Remissvar Förslag till ändring HSLF-FS 2017:37 och SOSFS 2009:10

Vårdförbundet tillstyrker Socialstyrelsens förslag om att icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och räddningstjänsten ska kunna iordningställa och administrera naloxonläkemedel för att kunna häva opiodorsakade överdoser.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 114 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Vårdförbundets synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Det är mycket angeläget att vidta åtgärder som kan minska narkotikarelaterad dödlighet. Vårdförbundet är därför positivt till de initiativ som tagits för ökad tillgänglighet till Naloxon. Av den anledningen har Vårdförbundet tidigare välkomnat Läkemedelsverkets förslag om att naloxonläkemedel, under vissa förutsättningar, ska kunna lämnas ut direkt till patient av förskrivare i samband med ordination.

Förbundet är också i grunden positivt till att ökad tillgänglighet av Naloxon i ambulans och räddningstjänst. När det gäller förslaget om att icke legitimerad personal i ambulans ska kunna iordningställa och administrera läkemedel måste dock noteras att ambulanser alltid ska bemannas med hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att administrera läkemedel. Detta innebär i praktiken att alla ambulanser ska vara bemannade med minst en legitimerad sjuksköterska. Det bör därför inte finnas något större praktiskt behov av att icke legitimerad personal ska kunna iordningställa och administrera naloxon.

Vårdförbundet vill också, även om det inte är Socialstyrelsens uppdrag, framhålla att det är viktigt att frågan om polisers möjligheter att använda naloxon utreds. Frågan om utredning togs upp i Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens rapport "Uppdrag om ökat tillgängliggörande av vissa läkemedel i syfte att motverka narkotika relaterad dödlighet" (dnr 1.1.2-2017-029584). En utredning är angelägen eftersom poliser, när de kommer i kontakt med akuta överdossituationer, kan rädda liv om de kan ge naloxonbehandling.

Vårdförbundet välkomnar att sjuksköterskor ska kunna ges behörighet att förskriva naloxonläkemedel. Förbundet ser nu fram emot Socialstyrelsens förslag och bidrar gärna i framtagandet av det.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström
Förbundsjurist