Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården (Ds 2018:21)

Vårdförbundet tillstyrker förslagen i promemorian.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 114 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad, säker och nära vård samt en jämlik hälsa.

Vårdförbundets synpunkter på förslagen

Omfattningen av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN:s) prövning (3.1)

Vårdförbundet är positivt till att HSAN ska kunna besluta om en mer ingripande åtgärd än den som yrkats i ärendet. Det gäller även om det idag är ovanligt att HSAN och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har olika uppfattningar om vilken åtgärd som är lämplig. Om förändringen genomförs är angeläget att den anmälde redan från början har helt klart för sig att HSAN kan komma att fatta ett annat beslut än det som yrkats av IVO. En allmän information om detta skulle kunna lämnas redan i samband med att anmälan överlämnas till den anmälde. Om HSAN sedan överväger att besluta om en mer ingripande åtgärd än den som yrkats i anmälan bör, såsom anges i förslaget, den anmälde beredas tillfälle att yttra sig särskilt över detta.

Prövotidsplan ska vara obligatorisk och kunna vara kortare än tre år (3.3)

Vårdförbundet är positivt även till förslaget om att prövotidsplan ska vara obligatorisk vid beslut om prövotid. Förbundet instämmer i att det skulle kunna främja en bättre uppföljning av prövotiden. Det är också bra att prövotiden ska kunna vara kortare än tre år. Det skulle framförallt underlätta för de som har en prövotidsplan i vilken det ingår krav på provtagning för att bevisa drogfrihet. Så som anges i promemorian är provtagningen kostsam för den enskilde. Om man redan före beslutet om prövotid regelbundet lämnat prover ska man kunna tillgodoräkna sig den tiden vid bedömningen av prövotidens längd. Det kan också vara problematiskt att fullfölja prövotidsplaner när prövotiden grundar sig på oskicklighet. Den enskilde kan, särskilt om denne inte längre är anställd inom hälso- och sjukvården, ha väldigt svårt att visa att man kompetensutvecklat sig. Denna problematik uppmärksammades i propositionen Patientsäkerhet och tillsyn (prop. 2009/10:210, s. 108 ff). Där anfördes: "Regeringens bedömning är att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att även överväga hur legitimerad personal som står under prövotid på grund av oskicklighet ska kunna kompetenstestas och på annat sätt testas mot de uppställda målen i prövotidsplanen. Socialstyrelsen bör inom ramen för samma uppdrag även överväga om den offentligt finansierade vården ska vara skyldig att tillhandahålla utbildningsplatser för den som står under prövotid." Socialstyrelsen har inte fått något sådant uppdrag och Vårdförbundet ser det som angeläget att det utformas någon form av möjlighet till kompetenstestning, handledning eller utbildningsplatser för dem som står under prövotid på grund av oskicklighet.

Beslut om ny legitimation eller annan behörighet efter återkallelse ska kunna kombineras med prövotid (3.8)

Om en legitimation har återkallats är det ofta svårt för den enskilde att visa att förhållandena är sådana att en ny legitimation kan meddelas. Detta problem uppmärksammades också i propositionen Patientsäkerhet och tillsyn (prop. 2009/10:210 s. 116). Där efterfrågade Socialstyrelsen vägledning avseende vad den sökande ska visa. Vårdförbundet är positivt till förslaget om att HSAN ska kunna besluta om prövotid i samband med beslut om ny legitimation eller annan behörighet efter tidigare återkallelse. Detta skulle, så som anges i promemorian, kunna underlätta för den enskilde att få ny legitimation och därigenom möjlighet återigen få utöva sitt yrke. Förbundet instämmer också i att man bör överväga om Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen kan bidra med insatser för att underlätta kompetensutveckling och tjänstgöring under handledning.

Övrigt (3.2, 3.4, 3.5, 3.6)

Vårdförbundet delar promemorians bedömningar om att:

• HSAN inte ska kunna förelägga IVO att närmare utreda omständigheter som ska ligga till grund för avgörande i ett ärende.
• inte föreslå någon möjlighet för HSAN att besluta om någon lindrigare åtgärd än prövotid.
• det inte finns något behov av att införa en övre åldersgräns för innehav av legitimation.
• det inte bör införas bestämmelser om att den som ansöker om ny legitimation eller behörighet efter återkallelse, måste visa att hen uppfyller krav kraven på aktuella medicinska kunskaper och personlig lämplighet.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström
Förbundsjurist