Ett ordnat mottagande

Vårdförbundets svar begränsar sig till frågor om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 114 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Vårdförbundets synpunkter

Det är bra om hälsoundersökningar erbjuds så snart som möjligt för asylsökande och nyanlända. Det är också angeläget att vaccinationsprogrammen för barn kommer igång tidigt. Vårdförbundet har inga synpunkter på om detta ska ske i s.k. ankomstcenter eller någon annanstans.
Vårdförbundet delar också utredningens bedömning att det är angeläget att åtgärder vidtas för att asylsökande ska kunna tilldelas samordningsnummer. Inom hälso- och sjukvården skulle detta kunna underlätta journalföring och därmed bidra till ökad patientsäkerhet.

Vårdförbundet anser att frågan om hälso- och sjukvård i övrigt åt vuxna asylsökande och papperslösa borde ha uppmärksammats och hanterats i betänkandet. Idag är vården till vuxna asylsökandes och papperslösas bl.a. begränsad till vård som inte kan anstå. Dagens regelverk strider mot grundläggande mänskliga rättigheter och vårdprofessionernas etiska koder.

Vuxna papperslösa och asylsökande borde ha rätt till subventionerad vård i samma omfattning och på samma villkor som den övriga befolkningen, så som Utredningen om vård för papperslösa m.fl. föreslog i betänkandet Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48). Vården ska utgå från alla människors lika värde och patienter ska inte behandlas olika utifrån deras rättsliga status. Den begränsning av vård till vuxna papperslösa och asylsökande som gäller idag, "vård som inte kan anstå", bör snarast tas bort. Förutom att det är oetiskt och strider mot gällande prioriteringsordning, är det också ett mycket svårtolkat begrepp. Vårdförbundet delar Socialstyrelsens slutsats i rapporten Vård för papperslösa (2014) att begreppet vård som inte kan anstå inte är förenligt med vårdprofessionernas yrkesetik som innebär att vård ges efter behov och att begreppet inte är anpassat till och medicinskt tillämpligt i sjukvården samt riskerar att äventyra patientsäkerheten.

Vårdförbundet

Carita Fallström
Förbundsjurist