Lagrådsremiss om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

Vårdförbundet är positivt till förslagen i lagrådsremissen.

Det är angeläget att så många som möjligt vaccinerar sig mot covid-19. För att så många som möjligt ska vaccinera sig är det viktigt att det inte finns några oklarheter om vad som gäller om man blir skadad av vaccinet. De är bra att det i förslagen tydliggörs vilket ansvar staten tar om det uppstår skador på grund av vaccinet och ersättning inte kan ges av läkemedelsförsäkringen. Vårdförbundet instämmer i att förslagen i lagrådsremissen kan medföra en ökad benägenhet att vaccinera sig hos människor. Vårdförbundet tillstyrker därför förslagen i lagrådsremissen.

Vårdförbundet vill i detta sammanhang också lyfta behovet av att alla läkemedelsföretag som tillhandahåller läkemedel i Sverige ska ingå i läkemedelsförsäkringen. Även om de allra flesta läkemedelsföretagen ingår i försäkringen, finns det företag som inte gör det. Detta innebär att läkemedel idag säljs och tillhandahålls med olika skydd för patienterna. För att förbättra den enskildes skydd vid läkemedelsskador bör alla läkemedel som säljs i Sverige omfattas av en försäkringslösning med ersättning för personskada.

Sineva Ribeiro, Förbundsordförande