter.

Det är viktigt med åldersgräns för inköp av produkterna och att detta gäller oavsett var inköpen görs, på en fysisk plats eller via webbsidor. Kontroll och uppföljning av detta är också angeläget.

Vi anser också att det är positivt att varningstexter och innehållsförteckningar finns på förpackningar men neutrala förpackningar vore ytterligare en åtgärd för att minska reklam och användning av produkterna.

Det är av stor vikt att det hälsofrämjande och preventiva arbetet som pågått under en längre tid fortlöper och utvecklas genom att utveckla tydliga mål och att dessa följs upp. De nikotinfria produkterna bör inkluderas i det preventiva folkhälsoarbetet då användning av dem också utgör en stor hälsorisk. Målet behöver vara att minska användandet av dessa produkter med en särskild satsning riktad mot barn och unga. Produkterna har ökat snabbt på marknaden och lockar till sig en annan målgrupp än tidigare, det utgör också en inkörsport till användning av tobak. De nikotinfria produkterna med olika smaktillsatser kan uppfattas som mindre riskfyllda för hälsan. Därför anser vi att snussubstitut inte bör likställas som livsmedel utan regleras som nikotinprodukter.

Vi ser att det är av stort vikt att fortsätta det preventiva arbetet och inkludera även dessa produkter i det fortsatta folkhälsoarbetet.

När det gäller marknadsföring anser vi att måttfullhet i marknadsföring av dessa produkter inte är tillräckligt utan ser att marknadsföring inte bör vara tillåten.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande