LSS-utredningen (SOU 2018:88)

Vårdförbundet, som beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88), begränsar sitt yttrande till vissa hälso- och sjukvårdsfrågor med koppling till LSS.

Vårdförbundet yttrar sig enbart över förslagen i avsnitten 10.4.7 och 11.4.som har koppling till hälso- och sjukvården. Vårdförbundet ställer sig i övrigt bakom TCO:s remissvar över betänkandet.

Avsnitt 10.4.7 om hälso- och sjukvårdsåtgärder i form av egenvård inom personlig assistans

Vårdförbundet anser att hälso- och sjukvårdsåtgärder som bedöms kunna utföras som egenvård bör vara en del av insatsen för den som har rätt till personlig assistans.

I avsnittet nämns att Socialstyrelsen beslutat att se över den s.k. egenvårdsföreskriften. Översynen kom igång för några år sedan och Vårdförbundet deltog vid en hearing den 17 september 2018. Dessvärre har något resultat av översynen ännu inte kommit fast det gått mer än två år sedan dess. Vårdförbundet vill understryka att det är ytterst angeläget att egenvårdsbegreppet utreds snarast, då felaktig användning av det kan leda till patientsäkerhetsrisker. Vårdförbundet är därför positivt till den nya utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn (dir. 2020:3).

Avsnitt 11.4.3 om insatser i LSS och hälso- och sjukvård

I avsnittet föreslås att regeringen bör överväga behovet av en översyn av fördelningen av hälso- och sjukvårdsansvaret i samband med korttidsvistelse och om kommuner och regioner bör få utökade möjligheter att avtala om hur ansvaret för hälso- och sjukvården kan fördelas mellan huvudmännen. Vårdförbundet är positivt till detta förslag då vi har sett att det uppstått problem när ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser varit otydligt. En otydlig ansvarsfördelning är också något som kan påverka patientsäkerheten negativt och det är därför angeläget att oklarheter undanröjs.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande